Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.), u članu 4. stav 2. reči: "toplotna energija" zamenjuju se rečima: "energija za grejanje, odnosno hlađenje".

Član 2.

U članu 6. posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6, koji glase:

"Prenosilac imovine ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana dužan je da sticaocu dostavi sve podatke koji se odnose na dobra i usluge koji čine imovinu ili deo imovine čiji je prenos izvršen.

Ako u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana prestanu uslovi iz stava 1. tačka 1) ovog člana, sticalac imovine ili dela imovine dužan je da obračuna PDV za dobra i usluge koje je stekao tim prenosom, a koja na dan prestanka uslova čine njegovu imovinu, na način na koji bi prenosilac imovine ili dela imovine imao obavezu obračunavanja PDV da pri prenosu imovine ili dela imovine nisu bili ispunjeni uslovi iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, obaveza obračunavanja PDV ne odnosi se na opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom.ˮ

Dosadašnji stav 4. postaje stav 7.

Član 3.

Posle člana 7. naziv dela III. PORESKI OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK menja se i glasi: "III. PORESKI OBVEZNIK, PORESKI DUŽNIK I PORESKI PUNOMOĆNIKˮ.

Član 4.

U članu 8. stav 1. posle reči: "lice" dodaju se zapeta i reči: "uključujući i lice koje u Republici nema sedište, odnosno prebivalište (u daljem tekstu: strano lice),".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Ako strano lice u Republici ima stalnu poslovnu jedinicu, to strano lice obveznik je za promet koji ne vrši njegova stalna poslovna jedinica."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 5.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: "iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice".

Tačka 2) briše se.

U tački 3) reči: "iz tačke 2) ovog stava ne odredi" zamenjuju se rečima: "nije odredilo".

U stavu 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3)          primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV;".

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4) - 6), koje glase:

"4)          primalac električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, obveznik PDV koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, za promet električne energije i prirodnog gasa izvršen od strane drugog obveznika PDV;

5)            primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet izvršen od strane drugog obveznika PDV, i to kod prometa:

(1)          hipotekovane nepokretnosti kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka;

(2)          predmeta založnog prava kod realizacije ugovora o zalozi u skladu sa zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima;

(3)          dobara ili usluga nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom;

6)            sticalac imovine ili dela imovine čiji je prenos izvršen u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, posle čijeg prenosa su prestali uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona."

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, kada strano lice vrši promet dobara i usluga u Republici licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. ovog zakona, a naknadu za taj promet dobara i usluga u ime i za račun stranog lica naplaćuje obveznik PDV, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV koji naplaćuje naknadu.

Ministar bliže uređuje šta se smatra sekundarnim sirovinama, uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama i dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva iz stava 2. tač. 1) i 3) ovog člana."

Član 6.

Posle člana 10. dodaju se naziv člana i član 10a, koji glase:

"Poreski punomoćnik

Član 10a

Strano lice koje vrši promet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, strano lice nije dužno da odredi poreskog punomoćnika ako u Republici isključivo vrši promet usluga za koje se smatra da su pružene elektronskim putem i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz, u skladu sa ovim zakonom.

Strano lice iz stava 1. ovog člana može da odredi samo jednog poreskog punomoćnika.

Poreski punomoćnik stranog lica može biti fizičko lice, uključujući i preduzetnika, odnosno pravno lice, koje ima prebivalište, odnosno sedište u Republici, koje je evidentirani obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva, koje na dan podnošenja zahteva nema dospele, a neplaćene obaveze za javne prihode po osnovu obavljanja delatnosti koje utvrđuje Poreska uprava i kojem je nadležni poreski organ, na osnovu podnetog zahteva za odobrenje poreskog punomoćstva uz koji je priložena propisana dokumentacija (u daljem tekstu: zahtev za poresko punomoćstvo), rešenjem odobrio poresko punomoćstvo.

Poreski punomoćnik stranog lica ne može biti stalna poslovna jedinica tog stranog lica.

Poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa ovim zakonom ima kao obveznik PDV (podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje PDV i drugo).

Nadležni poreski organ neće izdati odobrenje za poresko punomoćstvo licu koje je pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo.

Nadležni poreski organ ukinuće odobrenje za poresko punomoćstvo licu koje je pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo.

U slučaju ukidanja odobrenja za poresko punomoćstvo iz stava 8. ovog člana, odnosno prestanka poreskog punomoćstva po drugom osnovu, nastupaju sve pravne posledice brisanja iz evidencije za PDV u smislu ovog zakona, osim ako strano lice u roku od 15 dana od dana ukidanja odobrenja za poresko punomoćstvo, odnosno prestanka poreskog punomoćstva po drugom osnovu, ne odredi drugog punomoćnika i u istom roku taj punomoćnik ne podnese zahtev za poresko punomoćstvo nadležnom poreskom organu.

