Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA RADIONICA KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U PRIMENI OD 1. JULA 2020. GODINE - sprovođenje postupaka za ponuđače": Novi Sad, 19. jun 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 19. juna 2020. godine radionicu u Novom Sadu, Hotel Centar, Uspenska br. 1, sa temom "Novi Zakon o javnim nabavkama u primeni od 1. jula 2020. godine - sprovođenje postupaka za ponuđače".

Učesnici radionice su upoznati sa rokovima u postupku javne nabavke, načinom komunikacije sa naručiocem, zahtevanjem dodatnih pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom, pripremanjem i podnošenjem ponuda, izborom učesnika i dodelom ugovora - načinom dokazivanja ispunjenosti uslova, kao i pravnom zaštitom - zahtevom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predavači su bili:

• Dragana Đinđić, odgovorni urednik časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Branimir Blagojević, ekspert za javne nabavke, nekadašnji član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara i radionice su bile sledeće:

ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

• Način računanja rokova i uticaj neradnih dana na početak, tok i kraj roka,

• Primereni rokovi i rokovi određeni zakonom,

• Uslovi i način skraćivanja i produžavanja rokova;

NAČIN KOMUNIKACIJE SA NARUČIOCEM

• Primena elektronskih sredstava komunikacije na Portalu javnih nabavki,

• Usmena komunikacija;

ZAHTEVANJE DODATNIH POJAŠNJENJA U VEZI SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I NJENE IZMENE

• Ukazivanje naručiocu na nedostatke,

• Rokovi za postupanje,

• Uslovljenost zaštite prava;

PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE

• Rokovi za podnošenje ponuda u pojedinim postupcima,

• Samostalno podnošenje i zajednička ponuda,

• Ponuda sa varijantama,

• Važenje ponude;

IZBOR UČESNIKA I DODELA UGOVORA - NAČIN DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA

• Uslovi za učešće - osnovi za isključenje iz javne nabavke,

• Kriterijumi za izbor privrednog subjekta - kapaciteti,

• Registar ponuđača,

• Korišćenje kapaciteta drugih subjekata,

• Dokazivanje kod zajedničke ponude i ponude sa podizvođačem;

PRAVNA ZAŠTITA - ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

• Načela postupka zaštite prava,

• Aktivna legitimacija,

• Shodna primena ZUP,

• Rokovi za podnošenje zahteva,

• Sadržina zahteva i takse,

• Postupanje ponuđača u slučaju odbacivanja/odbijanja zahteva,

• Odluka o zahtevu.

Kompanija Paragraf planira nove radionice u narednom periodu na temu sprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, kao i radionice namenjene subjektima koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Izvor: Redakcija, 19.06.2020.