Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 – US i 95/18), u članu 3. stav 1. tačka 9) posle reči: "na osnovu" dodaje se reč: "pravnosnažnih".

Član 2.

U članu 30. stav 1. posle reči: "akontacije obeštećenja" dodaju se reči: "kao i za obeštećenja koja ne prelaze iznos od 1.000,00 evra po podnosiocu zahteva."

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Obeštećenje u vidu državnih obveznica Republike Srbije vrši se emitovanjem obveznica, jednom godišnje za iznos obeštećenja koji utvrđuje Agencija na osnovu donetih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna tekuće godine".

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Ukupan iznos obeštećenja iz stava 1. ovog člana ne sme da ugrozi makroekonomsku stabilnost i privredni rast Republike Srbije, te se za ove namene opredeljuje iznos od dve milijarde evra, uvećan za zbir pripadajućih kamata za sve korisnike obeštećenja, obračunatih po kamatnoj stopi od 2% godišnje na preostali iznos obeštećenja i to od dana pravnosnažnosti rešenja o obeštećenju do konačne isplate."

Dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Pod preostalim iznosom obeštećenja iz prethodnog stava podrazumeva se iznos obeštećenja umanjen za svaku isplaćenu ratu obeštećenja uključujući i akontaciju.

Za korisnike restitucije kojima po osnovu pravnosnažnog rešenja o obeštećenju pripada obeštećenje koje ne prelazi iznos od 1.000,00 evra, po korisniku obeštećenja, ne računajući pripadajuću kamatu, obeštećenje se vrši isključivo u novcu, isplatom celokupnog iznosa, i to 31. marta naredne godine u odnosu na akt Vlade iz člana 35. stav 4. ovog zakona, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije."

Član 3.

U članu 31. stav 2. reči: "osam godina" zamenjuje se rečima: "devet godina".

U stavu 5. reči: "osam godina" zamenjuje se rečima: "devet godina".

Član 4.

U članu 35. stav 1. menja se i glasi:

"Radi regulisanja obaveze Republike Srbije koja nastaje po osnovu obeštećenja iz člana 30. ovog zakona, Republika Srbija će emitovati obveznice denominovane u evrima."

St. 4. - 6. menjaju se i glase:

"Osnovne elemente obveznica, utvrdiće Vlada Odlukom o emisiji, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, do 30. septembra tekuće godine, a na osnovu svih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna od 1. jula prethodne godine zaključno sa 30. junom tekuće godine.

Obveznice dospevaju godišnje, u skladu sa uslovima emisije utvrđenim Odlukom Vlade iz stava 4. ovog člana, sa prvom isplatom 15. januara naredne godine u odnosu na godinu kada je isplaćena akontacija, i isplaćuju se u roku od 12 godina od datuma emisije, osim obveznica za lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona starija od 70 godina, koje se isplaćuju u roku od 5 godina, odnosno lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona starija od 65 godina, koje se isplaćuju u roku od 10 godina.

Iznos obveznica iskazuje se u celom broju. Obveznice se emituju u nematerijalnom obliku.".

Član 5.

 U Članu 37. stav 1. posle reči: "Republika Srbija" dodaju se reči "preko ministarstva nadležnog za poslove finansija".

U članu 37. stav 4. reč: "isplaćene" briše se.

Stav 5. menja se i glasi:

"Akontacija obeštećenja na osnovu pravosnažnih rešenja o obeštećenju po odredbama ovog zakona isplaćuje se korisnicima obeštećenja 31. marta naredne godine u odnosu na akt Vlade iz člana 35. stav 4. ovog zakona, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije".

Član 6.

U članu 49. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3. menja se i glasi:

"Pravnosnažno rešenje kojim se određuje obeštećenje smatra se izvršenim, isplatom novčanog iznosa iz člana 30. stav. 5. ovog zakona, upisom obveznica na račun hartija od vrednosti u Centralnom registru i isplatom akontacije."  

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U cilju planiranja – utvrđivanja novčanog iznosa koji je potreban za isplatu akontacije obeštećenja, potom obeštećenja koje ne prelazi iznos od 1.000 evra, kao i za planiranje iznosa emisije obveznica za svaku narednu godinu, potrebno je izmeniti Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 – US i 95/18) tako što će ova pitanja biti na precizniji način određena.

Pripremi ovog zakona pristupilo se imajući u vidu potrebu da se na precizan način utvrdi: dinamika emitovanja obeznica obeštećenja; isplata obeštećenja korisnicima restitucije kojima pripada obeštećenje koje ne prelazi iznos od 1.000 evra; isplata akontacije obeštećenja i pripadajućih kamata, kao i izmene roka za utvrđenje koeficijenta iz člana 31. stav 2. zakona i rokova dospeća godišnjih rata po osnovu izdatih obveznica.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona menja se odredba člana 3. stav 1. tačka 9. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju tako što se precizira pojam obeštećenja u smislu da će korisnik obeštećenja sticati obeštećenje na osnovu pravosnažnih rešenja o obeštećenju.

Članom 2. ovog zakona vrši se dopuna stava 1. u smislu da se u novcu obeštećenje isplaćuje i za isplatu obeštećenja koja ne prelaze iznos od 1.000 evra po podnosiocu zahteva. Takođe, ovim članom je propisano da se korisniku restitucije kojem pripada obeštećenje koje ne prelazi iznos od 1.000,00 evra, po korisniku obeštećenja, ne računajući pripadajuću kamatu, obeštećenje vrši isključivo u novcu, isplatom celokupnog iznosa, i to 31. marta naredne godine u odnosu na Odluku Vlade o emisiji obveznica, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Pored toga, istim članom je propisano da se obeštećenje u vidu državnih obveznica Republike Srbije vrši emitovanjem obveznica, jednom godišnje za iznos obeštećenja koji utvrđuje Agencija za restituciju na osnovu donetih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna tekuće godine.

Članom 3. vrši se izmena člana 31. zakona tako što se menja rok za utvrđivanje koeficijenta obeštećenja koji je istekao 1. marta 2020. godine i rok u kome je Agencija za restituciju dužna da proceni neutvrđene osnovice obeštećenja u cilju utvrđivanja koeficijenta obeštećenja.

Članom 4. ovog zakona vrše se izmene člana 35. zakona tako što se precizno određuje dinamika emitovanja i isplate obveznica.

Članom 5. ovog zakona u članu 37. stav 5. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju vrši se izmena datuma početka isplate akontacije obeštećenja tako što se akontacija obeštećenja isplaćuje korisnicima obeštećenja 31. marta naredne godine u odnosu na Odluku Vlade o emisiji obveznica, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Članom 6. ovog zakona odredbe člana 49. st. 3. i 4. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju menjaju se na način da se pravnosnažno rešenje kojim se određuje obeštećenje smatra izvršenim, isplatom novčanog iznosa iz člana 30. stav. 5. ovog zakona, upisom obveznica na račun hartija od vrednosti u Centralnom registru i isplatom akontacije.

Članom 7. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 18.11.2020.