Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI: Neodložno postupanje u slučajevima prijave nestanka lica, hitno reagovanje u situacijama povećanog rizika, za specifične poslove mogućnost starosne penzije sa 52 godine života


ZAKONO IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

Član 1.

U Zakonu o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 – US i 92/2011), u članu 7. stav 1. dodaju se tač. 16b) i 16v) koje glase:

"16b) upravlja ljudskim resursima;

16v) obavlja poslove strateškog planiranja, međunarodne saradnje i evropskih integracija;".

Član 2.

Posle člana 14. dodaju se naziv iznad člana i član 14a koji glasi:

"Postupanje policije u stanju povećanog rizika

Član 14a

Ako indicije ili događaji ukazuju da bi moglo da dođe do povećanja rizika po stanje javne bezbednosti, kao i ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine u većem obimu, koji zahtevaju delimičnu ili punu pripravnost policijskih službenika i angažovanje svih tehničkih sredstava i opreme na delu teritorije Republike Srbije, ministar nalaže izvršavanje zadataka adekvatnih nastalim okolnostima, po predlogu direktora policije.".

Član 3.

Član 20. menja se i glasi:

"Član 20.

Za obavljanje policijskih i drugih unutrašnjih poslova obrazuje se Direkcija policije.

UsastavuDirekcijepolicijesuorganizacionejediniceusedištu – uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije, i van sedišta – PolicijskaupravazagradBeograd, područne policijskeuprave (udaljemtekstu: policijskeuprave) i policijske stanice.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Rukovođenje i odgovornost u Direkciji policije zasnivaju se na načelu jednostarešinstva i subordinacije.

Specijalna jedinica policije je Specijalna antiteroristička jedinica.

Posebne jedinice policije su Žandarmerija, Jedinica za obezbeđenje ličnosti i objekata i Helikopterska jedinica, a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada.

Specijalna jedinica policije, kao i Žandarmerija kada se angažujejedan ili više odreda u maksimalnom kapacitetu, angažuju se na predlog rukovodioca nadležne organizacione jedinice uzprethodnoodobrenjedirektorapolicijeisaglasnostministra.

Posebne jedinice policije angažuju se na predlog rukovodioca nadležne organizacione jedinice uzprethodno odobrenje direktorapolicije, koji je dužan da bez odlaganja obavesti ministra unutrašnjih poslova o njihovom angažovanju.

Predlogzaangažovanjesadržibezbednosnuprocenuiplan aktivnosti.

U slučaju hitnosti, plan aktivnosti može biti dostavljen i naknadno.".

Član 4.

U članu 72. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Ako je prijavljen nestanak lica, a postoje osnovi sumnje da je to lice žrtva krivičnog dela, policijski službenici dužni su da u saradnji sa drugim nadležnim organima, udruženjima građana i građanima, bez odlaganja preduzmu mere i radnje predviđene ovim i drugim zakonima, u cilju njegovog pronalaska.".

Član 5.

Posle člana 111. dodaje se član 111a koji glasi:

"Član 111a

Bezbednosna provera vrši se i na osnovu zahteva drugog organa ili pravnog lica, koje je na osnovu zakona ovlašćeno da takav zahtev podnese, u slučajevima kada je propisana posebnim zakonom.".

Član 6.

Posle člana 139. dodaje se član 139a koji glasi:

"Član 139a

Izuzetno od odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), po potrebi službe, policijskom službeniku uniformisanom ovlašćenom službenom licu i policijskom službeniku koji radi na specifičnim, odnosno operativnim poslovima, koji navrši 52 godine života i 30 godina efektivno provedenih na radnim mestima u Ministarstvu na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije.

Rešenje o prestanku radnog odnosa po osnovu stava 1. ovog člana donosi ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja.

Policijskom službeniku iz stava 1. ovog člana iznos penzije utvrđuje se u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Policijskom službeniku iz stava 1. ovog člana koji ostvari pravo na penziju pripada otpremnina u visini utvrđenoj u članu 141. ovog zakona.".

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.07.2015.