Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PEČATU DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o pečatu državnih i drugih organa ("Službeni glasnik RS", broj 101 /07) u članu 1. stav 1. posle reči: "namena," dodaje se reč: " forma,".

Član 2.

Posle člana 2, dodaju se naslov iznad člana i član 2a koji glase:

"Forma pečata

Član 2a

Pečat se koristi u elektronskoj formi kada se pridružuje elektronskom dokumentu ili u formi otiska na papirnom dokumentu.

Državni i drugi organi i imaoci javnih ovlašćenja koriste kvalifikovani elektronski pečat kada vrše poslove iz svog delokruga upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pečat iz stava 2. ovog člana ima spoljni prikaz propisan ovim zakonom."

Član 3.

U članu 3. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, pored podataka iz st.1-3. ovog člana, osim grba koji se nalazi samo u njegovom spoljnom prikazu, sadrži i druge podatke u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Veza između podataka za validaciju elektronskog pečata i identiteta pečatioca sadržana je u elektronskoj potvrdi, odnosno kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat."

Član 4.

U naslovu iznad člana 5. posle reči: "pečata" dodaju se reči: "u formi otiska".

Član 5.

U naslovu iznad člana 6. posle reči: "pečata" dodaju se reči: "u formi otiska".

Član 6.

Posle člana 6. dodaju se naslov iznad člana i član 6a koji glase:

"Oblik, veličina i način ispisivanja teksta u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata

Član 6a

Tekst u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata ispisuje se u pravougaonom polju najmanje širine 30 mm i visine 20 mm.

Sa leve strane prikazuje se grb, a desno od grba ispisuje se sadržina pečata iz člana 3. ovog zakona po levoj margini.

Sadržina pečata iz stava 2. ovog člana ispisuje se tako što se u prvom redu ispisuje naziv Republike Srbije.

U spoljnom prikazu pečata organa čije je sedište na teritoriji autonomne pokrajine, naziv autonomne pokrajine ispisuje se u prvom sledećem redu ispod naziva Republike Srbije.

U sledećem redu ispisuje se naziv organa.

Naziv organa uprave u sastavu ministarstva ispisuje se u sledećem redu, a u narednom sedište organa, odnosno organa uprave u sastavu ministarstva.

Ako je organizaciona jedinica u državnom i drugom organu ovlašćena da odlučuje u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima, u sledećem redu ispisuje se naziv i sedište te jedinice.

U slučaju kada se, u skladu sa ovim zakonom, tekst pečata organa ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata ispisuje se i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u nastavku teksta pečata na srpskom jeziku ćiriličkog pisma."

Član 7.

U članu 7. stav 1. posle reči: "bojom" dodaju se reči: "i najmanje jedan kvalifikovani elektronski pečat".

U stavu 2. posle reči: "primerak" dodaju se reči: "pečata za otisak", a posle reči: "organa" dodaju se zapeta i reči: "dok svaki izdati kvalifikovani elektronski pečat ima jedinstven serijski broj koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat".

Član 8.

U naslovu iznad člana 8. posle reči: "pečat" dodaju se reči: "u formi otiska".

Član 9.

U članu 9. stav 1. posle reči: "pečat" dodaju se reči: "u formi otiska".

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Kvalifikovani elektronski pečat i kvalifikovani elektronski pečat na daljinu čuvaju se i njima se rukuje u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Kvalifikovanim elektronskim pečatom, izuzetno, može se rukovati i van službenih prostorija kada treba izvršiti službene radnje van tih prostorija."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Član 10.

U članu 10. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Zahtev za pribavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana prilikom nabavke pečata podnosi se putem usluge elektronske uprave na portalu e Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Uslugu iz stava 2. ovog člana objavljuje Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava."

Dosadašnji st. 2 i 3. postaju st. 3 i 4.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Ministarstvo odluku iz stava 4. ovog člana dostavlja elektronskim putem u jedinstveni elektronski sandučić na portalu e Uprava."

Član 11.

U članu 13. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno, u slučaju nastupanja razloga iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju prestanka važenja ili opoziva kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat opoziva se bez odlaganja, odnosno prestaje da važi i stavlja se van upotrebe, s tim da se sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata ne uništava, već se trajno čuva u službenim prostorijama organa, pod nadzorom ovlašćenog lica."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: "pečata" dodaju se reči: "iz stava 1. ovog člana", a posle reči: "pokrajine" dodaju se reči: "putem portala e Uprava".