Ako nadležni poreski organ ne odobri poresko punomoćstvo punomoćniku iz stava 9. ovog člana, nastupaju sve pravne posledice iz tog stava.

U slučaju opoziva, odnosno otkaza punomoćja, poresko punomoćstvo prestaje danom kada je nadležni poreski organ primio obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu punomoćja, upućenog od strane lica čije je punomoćstvo prestalo opozivom, odnosno otkazom.

Poreski punomoćnik stranog lica solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica kao obveznika PDV, uključujući i obaveze po osnovu brisanja iz evidencije za PDV, a naročito za plaćanje PDV, kazni i kamata u vezi sa dugom po osnovu PDV.

Akt za izvršavanje ovog člana doneće ministar."

Član 7.

U članu 11. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4)          u kojem primalac električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, a koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojima se dobra isporučuju;".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5)          prijema vode, električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, za krajnju potrošnju.".

Član 8.

U članu 12. stav 3. tačka 4) podtačka (8) posle reči: "ustupanja informacija" dodaju se zapeta i reči: "uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu".

Podtačka (9b) menja se i glasi:

"(9b)      omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama, uključujući i usluge omogućavanja učešća na organizovanom tržištu električne energije;".

Član 9.

U članu 14. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4)          prenosa prava raspolaganja na električnoj energiji, prirodnom gasu i energiji za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, licu iz člana 11. stav 1. tačka 4) ovog zakona;".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5)          očitavanja stanja primljene vode, električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, u cilju obračuna potrošnje.".

Član 10.

U članu 16. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

"2a)        izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) ovog zakona;".

Stav 2. briše se.

Član 11.

U članu 17. stav 1. reči: "koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga" zamenjuju se rečima: "i druga primanja (u daljem tekstu: subvencije)".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Subvencijama iz stava 1. ovog člana smatraju se novčana sredstva koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom."

Dosadašnji st. 2 - 5. postaju st. 3 - 6.

Dodaje se stav 7, koji glasi:

"Ministar bliže uređuje način utvrđivanja poreske osnovice."

Član 12.

U članu 21. stav 1. reči: "izmeni osnovica" zamenjuju se rečima: "osnovica naknadno poveća".

U stavu 2. reči: "tač. 2) i 3) i stav 2." zamenjuju se rečima: "tačka 3) i st. 2. i 3.".

U stavu 3. reč: "izmeni -" briše se.

Dodaje se stav 10, koji glasi:

"Ministar bliže uređuje način izmene poreske osnovice."

Član 13.

U članu 23. stav 2. tačka 11) reči: "hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima" zamenjuju se rečima: "ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam".

U tački 20) reči: "u gradskom i prigradskom saobraćaju" zamenjuju se rečima: "i njihovog pratećeg prtljaga".

Član 14.

U članu 24. stav 1. tačka 8) reč: "neposrednoj" briše se.

Član 15.

U članu 25. stav 2. tačka 3) reči: "i vlasničkih udela na objektimaˮ zamenjuju se rečima: "i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima,ˮ.

U tački 3a) reči: "dobara za kojaˮ zamenjuju se rečima: "dobara i usluga za kojeˮ.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 16.

U članu 26. tačka 1a) posle reči: "humanitarna pomoćˮ dodaju se reči: "u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoćˮ.

Posle tačke 1g) dodaje se tačka 1d), koja glasi:

"1d)       čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, i to: električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje;".

U tački 7) reči: "broj 18/10" zamenjuju se rečima: "br. 18/10, 111/12 i 29/15".

Član 17.

U članu 28. stav 2. tačka 2) reči: "prethodni porez" zamenjuju se rečju: "PDVˮ.

Stav 5. menja se i glasi:

"Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari i poreski dužnik:

1)            iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stav 2. tačka 5) ovog zakona, pod uslovom da je obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana;

2)            iz člana 10. stav 2. tač. 1) - 4) i tačka 6) ovog zakona, pod uslovom da poseduje račun prethodnog učesnika u prometu u skladu sa ovim zakonom, da je obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da će ta dobra i usluge koristiti za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana.ˮ

Član 18.

U članu 29. stav 1. tačka 1) reči: "kao iˮ brišu se, a posle reči: "prevoznih sredstavaˮ dodaju se zapeta i reči: "kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobaraˮ.

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)          izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla.ˮ

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Izdacima za reprezentaciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza."

Član 19.

U članu 31. stav 1. menja se i glasi:

"Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga:

1)            smanji, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario;

2)            poveća, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga može da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario."

U stavu 2. reči: "tač. 2) i 3)" zamenjuju se rečima: "tačka 3)".

Dodaje se stav 5, koji glasi:

"Ministar bliže uređuje način ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice."

Član 20.

