Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2021-2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA: Uredba stupa na snagu 24. oktobra 2020. godine


Direktori javnih preduzeća moraće u narednom periodu detaljno Vladi da polažu račune o trošenju, službenim putovanjima, sponzorstvima, zapošljavanju... Pod lupom će biti svaki dinar koji su javna preduzeća dobila iz budžeta, ali i sva ostala primanja, kao i troškovi. Takođe, direktori bi trebalo da prikažu i na koji način su utrošili dobit za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu, ali i da obrazlože svaki dinar uzetog kredita.

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021-2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020 - dalje: Uredba) kojom od direktora javnih preduzeća traži da joj precizno predstave poslovanje za sledeću godinu, odnosno za trogodišnji period 2021-2023. godine. Kako se navodi u zvaničnom dokumentu, oni će do detalja Vladi morati da obrazlože svoje poslovanje i da precizno navedu na koji način će trošiti novac, kako onaj za investicije, tako i za reprezentaciju.

Moraće da utvrde i precizne ciljeve za naredni period, kanale pomoću kojih će ostvarivati profit, ali i načine za proveru njihove ispunjenosti.

Na listi zahteva su i informacije o upražnjenim radnim mestima, polnoj i starosnoj strukturi zaposlenih, zahtevima za novim radnim mestima i planovima u angažovanju novih ljudi.

Ovaj propis, odnosi se, između ostalih, i na "Železnice Srbije", "Puteve Srbije", "Srbijagas", "Poštu Srbije", "Srbijašume" i niz drugih javnih preduzeća.

Pored redovnih i uobičajenih zahteva o stanju finansija, prihodima, ciljevima i planiranim tokovima novca, direktori će morati detaljno da obrazlože planirane javne nabavke, sredstva za sponzorstva ili donacije, kao i različite isplate po ugovorima.

Iako je pandemija korona virusa značajno smanjila službena putovanja, značajno je da Uredba predviđa da sredstva za ovu namenu, kao i za različite honorare, stručna usavršavanja i slično, javna preduzeća mogu planirati najviše do nivoa sredstava za 2020. godinu uz, kako se navodi, "prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju".

Slična je situacija i sa sredstvima za posebne namene - sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu. I njih direktori moraju planirati do nivoa za 2020. godinu.

Pored toga, Uredbom se navodi da javna preduzeća koja "koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije".

Posebno se naglašava da treba racionalno planirati nabavku službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procenjene vrednosti nabavke, kao i obrazloženje zbog čega je nabavka neophodna.

Rukovodioci javnih preduzeća moraće pažljivo da planiraju investicije, jer će biti u obavezi da Vladi prikažu i dinamiku ulaganja, ali i da opravdaju dosadašnja kašnjenja. Potrebno je da prikažu i rizike u poslovanju i plan upravljanja rizicima, a obavezne su i aktivnosti koje javno preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja.

U okviru ciljeva i planiranih aktivnosti za 2021. odnosno period 2021-2023. godine, direktori će morati da prikažu ciljeve javnog preduzeća za ovaj period, ključne aktivnosti za njihovo dostizanje, ali i analizu tržišta i konkurencije, plan prodaje i unapređenje marketing strategije.

Javna preduzeća moraju da prikažu i planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka, gde je potrebno. Uredba nalaže da se raspodela procenjene dobiti za 2020. godinu planira u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za 2021. godinu.

U okviru plana zarada i zapošljavanja potrebno je da prikažu broj zaposlenih po sektorima, kvalifikacionu, starosnu i polnu strukturu zaposlenih, a javna preduzeća moraće da predstave i kreditnu zaduženost, kao i planirane nabavke dobara, radova i usluga za 2021, odnosno period 2021-2023. uz detaljno obrazloženje.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 21.10.2020.
Naslov: Redakcija