Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI: Javni skupovi, koji mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti buke, moraju se najaviti 20 dana unapred


Predlogom zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini predviđeno je da se javni skupovi i druge aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, koje mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti buke, moraju najaviti 20 dana unapred.

Lokalna samouprava će odlukom određivati ulice, delove ulica i naselja i druge lokacije namenjene za te svrhe, kao i mere zvučne zaštite u vreme održavanja.

"O održavanju javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i u zatvorenom prostoru, koje mogu dovesti do prekoračenja propisanih graničnih vrednosti buke odlučivaće jedinice lokalne samouprave", navodi se u obrazloženju zakona.

Novi Zakon pokušaće da reši i problem sa bukom u ugostiteljskim objektima, pa je predloženo da merenje buke poreklom iz ugostiteljskih objekata može da vrši komunalni milicionar jedinice lokalne samouprave.

Za to će organ jedinice lokalne samouprave gde je komunalni milicioner zaposlen, morati da ima akreditaciju.

Preventivne mere zaštite od buke odnose se, pre svega, na oblast planiranja i izgradnje, piše u predlogu, pa će tako biti potrebno da se u prostornim i urbanističkim planovima obezbede i mere i uslovi zaštite od buke.

To se naročito odnosi na međusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih objekata, kao i akustičko zoniranje i utvrđivanje posebnih režima korišćenja tih područja.

U predlogu se piše i da će pravno lice koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke, biti dužno da obezbedi merenje buke koju emituje i snosi troškove merenja buke u zoni uticaja, kao i da primenjuje mere zaštite od buke.

U predlogu je navedena i obaveza izrade strateških karata za sve aglomeracije (deo teritorije sa preko 100.000 stanovnika). Strateške karte će se raditi i za glavne puteve, glavne pruge, glavne aerodrome u Srbije.

Strateške karte za aglomeracije (Niš, Subotica, Novi Sad, Beograd, Kragujevac) izrađivaće jedinice lokalne samouprave. Do sada ja strateška karta urađena samo za Niš, pa novi propis, ukoliko se usvoji, predviđa da za ostale četiri bude izrađena do 30. juna 2024. godine.

Za glavne puteve, glavne pruge i glavne aerodrome u Srbiji strateške karte će raditi pravna lica koja su vlasnici i koncesionari glavnih puteva, glavnih pruga i glavnih aerodroma, za šta će, takođe, imati rok do 30. juna 2024.

Propisano je i donošenje akcionih planova za zaštitu od buke, na osnovu podataka iz karata.

Merenje buke u životnoj sredini vršiće ovlašćeno pravno lice, odnosno stručne organizacije, koje za to moraju da poseduju akreditaciju i ovlašćenje od strane Ministarstva. Novina je to se predlaže i mogućnost da se stručnim organizacijama oduzmu ovlašćenja.

U kaznenim odredbama predviđene su sankcije za prekršaje za pravna lica, kao i za odgovorna lica u organu uprave, lokalne samouprave, odnosno organizaciji koja vrši javna ovlašćenja.

Pored izrečene novčane kazne za prekršaj pravnom licu se može izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji je izvor buke, ali i mera zabrane vršenja delatnosti na tri godine za pravno lice i godinu dana za fizičko lice.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Nevena Petaković, 20.09.2021.
Naslov: Redakcija