U članu 31a stav 1. reč: "poresku", briše se.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Ako je poreski organ u postupku kontrole rešenjem utvrdio obavezu po osnovu PDV za izvršeni promet dobara i usluga obvezniku PDV - poreskom dužniku iz člana 10. stav 1. tačka 3), odnosno stav 2. ovog zakona, taj obveznik PDV može da ispravi odbitak prethodnog poreza ako je platio iznos PDV utvrđen od strane nadležnog poreskog organa.

Ako se rešenje iz stava 4. ovog člana poništi, izmeni ili ukine u delu kojim je utvrđena obaveza po osnovu PDV, obveznik PDV je dužan da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza po tom osnovu."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

Član 21.

U članu 32. stav 3. menja se i glasi:

"Obveznik nema obavezu da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u slučaju:

1)            prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2)            ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koja naplaćuje naknadu;

3)            prenosa imovine ili dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona."

Stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: "stava 4.ˮ zamenjuju se rečima: "stava 3. tačka 3)ˮ, a posle reči: "za vršenje delatnostiˮ dodaju se zapeta i reči: "odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnostiˮ.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 22.

U članu 33. stav 6. posle reči: "delatnosti" dodaju se reči: "i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koja naplaćuje naknadu".

Član 23.

U članu 36. posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Ako bi iznos PDV obračunat u skladu sa odredbama st. 1 - 3. ovog člana za promet dobara čiji je prenos prava svojine predmet oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, bio manji od iznosa poreza koji bi za taj promet bio obračunat u skladu sa tim zakonom, na taj promet ne plaća se PDV."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 24.

U članu 36a stav 5. tačka 3) reči: "tač. 2) i 3) i stav 2." zamenjuju se rečima: "tačka 3) i st. 2. i 3.".

Član 25.

U članu 37. tačka 3) posle reči: "vodi evidencijuˮ dodaju se reči: "i sačinjava preglede obračuna PDVˮ.

Član 26.

U članu 43. tačka 4) posle reči: "PDV" dodaju se zapeta i reči: "osim u slučaju kada taj obveznik nije poreski dužnik za isporučena dobra i pružene usluge u skladu sa ovim zakonom".

Član 27.

U članu 46. stav 1. posle reči: "kontrole" dodaju se zapeta i reči: "kao i da za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV".

U stavu 2. posle reči: "evidencije" dodaju se zapeta i reči: "kao i oblik i sadržinu pregleda obračuna PDV".

Član 28.

U članu 48. stav 1. reči: "ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 50.000.000 dinaraˮ brišu se.

U stavu 2. reči: "ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 50.000.000 dinaraˮ brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Za obveznika iz stava 1. ovog člana koji ostvari ukupan promet u prethodnih 12 meseci manji od 50.000.000 dinara, poreski period je kalendarsko tromesečje počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja.ˮ

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: "ukupan prometˮ dodaju se reči: "u prethodnih 12 meseciˮ.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: "stava 4.ˮ zamenjuju se rečima: "stava 5.ˮ.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 29.

U članu 50. stav 1. reči: "za koga je poreski period kalendarski mesec" brišu se.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 4, reči: "st. 1. i 2." zamenjuju se rečima: "stava 1.".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 5, reči: "stava 5." zamenjuju se rečima: "stava 4.".

Član 30.

Posle člana 50. dodaje se član 50a, koji glasi:

"Član 50a

Uz poresku prijavu obveznik je dužan da podnese i pregled obračuna PDV.

Ako obveznik uz poresku prijavu ne podnese i pregled obračuna PDV smatra se da poreska prijava nije podneta."

Član 31.

U članu 51a stav 2. menja se i glasi:

"Obveznik je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o:

1)            licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;

2)            poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.ˮ

U stavu 3. posle reči: "tačka 2) ovog članaˮ dodaju se zapeta i reči: "kao i o iznosu izvršenog prometa, bez pripadajućih obavezaˮ.

Stav 4. briše se.

Član 32.

U članu 52. stav 4. posle reči: "poreske prijaveˮ dodaju se reči: "ako je poreska prijava blagovremeno podneta, u roku od 45 dana, odnosno u roku od 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvo od dana podnošenja poreske prijave koja nije blagovremeno podnetaˮ.

Član 33.

U članu 53. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4)          ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza ili vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza."

Član 34.

Za oporezivi promet dobara i usluga koji se vrši nakon početka primene ovog zakona, a za koji je pre početka primene ovog zakona naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade, poreski dužnik za taj promet određuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.).

Član 35.

Ako su nakon stupanja na snagu ovog zakona prestali uslovi pod kojima se kod prenosa imovine ili dela imovine smatralo da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.), primenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 36.

Od dana početka primene ovog zakona poreskim punomoćjima datim licima iz člana 10. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.) prestaje pravno dejstvo.

Član 37.

Odredbe ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata primenjivaće se od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 15. oktobra 2015. godine, osim odredaba člana 29. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2016. godine i odredaba čl. 25, 27. stav 1. i 30. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.09.2015.