Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI -Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13 – Odluka US i 106/16 – autentično tumačenje), u članu 1. posle reči: "Nepokretnosti" dodaju se reči: "u privatnoj, zadružnoj ili javnoj svojini".                       

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Svi postupci koji se vode u skladu sa ovim zakonom su hitni."

Član 2.

U članu 3. posle reči: "građevinski objekti" dodaju se reči: "izgrađeni u skladu sa zakonom".       

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

"Danom pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji korisnik eksproprijacije postaje vlasnik na eksproprisanoj nepokretnosti (potpuna eksproprijacija), ako na toj nepokretnosti i na objektima, radi čije izgradnje se vrši eksproprijacija, prema važećim propisima može imati pravo svojine.

U slučaju kada javno preduzeće, društvo kapitala i drugo pravno lice ne može imati pravo svojine na nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, korisnik eksproprijacije je Republika Srbija, autonomna pokrajina, ili jedinica lokalne samouprave koja je osnivač javnog preduzeća, društva kapitala i drugog pravnog lica.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, eksproprijacija se vrši u korist Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, a za potrebe javnog preduzeća, društva kapitala ili drugog pravnog lica čiji su oni osnivači.

Korisnikom eksproprijacije u smislu ovog zakona smatra se lice u čiju se korist, prema aktu o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, vrši eksproprijacija."

Član 4.

 U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

"Zemljište koje treba da služi određenoj potrebi u vezi sa izgradnjom objekata i ustanovljenjem službenosti, a za koju izgradnju, odnosno ustanovljenje je u skladu sa ovim zakonom utvrđen javni interes (radi smeštaja radnika, materijala, mašina ili izvođenja radova koji su u funkciji izgradnje objekta ili ustanovljenja službenosti i sl.) može se privremeno zauzeti, a najduže do tri godine (privremeno zauzimanje)."

Član 5.

U članu 8. stav 1. reči: "za potrebe" zamenjuju se rečima: "u korist".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"U slučaju iz člana 4. stav 2. ovog zakona, pravno lice za čije potrebe se vrši eksproprijacija ima prava i obaveze korisnika eksproprijacije, osim sticanja prava svojine na eksproprisanoj nepokretnosti."

Član 6.

U članu 10. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Pod preostalim delom nepokretnosti ne podrazumeva se samo deo eksproprisane nepokretnosti već i nepokretnosti istog sopstvenika koje se nalaze na istoj katastarskoj opštini."

Član 7.

U članu 12. stav 1. posle reči: "građevinskog objekta" dodaju se reči: "izgrađenog u skladu sa zakonom".

Član 8.

U članu 16. stav 1. posle reči: "poslovne prostorije", dodaju se reči: "izgrađene u skladu sa zakonom".

Član 9.

Član 19. menja se i glasi:

"Zakupcu stana u društvenoj ili državnoj svojini, odnosno javnoj svojini na neodređeno vreme, odnosno nosiocu stanarskog prava u eksproprisanoj stambenoj zgradi ili stanu kao posebnom delu zgrade, korisnik eksproprijacije dužan je da pre rušenja zgrade obezbedi korišćenje drugog odgovarajućeg stana u javnoj svojini sa pravima zakupca na neodređeno vreme."

Član 10.

U članu 20. stav 1. posle reči: "za izgradnju" dodaje se zapeta i reči: "rekonstrukciju ili adaptaciju", a posle reči: "energetske" dodaje se zapeta i reč: "telekomunikacione".

U stavu 5. posle reči: "eksproprijacije" dodaje se zapeta i reči: "kao i lice za čije se potrebe sprovodi postupak eksproprijacije."

Stav 7. menja se i glasi:

"Vlada je dužna da po predlogu za utvrđivanje javnog interesa odluči u roku od 15 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije iz stava 6. ovog člana i dobijenog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva na dostavljenu plansku dokumentaciju."

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva je dužno da mišljenje iz prethodnog stava dostavi Ministarstvu finansija u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja."

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9, reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem".

Posle dosadašnjeg stava 8. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

"Do donošenja rešenja Vlade o utvrđenom javnom interesu, predlagač može odustati od predloga ili predlog može izmeniti."

Član 11.

U članu 22. stav 2. posle reči: "poslove finansija" dodaje se zapeta i reči: "u roku od 15 dana od dana prijema kompletne dokumentacije."

Član 12.