Član 12.

U naslovu iznad člana 14. posle reči: "pečata" dodaju se reči: "ili sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata".

U članu 14. u stavu 1. posle reči: "organu autonomne pokrajine" dodaju se reči: "putem portala e Uprava".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata prijavljuje se bez odlaganja Ministarstvu i pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, koji je dužan da kvalifikovani elektronski pečat opozove u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: "pečatom" dodaju se reči: "odnosno sredstvom za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata", posle reči: "pečat" dodaju se reči: "odnosno sredstvom za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata", a posle reči: "za" dodaje se reč: "njihovo".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. posle reči: "gubitka" dodaju se zapeta i reči: "odnosno nestanka ili gubitka sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 13.

U naslovu iznad člana 15. posle reči: "pečata" dodaju se reči: "ili sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata".

U članu 15. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"U slučaju nestalog ili izgubljenog sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata, izdaje se novi kvalifikovani elektronski pečat na osnovu saglasnosti ministarstva, a u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju."

Član 14.

U članu 16. stav 1. posle reči: "pečat" dodaju se reči: "u formi otiska", a posle reči: "tekstu:" reč: "pečatoreznica" zamenjuje se rečju: "preduzetnik".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Kvalifikovani elektronski pečat izdaje pružalac usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju."

Dosadašnji st. 2. i 3. brišu se.

Član 15.

U članu 17. stav 1. reč: "pečatoreznica" zamenjuje se rečju: "preduzetnik".

U stavu 2. reči: "pečatoreznica je dužna" zamenjuju se rečima: "preduzetnik je dužan".

Član 16.

U članu 18. posle reči: "otisak" dodaju se zapeta i reči: "odnosno spoljni prikaz", a posle reči: "primeraka pečata" dodaju se zapeta i reči: "odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat".

Član 17.

U članu 19. posle reči: "evidenciju" dodaju se reči: "u elektronskom obliku", posle reči: "broju primeraka pečata," dodaju se reči: "jedinstvenom serijskom broju," posle reči: "izgubljenim" dodaju se zapeta i reči: "isteklim i povučenim", a posle reči: "otisak" dodaju se zapeta i reči: "odnosno spoljni prikaz".

Član 18.

U članu 20. stav 1. reči: "rad pečatoreznica" zamenjuju se rečima: "pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat,".

Član 19.

Posle člana 20. dodaje se član 20a koji glasi:

"Član 20a

Nadzor nad radom pružalaca usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju."

Član 20.

Član 21. briše se.

Član 21.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik:"

Alineja prva briše se.

Stav 3. briše se.

Član 22.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

"Novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu:

-           ako rukuje kvalifikovanim elektronskim pečatom van službenih prostorija za izvršenje radnji koje nisu službene (član 9. stav 3);

-           ako naruči pečat bez saglasnosti nadležnog organa i takav pečat upotrebi (član 10. stav 1);

-           ako ne uništi pečat koji je postao neodgovarajući (član 13. stav 1);

-           ako ne prijavi nestanak ili gubitak pečata ili u roku ne podnese zahtev za oglašavanje pečata nevažećim (član 14. st. 1. i 4);

-           ako ne prijavi nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat (član 14. stav 2);

-           ako ne dostavi otisak pečata, odnosno spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata i podatke o broju primeraka pečata, odnosno jedinstvenom serijskom broju koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat i datumu početka upotrebe pečata (član 18).

Član 23.

Član 25. briše se.

Član 24.

U roku od 30 dana od dana početka primene ovog zakona, organi kojima su izdati kvalifikovani sertifikati za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, dužni su da usklade spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata sa odredbama ovog zakona i o tome obaveste ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se istekom 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim odredbe člana 11. koja uređuje način pribavljanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata u delu koji se odnosi na pečat u formi otiska, koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Republika Srbija će donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa urediti namenu, sadržinu, izgled i upotrebu kvalifikovanog elektronskog pečata, kada u vršenju poslova iz svog delokruga državni i drugi organi (Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, organi državne uprave, Zaštitnik građana, Vojska Srbije, sudovi, javna tužilaštva, Ustavni sud, pravobranilaštvo, službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službe organa čije članove bira Narodna skupština, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave) i imaoci javnih ovlašćenja (javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom), razmenjuju dokumentarni materijal, koji je pripremljen ili nastaje u radu ovih organa elektronskim putem, i tako doprineti uspostavljanju pravnog okvira za razvoj elektronskog poslovanja.

