Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VRSTI, VISINI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, VISINI DEPOZITA U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE LICENCE, NAČINU AKTIVIRANJA, NAMENI SREDSTAVA, KAO I O DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA: Bankarska garancija je definisana kao ugovor o garanciji i predstavlja instrument osiguranja korisnika garancije putovanja


Svakog dana obavljaju se sastanci između osiguravajućih kuća, turističkih agencija i Ministarstva turizma kako bi se pronašlo rešenje za polise i garancije.

Kako je rekao direktor Jute Aleksandar Seničić, ovog trenutka jedino racionalno rešenje je produženje postojećih polisa na tri meseca do kraja godine. S druge strane, iz Udruženja osiguravajućih kuća navode da je mnogi neće biti spremni na tu opciju.

Osiguravajuće kuće su od 1. oktobra odbile da osiguravaju turističke aranžmane, sa obrazloženjem da postoji visoki rizik, između ostalog i zbog pandemije, zbog čega turističke agencije ne mogu da dobiju licencu.

Iz Vlade je najavljeno da će problem biti rešen.

Plaćati u ovom trenutku paušalne polise kada posla nema i kada agencije ne znaju kako da planiraju svoje poslovanje, veliki broj ljudi je izgubio posao, opalo je interesovanje putnika za putovanja, je nešto što, prema Seničiću, agencije ne mogu da ispune.

Pandan ovim polisama bi trebalo da bude bankarska garancija, objašnjava Seničić dodajući da se država bavi time da obezbedi neko pravno lice koje će biti titular - nosilac garancije, ali iznosi su neprihvatljivi za turističke agencije, nijedna ne može da prihvati tako visok iznos.

Ove nije pitanje samo licenci već i solidarnosti, pogođeni su turistički radnici.

U međuvremenu, Ministarstvo je propisalo Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 124/2020).

Donosimo detalje:

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrsta, visina, uslovi garancije putovanja, visina depozita u zavisnosti od kategorije licence, način aktiviranja, namena sredstava, kao i drugi uslovi koje mora da ispuni organizator putovanja.

Pa tako, bankarska garancija je definisana kao ugovor o garanciji i predstavlja instrument osiguranja korisnika garancije putovanja;

3) garancija putovanja jeste propisana garancija za slučaj insolventnosti i radi naknade štete putniku nastale neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovornih obaveza;

4) davalac garancije jeste banka ili osiguravač, odnosno ugovarač osiguranja;

5) depozit jeste novčani iznos na dinarskom računu banke organizatora putovanja, čija visina zavisi od kategorije licence i koji se u propisanom iznosu i određenom vremenu nalazi na računu u periodu trajanja licence;

7) korisnik garancije putovanja jeste lice koje je izmirilo troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, kao i putnik u slučaju neispunjenja, delimičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja;

8) licenca jeste rešenje koje izdaje Registrator turizma, na osnovu koga turistička agencija stiče status organizatora putovanja;

9) osiguravač jeste društvo koje se bavi osiguranjem i preuzima obavezu isplate naknade iz osiguranja, ako nastane osigurani slučaj;

10) polisa osiguranja jeste osnovni ugovor u pisanoj formi kojom se određuju prava i obaveze učesnika u osiguranju. Zaključuje se u formi ugovora o osiguranju ili dokaznog sredstva o sklopljenom osiguranju kada sadrži sve najvažnije podatke iz zaključenog ugovora;

11) potvrda o garanciji putovanja jeste dokument koji organizator putovanja uručuje putniku i koji sadrži propisane podatke o garanciji putovanja iz koje se obezbeđuje pokriće za uplaćen iznos i koja sadrži podatke potrebne za njeno aktiviranje;

12) primalac bankarske garancije je strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija;

13) ugovarač osiguranja jeste privredni subjekt ili pravno lice koje na osnovu ugovora sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju, potpisuje polisu osiguranja ili list pokrića i ima obavezu da plaća premiju osiguranja;

14) ukupan limit pokrića jeste iznos koji se može koristiti kao pokriće po osnovu potraživanja svih korisnika iz izdate potvrde o garancije putovanja po jednom štetnom slučaju. Maksimalni limit pokrića ugovaraju davalac garancije i organizator putovanja.

Član 3.

Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju se:

1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska;

2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;

3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;

4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Garancija putovanja obezbeđuje se ugovorom o garanciji putovanja, koji organizator putovanja zaključuje sa davaocem garancije. Garancijom putovanja smatra se bankarska garancija i/ili ugovor o osiguranju, sa ukupnim limitom pokrića, u zavisnosti od kategorije licence, u iznosu od najmanje:

1) 200.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 20;

2) 250.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 25;

3) 350.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 35;

4) 400.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 40.

Ako je garancija putovanja ugovorena sa rokom važenja kraćim od roka važenja licence, organizator putovanja za naredni period pribavlja garanciju putovanja pre isteka roka važenja postojeće garancije.

Šta mora da sadrži bankarska garancija?

Naročito podatke o 1) primaocu bankarske garancije; 2) visini ukupnog limita pokrića; 3) datumu izdavanja; 4) datumu važenja.

Bankarska garancija se izdaje za period od datuma izdavanja do datuma važenja.

Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi.

U slučaju da organizator putovanja ima ugovorena turistička putovanja za period duži od isteka roka od šest meseci iz stava 10. ovog člana, izvršiće produženje bankarske garancije, kojom će obezbediti sva turistička putovanja ugovorena u periodu važenja bankarske garancije.

Turistička agencija prilikom prodaje turističkog putovanja svakom putniku uručuje potvrdu o garanciji putovanja, koja se izdaje sa ugovorom, odnosno potvrdom o putovanju.

Potvrda o garanciji putovanja naročito sadrži:

1) broj izdate garancije putovanja;

2) datum izdavanja garancije;

3) ime i prezime putnika;

4) prodajnu cenu turističkog putovanja;

5) mesto, datum i vreme početka i završetka turističkog putovanja;

6) odredište putovanja i periode boravka sa datumima, ako je boravak u delovima;

7) podatke o davaocu garancije, sa e-mail adresom i kontakt telefonom;

8) podatke o vrsti garancije putovanja, sa navedenim rizicima pokrića iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika;

9) druge podatke potrebne za aktiviranje garancije putovanja.

Putnici koji su kupili turističko putovanje, preko turističke agencije sa sedištem u inostranstvu, zaštitu svojih prava ostvaruju preko te turističke agencije.

Organizator putovanja u postupku dobijanja licence obezbeđuje depozit.

Depozit se obezbeđuje u propisanoj visini, u zavisnosti od kategorije licence, u najnižem iznosu od:

1) 2.500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 20;

2) 5.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 25;

3) 7.500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 35;

4) 10.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 40.

Za sve vreme važenja licence organizator putovanja obezbeđuje minimalni iznos depozita, u zavisnosti od kategorije licence, na propisan način.

U slučaju da je turističko putovanje prodato ili je započeto pod uslovima koji su važili pre početka primene ovog pravilnika, u slučaju naknade potraživanja ovog pravilnika, aktiviraće se garancija putovanja koja je važila u trenutku zaključenja ugovora o putovanja.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 19.10.2020.
Naslov: Redakcija