Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA AP VOJVODINE DONELA STATUT AP VOJVODINE I POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O SPROVOĐENJU STATUTA APV


Na tridesetoj po redu sednici, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je Statut Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednici su, pored predsednika i potpredsednika pokrajinske Skupštine, pokrajinskih poslanika, predsednika i članova Pokrajinske vlade, prisustvovali i članovi radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavnici Pokrajinskog ombudsmana, kao i brojni novinari.

Na početku sednice, na poziv predsednika Skupštine Ištvana Pastora, poslanici su minutom ćutanja, odali poštu građanima koji su nastradali u poplavama koje su poslednjih dana pogodile Republiku Srbiju. Tim povodom, predsednik Pastor je na današnjoj sednici obavestio pokrajinske poslanike da je Kolegijum Skupštine predložio poslanicima da na ime novčane solidarne pomoći postradalima u poplavama, izdvoje po deset hiljada dinara od mesečnog iznosa poslaničkog dodatka, kao i da ukoliko to žele, mogu dodeliti i veći iznos od predloženog.

Poslanici na osnovu člana 41. stav 2. Statuta AP Vojvodine, o promeni Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i o donošenju Pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupština je odlučila dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Od prisutnih 113 poslanika na sednici, za donošenje pokrajinskog Statuta i pomenutu pokrajinsku skupštinsku odluku bez prethodne rasprave, glasao je 91 poslanik, protiv je bilo sedam poslanika, uzdržanih nije bilo, dok ostali poslanici nisu glasali.

Skupština je na sednici konstatovala i da je poslaniku Atili Juhas, prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke. Juhas je imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Podsetimo, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je na prethodnoj sednici održanoj 14. maja 2014. godine, utvrdila Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja saglasnosti. Narodna skupština je dala saglasnost na Predlog statuta, na sednici održanoj 20. maja 2014. godine, nakon čega je pokrajinska Skupština danas donela Statut Autonomne pokrajine Vojvodine.

Statutom je propisano da Skupština AP Vojvodine radi sprovođenja Statuta donosi Pokrajinsku skupštinsku odluku, što je i učinjeno. Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom propisana je primena Statuta, odnosno propisano je između ostalog, da Skupština i Vlada AP Vojvodine nastavljaju sa radom, s tim da Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine nastavlja sa radom pod Donošenje Statuta Vojvodinenazivom Pokrajinska vlada. Pokrajinski ombudsman nastavlja sa radom i vrši poslove u skladu sa važećim propisima kao Pokrajinski zaštitinik građana - ombudsman. Zatim, Pokrajinski organi uprave, službe, uprave i druge pokrajinske organizacije nastavljaju sa radom u skladu sa važećim propisima do njihovog usklađivanja sa Statutom u rokovima predviđenim ovom Pokrajinskom skupštinskom odlukom. Takođe, stupanjem na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o Savetu nacionalnih zajednica. Dalje, pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini AP Vojvodine, Pokrajinskoj vladi, o Pokrajinskoj upravi, o Pokrajinskom zaštitiniku građana - ombudsmanu i o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine biće donete najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove pokrajinske skupštinske odluke. Poslovnici Skupštine i Pokrajinske vlade biće doneti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini AP Vojvodine, odnosno o Pokrajinskoj vladi. Usklađivanje svih pokrajinskih propisa sa Statutom, izvršiće se do 30. novembra ove godine.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 22.5.2014.