U međuvremenu je donet Zakon o elektronskoj upravi koji je jedan od stubova funkcionisanja elektronske uprave čiji je cilj da se olakša elektronska komunikacija građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave, kao i između organa uprave.

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju uredio je usluge od poverenja u oblasti elektronskog potpisa, elektronskog pečata, elektronskog vremenskog žiga, elektronske dostave, autentikacije veb sajtova i elektronskog čuvanja dokumenata.

Vlada je u martu 2020. godine donela Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i članom 11. Uredbe predvidela elektronsku razmenu dokumentarnog materijala overenog kvalifikovanim elektronskim pečatom, odnosno kvalifikovanim elektronskim potpisom, preko Servisne magistrale organa ili naloga elektronske pošte.

Zbog svega napred navedenog pripremljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa radi usklađene primene svih navedenih zakona i Uredbe i doprinosa ujednačenom razvoju i primeni elektronske uprave.

Pored toga, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prihvatilo je predlog Ministarstva unutrašnjih poslova da se brišu nadležnosti iz Zakona o pečatu državnih i drugih organa koje se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova iz sledećih razloga:

Preduzetnici su dužni da u Agenciji za privredne registre registruju delatnost kojom se bave.

Shodno članu 88. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19), preduzetnik registruje pretežnu delatnost u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispunjava propisane uslove.

Pre nabavke pečata, državni i drugi organi dužni su da pribave saglasnost na sadržinu i izgled pečata od ministarstva nadležnog za poslove uprave, shodno odredbama člana 10. stav 1. Zakona o pečatu državnih i drugih organa ("Službeni glasnik RS", broj 101/07).

Autonomna pokrajina preko svojih organa bliže uređuje sadržinu i izgled pečata organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave i imaoca javnih ovlašćenja, koji imaju sedište na teritoriji autonomne pokrajine i daje saglasnost na sadržinu i izgled pečata koje bliže uređuje.

S tim u vezi, registrovani preduzetnici mogu da izrađuju pečate samo ako su ministarstvo nadležno za poslove uprave ili nadležni organ autonomne pokrajine dali saglasnost na sadržinu i izgled pečata i to na osnovu pismene narudžbine državnih i drugih organa, po tekstu, obliku, veličini i broju navedenom u narudžbini.

Ukoliko preduzetnik izradi pečat bez saglasnosti na sadržinu i izgled pečata, Zakonom o pečatu državnih i drugih organa propisana.je prekršajna odgovornost preduzetnika, kao i odgovornog lica. U slučaju da se izvrši zloupotreba koja predstavlja krivično delo, preduzeće se mere i aktivnosti predviđene Zakonikom o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19).

Iz navedenih razloga, kao i uzevši u obzir činjenicu da u okviru svojih nadležnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova može da preduzima mere i aktivnosti predviđene Zakonikom o krivičnom postupku, kao i da druge inspekcijske službe vrše kontrolu privrednih subjekata-preduzetnika, koji se, između ostalog, bave i izradom pečata državnih i drugih organa, smatramo da treba brisati član 21. Zakona, koji decidirano navodi obavezu da Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši nadzor nad radom privrednih subjekata preduzetnika, koji izrađuju ove pečate.

Imajući u vidu da registrovani preduzetnici mogu da obavljaju sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, da mogu da izrađuju pečate po narudžbini državnih i drugih organa samo ukoliko su ministarstvo nadležno za poslove uprave ili nadležni organ autonomne pokrajine dali saglasnost na sadržinu i izgled pečata, kao i da je predviđena prekršajna, odnosno krivična odgovornost u slučaju eventualnih zloupotreba, mišljenja smo da nije neophodno Zakonom propisati izdavanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa u formi otiska, kao i nadzor nad radom privrednih subjekata koji izrađuju pečate u formi otiska.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. ovog zakona uvodi se pojam forma pečata, da bi se razlikovala elektronska forma pečata od otiska pečata na papirnom dokumentu.

Članom 2. ovog zakona određena je forma pečata.

