Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Krug pravnih lica koja imaju obavezu prijavljivanja Agenciji određenih podataka proširuje se na sva pravna lica u kojima javni funkcioner ili član njegove porodice za vreme javne funkcije dve godine od njenog prestanka ima udeo ili akcije, a koji učestvuje u postupku javne nabavke ili privatizacije ili u drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organima javne vlasti


Na tekućoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije raspravlja se o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.

Ovaj Predlog zakona ima za cilj preduzimanje neophodnih koraka ka ispunjavanju preuzetih obaveza iz preporuka grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GREKO. Razlozi za izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019, 88/2019 i 11/2021 - autentično tumačenje) sadržane su u preporuci broj 12 u Drugom izveštaju o usklađenosti Republike Srbije iz oktobra 2020. godine.

U navedenoj preporuci iz predmetnog Izveštaja iznete su konkretne primedbe na navedeni zakon koje bi trebalo uvažiti kako bi se navedena preporuka smatrala ispunjenom u celini. Pored toga, na zahtev Agencije za sprečavanje korupcije predloženo je preciziranje pojedinih odredbi zakona u cilju njegove bolje i pravilnije primene.

Predlogom zakona precizira se značenje pojma “korupcija”, tako što se ovaj pojam određuje kao odnos korišćenja službenog ili društvenog položaja ili uticaja radi sticanja nedozvoljene koristi za sebe ili za drugoga, a preciziraju se i uslovi za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije, propisivanje dodatnog uslova koji kandidat za direktora treba da ispuni, a to je posedovanje posebnih znanja i iskustava u oblasti sprečavanja korupcije.

U cilju kontinuiranog obavljanja poslova u Agenciji za sprečavanje korupcije, iz razloga celishodnosti, predloženim izmenama i dopunama predviđa se da mandat zamenika direktora Agencije traje do izbora novog direktora, umesto kako je do sada predviđeno do prestanka mandata direktora, a takođe se zameniku direktora Agencije daju ovlašćenja da vrši funkciju direktora od dana prestanka mandata direktora, pa do stupanja na dužnost novog direktora Agencije.

Takođe su precizirane i nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije za davanje saglasnosti javnom funkcioneru za obavljanje drugog posla ili delatnosti, kao i ovlašćenja Agencije da odredi rok javnom funkcioneru da prestane da obavlja određeni posao ili delatnost ako se time ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno ako to predstavlja sukob interesa.

Krug pravnih lica koja imaju obavezu prijavljivanja Agenciji određenih podataka proširuje se na sva pravna lica u kojima javni funkcioner ili član njegove porodice za vreme javne funkcije dve godine od njenog prestanka ima udeo ili akcije, a koji učestvuje u postupku javne nabavke ili privatizacije ili u drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organima javne vlasti.

U cilju veće transparentnosti propisuje se vođenje posebne evidencije od strane Agencije o predmetnim pravnim licima, kao i javna dostupnost podataka iz te evidencije.

Predviđeno je da Agencija za sprečavanje korupcije u postupku davanja saglasnosti bivšem javnom funkcioneru za zasnivanje radnog odnosa i poslovne saradnje naročito ceni koja ovlašćenja je imao taj javni funkcioner u vršenju svoje javne funkcije. Pored toga, dopunjuje se sadržaj izveštaja o imovini koji podnosi javni funkcioner tako što se propisuje obavezna prijava gotovog novca, digitalne imovine i dragocenosti, kao i druge pokretne imovine čija vrednost prelazi pet hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Predlogom zakona precizirana su pravila za izricanje mera protiv javnih funkcionera koji povrede zakon. Uvodi se kao posebna činjenica koju Agencija ceni pri izricanju mera za povredu zakona da li je javni funkcioner postupio po prethodno izrečenoj meri opomene do isteka roka koji mu je u odluci određen.

Izmenjeno je i krivično delo neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o imovini, tako što se radnja ovog krivičnog dela proširuje i na neprijavljivanje prihoda ili davanja lažnih podataka o prihodima, a u skladu sa primedbama GREKO povećavaju se minimalne novčane kazne za prekršaje propisane zakonom, navela je ministarka pravde Maja Popović obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.09.2021.
Naslov: Redakcija