Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18), u članu 29. stav 1. posle reči: "nije drugačije određeno." dodaju se reči: "Ovako utvrđena tržišna vrednost važi dve godine."

Član 2.

U članu 78. stav 6. menja se i glasi:

"Izuzetno, organ nadležan za upis dozvoliće upis javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i kad nije dostavljena jedna od isprava iz stava 5. ovog člana, ako po službenoj dužnosti pribavi potvrdu od Agencije za restituciju da vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku nije moguće po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju."

Član 3.

U članu 82a stav 2. reči: "31. decembra 2020. godine" zamenjuju se rečima: "31. decembra 2021. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini sadržani su u potrebi da se otklone nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18). Naime, uočeno je da se poslednjih godina ubrzano menjaju tržišne vrednosti nepokretnosti, te je stoga potrebno vremenski ograničiti važenje procene tržišne vrednosti nepokretnosti na dve godine, a koja je utvrđena od strane poreskog ili drugog nadležnog organa ili licenciranog procenitelja, u članu 29. stav 1. zakona.

Pored toga, na osnovu člana 78. stav 6. Zakona o javnoj svojini nadležna služba za katastar nepokretnosti bila je dužna da, u slučaju kada podnosilac zahteva za uknjižbu nije dostavio jednu od isprava iz stava 5. ovog člana, sama proceni da je vraćanje nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku isključeno po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, što nije u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, već Agencije za restituciju.

Članom 82a stav 2. Zakona o javnoj svojini utvrđeno je da autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahteve za upis prava svojine na nepokretnostima do 31. decembra 2020. godine. Imajući u vidu da do ovog datuma veliki broj navedenih subjekata nije podneo zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima usled čega bi, protekom navedenog roka, izgubili to pravo, te kako su u prethodnom periodu postojali otežani uslovi rada navedenih subjekata izazvani izbijanjem pandemije virusa COVID 19, i uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji dana 15. marta 2020. godine Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/20), neophodno je omogućiti ovim subjektima da se rok za podnošenje naknadnog zahteva produži do 31. decembra 2021. godine.

 III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona dopunjuje se član 29. stav 1. tako što se važenje procene tržišne vrednosti nepokretnosti ograničava na dve godine, a koja je utvrđena od strane poreskog ili drugog nadležnog organa ili licenciranog procenitelja.

Članom 2. Nacrta zakona menja se član 78. stav 6. Zakona o javnoj svojini tako što će organ nadležan za upis dozvoliti upis javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i kad nije dostavljena jedna od isprava iz stava 5. ovog člana, ako po službenoj dužnosti pribavi potvrdu od Agencije za restituciju da je vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku nije moguće po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Članom 3. Nacrta zakona vrši se izmena člana 82a Zakona tako što se produžava rok za podnošenje naknadnog zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala do 31. decembra 2021. godine. Naime, i pored toga što je navedeni rok nekoliko puta produžavan, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva, iz objektivnih i subjektivnih razloga, nisu sprovele postupak upisa prava svojine na nepokretnostima koje koriste, te je neophodno produženje ovog roka da bi se omogućilo ovim subjektima da podnesu naknadni zahtev do 31. decembra 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 18.11.2020.