U članu 23. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Rok za vršenje pripremnih radnji počinje da teče sledećeg dana od dana uručenja rešenja strankama u postupku."

Dosadašnji st. 2.-4. postaju st. 3.-5.

Član 13.

U članu 25. stav 2. reči: "republički javni" zamenjuje se rečju: "državni".

U stavu 3. reč: "javni" briše se.

Član 14.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

"Pored isprava iz člana 27. ovog zakona, uz predlog za eksproprijaciju korisnik eksproprijacije dužan je da podnese i potvrdu o obezbeđenim sredstvima u budžetu korisnika eksproprijacije, odnosno ovlašćenje ili drugi instrument obezbeđenja plaćanja naknade."

St. 2-4. brišu se.

Član 15.

U članu 29. stav 3. menja se i glasi:

"Ako su uz predlog za eksproprijaciju ili naknadno, podnete isprave iz člana 27. i 28. ovog zakona, organ iz stava 1. ovog člana dostavlja predlog za eksproprijaciju sa podnetim dokazima na izjašnjenje sopstveniku nepokretnosti u roku od 3 dana od dana prijema urednog predloga."

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4.-6. koji glase:

"Sopstvenik nepokretnosti je dužan da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju u roku od 5 dana od dana prijema predloga pisanim putem ili usmeno na zapisnik kod nadležnog organa.

Ako u toku postupka nadležni organ naiđe na činjenicu za koju smatra da je potrebno izvesti dodatne dokaze, može zakazati usmenu raspravu u roku od tri dana od dana prijema predloga za eksproprijaciju.

Po prijemu izjašnjenja iz prethodnog stava, odnosno po proteku tog roka, nadležni organ odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, donosi rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

"Kada se tokom postupka eksproprijacije utvrdi da je sopstvenik nepokretnosti koji je upisan u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima preminuo, a nije sproveden postupak raspravljanja zaostavštine iza njegove smrti, odnosno ako se vodi postupak utvrđivanja vlasništva na predmetnoj nepokretnosti, organ koji vodi postupak može postaviti privremenog zastupnika koji bi istupao u postupku eksproprijacije u ime i za račun potencijalnih naslednika, odnosno sukcesora sve do pojave istih."

 Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

"Ministarstvo nadležno za poslove finansija je dužno da odluči o žalbi protiv prvostepenog rešenja donetog po predlogu za eksproprijaciju u roku od 30 dana od dana predaje žalbe."

Član 16.

U članu 30. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"U slučaju da se po zahtevu iz stava 1. ovog člana ne može odlučiti istovremeno sa zahtevom za eksproprijaciju korisnika eksproprijacije, postupajući organ može doneti delimično rešenje, dok će se o eksproprijaciji preostalog dela nepokretnosti rešiti naknadno nakon sprovedenog dokaznog postupka."

Član 17.

U članu 33. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Obavezu iz prethodnog stava korisnik eksproprijacije ima i u slučaju da je usvojen zahtev iz člana 10. ovog zakona."         

Član 18.

Posle člana 41. dodaje se član 41a, koji glasi:

"Član 41a

U slučaju eksproprijacije nepokretnosti koja je u javnoj svojini, raniji sopstvenik ima pravo na naknadu samo u slučaju da je tu nepokretnost stekao teretnim putem, o čemu mora dostaviti odgovarajuće dokaze."

Član 19.

U članu 42. stav 2. posle reči: "na nepokretnostima" dodaje se zapeta i reči: "licencirani procenitelj ili veštak odgovarajuće struke."

Član 20.

U članu 43. stav 1. posle reči: "prostoriju" dodaju se reči: "izgrađenim u skladu sa zakonom,".

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Kada je predmet eksproprijacije zemljište na kome je izgrađen objekat suprotno zakonu za koji nije okončan postupak ozakonjenja, vlasnik takvog objekta ima pravo na naknadu za izgrađeni objekat u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta."

Član 21.

U članu 56. stav 2. posle reči: "rešenja o eksproprijaciji" dodaje se zapeta i reči: "odnosno delimičnog rešenja o eksproprijaciji u slučaju iz člana 30. stav 4. ovog zakona."

Član 22.

U članu 58. stav 3. briše se reč: "opštinskom".

Član 23.

U članu 61. stav 1. briše se reč: "opštinskom".

Član 24.