Članom 3. stav 4. ovog zakona određeno je da kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, pored podataka iz st.1-3. ovog člana, osim grba koji se nalazi samo u njegovom spoljnom prikazu, sadrži i druge podatke u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Stavom 5. istog člana određeno je da veza između podataka za validaciju elektronskog pečata i identiteta pečatioca sadržana je u elektronskoj potvrdi, odnosno kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat.

Članom 4. ovog zakona precizirano je da se ovaj član odnosi na način ispisivanja sadržine pečata koji je u formi otiska.

Članom 5. ovog zakona precizirano je da se oblik i veličina pečata odnosi na pečat u formi otiska.

Članom 6. ovog zakona uređen je oblik, veličina i način ispisivanja teksta u spoljnom prikazu kvalifikovanog elektronskog pečata.

Članom 7. st. 1. i 2. ovog zakona određen je broj kvalifikovanih elektronskih pečata koje organi mogu da imaju.

Članom 8. ovog zakona precizirano je da se sadržina i izgled malog pečata odnosi na mali pečat u formi otiska.

Članom 9. stav 1. ovog zakona precizirano je da se čuvanje i rukovanje pečatom odnosi na pečat u formi otiska.

Stavom 2. i 3. istog člana određeno je čuvanje i rukovanje kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Članom 10. ovog zakona u stavu 2. propisano je da se zahtev za pribavljanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata podnosi putem usluge elektronske uprave na portalu e Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Stavom 5. istog člana propisano je da ministarstvo odluku iz stava 4. ovog člana dostavlja elektronskim putem u jedinstveni elektronski sandučić na portalu e Uprava.

Članom 11. stav 2. ovog zakona utvrđeno je kada se kvalifikovani elektronski pečat stavlja van upotrebe.

Stavom 3. istog člana predviđeno je da uništavanje pečata iz stava 1. ovog člana vrši komisija organa, koja o izvršenom uništenju pečata obaveštava nadležne organe putem portala e Uprava.

Članom 12. stav 1 ovog zakona propisano je da se nestanak ili gubitak pečata bez odlaganja prijavljuje Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine putem portala e Uprava i oglašava nevažećim u službenom glasilu Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine.

Stavom 2. istog člana propisano je da se nestalo ili izgubljeno sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog pečata prijavljuje bez odlaganja Ministarstvu i pružaocu usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, koji je dužan da kvalifikovani elektronski pečat opozove u skladu sa zakonom kojim se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Stavom 3. ovog člana propisano je kada se kvalifikovani elektronski pečat smatra nestalim ili izgubljenim.

Stavom 5. istog člana propisano je kada se kvalifikovani elektronski pečat smatra nevažećim.

Članom 13. stav 3. ovog zakona definiše se izdavanje novog kvalifikovanog pečata.

Članom 14. stav 1. ovog zakona precizirano je da pečat u formi otiska izrađuje ovlašćeni privredni subjekt i da se reč "pečatoreznica" zamenjuje rečju "preduzetnik", dok se dosadašnji st. 2 i 3. brišu.

Stavom 2. istog člana precizirano je koji organ izdaje kvalifikovani elektronski pečat.

U članu 15. ovog zakona, reč "pečatoreznica" se zamenjuje rečju "preduzetnik".

Članom 16. ovog zakona uređeno je dostavljanje podataka o kvalifikovanom elektronskom pečatu.

Članom 17. ovog zakona propisana je vođenje evidencije o kvalifikovanom elektronskom pečatu.

Članom 18. stav 1. ovog zakona predviđen je nadzor nad pružaocima usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat.

Članom 19. ovog zakona kojim je propisan član 20a predviđeno je da nadzor nad radom pružaoca usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Članom 20. ovog zakona, brisan je član 21.

Čl. 21. i 22. ovog zakona izvršeno je usklađivanje sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Članom 23. ovog zakona, brisan je član 25.

Članom 24. ovog zakona propisano je da organi kojima su izdati kvalifikovani sertifikati za elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, dužni su da usklade spoljni prikaz kvalifikovanog elektronskog pečata sa odredbama ovog zakona i o tome obaveste ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Članom 25. ovog zakona propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se istekom 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim odredbe člana 11. koja uređuje način pribavljanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata u delu koji se odnosi na pečat u formi otiska, koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine, zbog potrebe da državni i drugi organi i imaoci javnih ovlašćenja obezbede tehničke uslove koji će omogućiti podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na sadržinu i izgled pečata u formi otiska putem portala e Uprava.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 19.04.2021.