Član 70. stav 1. menja se i glasi:

"Prava na nepokretnosti u državnoj ili društvenoj svojini, sa ili bez upisanog prava korišćenja, mogu se rešenjem opštinske uprave oduzeti ili ograničiti po zahtevu lica iz člana 4 ovog zakona, ako to zahteva javni interes (administrativni prenos)."

Član 25.

 Posle člana 40. dodaje se Glava Va i članovi 40a-40d, koji glase:

"Va POSEBAN POSTUPAK ZA UTVRĐIVANjE JAVNOG INTERESA I ZA EKSPROPRIJACIJU RADI REALIZACIJE PROJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU

Član 40a

Odluku o prepoznavanju, odnosno realizaciji svakog pojedinačnog projekta, kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju, donosi Vlada.

Član 40b

Predlog za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju može podneti lice iz člana 20. stav 5. ovog zakona.

Uz predlog za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju koji se podnosi Vladi, preko ministarstva nadležnog za poslove finansija, potrebno je dostaviti zaključak Vlade kojim se projekat za čije potrebe je podnet predlog, prepoznaje kao projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju i izvod iz odgovarajućeg planskog akta (informaciju o lokaciji).

Vlada je dužna da po predlogu za utvrđivanje javnog interesa odluči u roku od 8 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije iz stava 2. ovog člana i dobijenog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva na dostavljenu plansku dokumentaciju.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva je dužno da mišljenje iz prethodnog stava dostavi ministarstvu nadležnom za poslove finansija u roku od 5 dana od dana prijema zahteva za davanje mišljenja.

Član 40v

Uz predlog za eksproprijaciju podnosi se: zaključak Vlade o utvrđivanju projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju, rešenje Vlade o utvrđenom javnom interesu, izvod iz odgovarajućeg planskog akta (informacija o lokaciji), izvod iz lista nepokretnosti i potvrdu o obezbeđenim sredstvima u budžetu korisnika eksproprijacije, odnosno ovlašćenje ili drugi instrument obezbeđenja plaćanja naknade.

Ako uz predlog za eksproprijaciju nisu dostavljeni dokazi propisani stavom 1. ovog člana, nadležni organ u roku od tri dana nalaže korisniku eksproprijacije njihovo dostavljanje. Korisnik ekproprijacije dužan je da traženu dokumentaciju dostavi u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja za dopunu dokumentacije.

Ako u roku iz stava 2. ovog člana korisnik eksproprijacije ne dostavi traženu dokumentaciju, nadležni organ odbacuje predlog rešenjem, protiv koga je dozvoljena žalba u roku od tri dana od dana uručenja.

Po žalbi protiv rešenja iz stava 3. ovog člana rešava ministarstvo nadležno za poslove finansija u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

Kada nadležni organ utvrdi da su uz predlog podneti svi dokazi propisani stavom 1. ovog člana, dužan je da predlog sa podnetim dokazima dostavi vlasniku nepokretnosti na izjašnjenje u roku od tri dana od dana prijema predloga, kao i da ga pouči o pravu na podnošenje zahteva iz člana 10. ovog zakona.

Vlasnik nepokretnosti dužan je da se izjasni u roku od pet dana od dana prijema predloga za eksproprijaciju, pisanim putem ili na zapisnik kod nadležnog organa.

Ako u toku postupka nadležni organ naiđe na činjenicu za koju smatra da je potrebno izvesti dodatne dokaze, može zakazati usmenu raspravu u roku od tri dana od dana prijema predloga za eksproprijaciju.

Po prijemu izjašnjenja iz stava 6. ovog člana, odnosno proteka tog roka, nadležni organ odmah, a najkasnije u roku od pet dana, uz ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana, donosi rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti.

Ukoliko korisnik eksproprijacije jednim predlogom za eksproprijaciju obuhvati više nepokretnosti, nadležni organ može doneti zbirno rešenje za sve nepokretnosti obuhvaćene predlogom za eksproprijaciju.

Protiv rešenja iz stava 8. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove finansija, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi odluči u roku od 5 dana od dana prijema žalbe.

Žalba protiv rešenja iz stava 8. ovog člana ne sprečava donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavu radova pred organom nadležnim za donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli, ukoliko investitor u postupku donošenja tog rešenja, odnosno prilikom prijave radova dostavi izjavu da prihvata rizik drukčijeg rešavanja u postupku eksproprijacije nepokretnosti.

Stranke u postupku mogu se odreći prava na žalbu, što organ koji vodi postupak konstatuje u izvorniku rešenja o eksproprijaciji. Danom odricanja od žalbe, rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti postaje pravnosnažno.

Član 40g

Korisnik eksproprijacije stiče pravo da stupi u posed eksproprisane nepokretnosti, po isteku sedam dana od dana kada je rešenje o eksproprijaciji postalo konačno, u skladu sa članom 35. ovog zakona.

Član 40d

Ukoliko nadležni organ ne postupi u rokovima predviđenim članom 27. Zakona o izmenama i dopunama Zakon o eksproprijaciji, korisnik eksproprijacije ima pravo na žalbu zbog "ćutanja administracije".

Uz žalbu iz stava 1. ovog člana korisnik eksproprijacije podnosi dokumentaciju i dokaze.

Žalba zbog "ćutanja administracije" podnosi se neposredno ministarstvu nadležnom za poslove finansija, koje je u obavezi da odluči po predlogu za eksproprijaciju, u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

Rešenje doneto po žalbi iz stava 1. ovog člana je konačno danom dostavljanja strankama u postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor.

Upravni spor pokrenut po tužbi protiv rešenja iz stava 4. ovog člana ne sprečava izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli i prijavu radova pred organom nadležnim za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli, ukoliko investitor ili finasijer u postupku izdavanja tog rešenja, odnosno prilikom prijave radova dostavi izjavu da prihvata rizik drukčijeg rešavanja u upravnom sporu.

Član 26.

Postupci eksproprijacije započeti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13 – Odluka US i 106/16 – autentično tumačenje), a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu da je Zakon o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13 – Odluka US i 106/16 – autentično tumačenje) donet još 1995. godine, ukazala se potreba da se određene odredbe, pravni instituti i rokovi ovog zakona usklade sa brojnim odlukama i stavovima, zauzetim i povrđenim u dosadašnjoj upravnoj i sudskoj praksi, tako što će ova pitanja biti na precizniji ili efikasniji način određena.

Pripremi ovog zakona pristupilo se imajući u vidu potrebu da se na brz i efikasan način okonča postupak eksproprijacije prevashodno zbog hitnosti postupka, koji se sprovodi u javnom interesu. To je razlog zbog čega se definišu kratki rokovi postupanja upravnih organa, te se na precizniji način definišu pojedini instituti predviđeni ovim zakonom, poput prava bivšeg sopstvenika da podnese predlog za eksproprijaciju preostalog dela nepokretnosti, ili postavljanja privremenog zastupnika potencijalnim naslednicima, čime bi se doprinelo efikasnosti postupka. Pored toga, predloženim izmenama zakona na precizan način definisani su korisnici eksproprijacije, kao i njihova prava i obaveze.

Osim toga, zbog sve većeg broja projekata koje Vlada prepoznaje kao projekte od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ukazala se potreba da se postupci eksproprijacije koji se vode u te svrhe regulišu na nešto drugačiji način u smislu rokova za postupanje upravnih organa, kao i prava i obaveza korisnika eksproprijacije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona menja se odredba člana 1. Zakona o eksproprijaciji tako što se utvrđuje da su predmet eksproprijacije nepokrentosti u svim oblicima prava svojine, a potom se dodaje i stav 2. kojim se utvrđuje da su svi postupci koji se vode u skladu sa ovim zakonom hitni, imajući u vidu da se pokreću i vode u javnom interesu.

Članom 2. ovog zakona precizira se da predmet eksproprijacije mogu biti samo objekti koji su izgrađeni u skladu sa zakonom.

Članom 3. ovog zakona menja se član 4. Zakona o eksproprijaciji kojim se na precizan način utvrđuje ko može imati svojstvo korisnika eksproprijacije, pa je predviđeno da nepokretnosti koje su predmet eksproprijace mogu preći u svojinu javnih preduzeća ili društva kapitala, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave, pod uslovom da mogu imati pravo svojine na objektu radi čije izgradnje se vrši eksproprijacija tog zemljišta.

Članom 4. dopunjava se član 6. Zakona o eksproprijaciji, tako što se proširuju slučajevi privremenog zauzeća zemljišta pa se ovaj institut dozvoljava i za izvođenje radova koji su u funkciji izgradnje objekta ili ustanovljavanja službenosti.

Članom 5. dodaje se novi stav 3. kojim se lica iz člana 4. Zakona o eksproprijaciji izjednačavaju u svojim pravima i obavezama, osim prava na sticanje svojine u slučaju iz stava 2. tog člana kada se eksproprijacija vrši u korist Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, a za potrebe tih lica kao upravljača javnih dobara.

Članom 6. dopunjuje se član 10. Zakona o eksproprijaciji, pa se na precizan način definiše šta se smatra pod preostalim delom nepokrenosti, a imajući u vidu dosadašnje stavove izražene u brojnim upravnim i sudskim odlukama.

Članom 10. izmenjene su odredbe člana 20. Zakona o eksproprijaciji čime su skraćeni rokovi za postupanje organa u čijoj je nadležnosti postupanje po zahtevu za utvrđivanje javnog interesa.

Članom 12. dopunjuje se član 23. Zakona o eksproprijaciji dodavanjem novog stava 2. kojim se utvrđuje da rok za vršenje pripremnih radnji počinje da teče sledećeg dana od dana uručenja rešenja strankama u postupku.

Članom 14. menja se član 28. Zakona o eksproprijaciji pa se za sva lica koja mogu imati svojstvo korisnika eksproprijacije predviđa obaveza da uz predlog za eksproprijaciju opštinkom organu uprave dostave potvrdu o obezbeđenim sredstvima u budžetu korisnika eksproprijacije, odnosno ovlašćenje ili drugi instrument obezbeđenja plaćanja naknade.

Članom 15. menja se član 29. Zakona o eksproprijaciji određivanjem kraćih rokova za postupanje organa uprave u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka eksproprijacije.

Članom 16. menja se član 30. Zakona o eksproprijaciji dodavanjem novog stava kojim se omogućava opštinskom organu uprave da donese delimično rešenje u slučaju da o zahtevu korisnika eksproprijacije i zahtevu ranijeg sopstvenika za eksproprijaciju preostalog dela nepokretnosti nije moguće odlučiti istovremeno, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka eksproprijacije.

Članom 18. dodaje se član 41a kojim se predviđa da nosilac prava javne svojine ima pravo na naknadu za eksproprisanu nepokretnost samo ako je istu stekao teretnim putem, imajući u vidu da je i Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o planiranju i izgradnji predviđena mogućnost prenosa prava svojine sa jednog na drugog nosioca prava javne svojine bez naknade.

Članom 19. dopunjuje se član 42. stav 2. Zakona o eksproprijaciji, pa se omogućava procena eksproprisane nepokretnosti i od strane licenciranog procenitelja i veštaka odgovarajuće struke, čime je ovaj član zakona usklađen sa Zakonom o javnoj svojini.

Članom 20. dopunjuje se član 43. Zakona o eksproprijaciji dodavanjem stava 2. kojim je predviđeno da kada je predmet eksproprojacije zemljište na kome je izgrađen objekat suprotno zakonu za koji nije okončan postupak ozakonjenja, vlasnik takvog objekta ima pravo na naknadu za izgrađeni objekat u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta.

Članom 21. dopunjuje se član 56. stav 2. tako što se korisnik eksproprijacije obavezuje da podnese pismenu ponudu o obliku i visini naknade i kada se donese delimično rešenje o eksproprijaciji u slučaju iz člana 30. stav 4. zakona.

Članovima 22. i 23. izvršene su izmene u čl. 58. i 61. u skladu sa Zakonom o uređenju sudova.

Članom 24. izmenjen je član 70. stav 1. tako što se prava na nepokretnosti u državnoj ili društvenoj svojini, sa ili bez upisanog prava korišćenja, mogu rešenjem opštinske uprave oduzeti ili ograničiti po zahtevu lica iz člana 4 ovog zakona, ako to zahteva javni interes (administrativni prenos).

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji dodaje se novo poglavlje Va – Poseban postupak za utvrđivanje javnog interesa i za eksproprijaciju radi realizacije projekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Članovi 25-29. iz ovog poglavlja primenjivaće se u slučajevima kada Vlada donese odluku kojom se određeni projekat prepoznaje kao projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju. U tim slučajevima postupak utvrđivanja javnog interesa i eksproprijacije sprovodiće se u kraćim rokovima.

Članom 30. predviđeno je da će se postupci eksproprijacije započeti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, a nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 31. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 18.11.2020.