Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA: Svaki sudija će moći da prijavi pritisak Visokom savetu sudstva


Visoki savet sudstva (VSS) dopunio je Poslovnik o radu, u delu koji se odnosi na način rada i odlučivanja saveta u slučajevima nedozvoljenog uticaja na rad sudija i sudstva.

"U cilju zaštite nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova, savet određuje iz reda sudija – izbornih članova saveta, sudiju nadležnog da postupa u slučajevima nedozvoljenog uticaja na rad sudija i sudstva (u daljem tekstu: nadležni sudija)", navodi se u novom članu 27 a Poslovnika o radu VSS.

Nadležni sudija je zadužen i ovlašćen da postupa po zahtevima sudija za zaštitu od nedozvoljenog uticaja, kao i da ispituje postojanje nedozvoljenog uticaja ispoljenog u javnosti, preko medija, društvenih mreža, na javnim skupovima ili na neki drugi javni način, precizirano je u dopuni poslovnika.

Sudija koji bude ovlašćen za ovaj zahtevan posao biće zadužen i da pribavlja potrebne dokaze i informacije o postojanju nedozvoljenog uticaja i da o tome podnosi obrazloženi predlog za sazivanje sednice saveta radi odlučivanja. Na sednicama on će predstavljati činjenično stanje u svakom konkretnom slučaju i dati predlog odluke.

Zadužen je i da sarađuje sa nadležnim institucijama u sprovođenju obuka sudija o prepoznavanju i reagovanju na nedozvoljeni uticaj, zatim da predlaže savetu mere za sprečavanje tog uticaja, da sarađuje sa Etičkim odborom i disciplinskim organima i da vodi evidenciju o svim slučajevima nedozvoljenog uticaja.

Nadležni sudija imaće obavezu i da VSS-u podnosi godišnji izveštaj o nedozvoljenom uticaju na sudije i sudstvo, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i – uvek kada savet to zatraži. U svom poslu imaće tehničku pomoć Administrativne kancelarije saveta.

Svaki sudija u Srbiji moći će da traži zaštitu od VSS-a ukoliko smatra da postoji nedozvoljen uticaj na njegov rad. U zahtevu za zaštitu opisao bi činjenično stanje i način na koji je izvršen nedozvoljeni uticaj – "ko je to učinio i kada je to učinjeno", navodi se u članu 27 b poslovnika.

Zahtev sudije može da sadrži i predloge za prikupljanje određenih informacija, dokaza ili iskaza od značaja za utvrđenje činjeničnog stanja, koje nije mogao sam da pribavi.

Podneti zahtev dostavlja se nadležnom sudiji, koji utvrđuje da li je potpun i razumljiv, a u slučaju da nije – podnosilac će imati dodatni rok od sedam dana da ga uredi. Ako to ne učini smatraće se da zahtev nije podnet.

Onome ko je naveden da je izvršio nedozvoljeni uticaj uputiće se pisani poziv da se u roku od osam dana izjasni na navode podnosioca, a nadležni sudija Visokog saveta može sa sudijom koji je prijavio slučaj da obavi poverljivi razgovor. Takođe može da zatraži informacije i dokaze od suda, drugih državnih organa, javnih ustanova, pravnih i fizičkih lica.

Kada je prikupljeno dovoljno činjenica, nadležni sudija podnosi obrazloženi predlog za sazivanje sednice saveta na kojoj se odlučuje o tome da li postoji nedozvoljeni uticaj na rad sudije ili suda.

"U slučaju postojanja nedozvoljenog uticaja ispoljenog u javnosti, preko medija, društvenih mreža, na javnim skupovima ili na neki drugi javan način, predsednik saveta saziva sednicu po sopstvenoj inicijativi ili na obrazložen predlog bilo kog člana saveta", navodi se u članu 27 g. Dakle, ovlašćenja VSS-a su šira u slučajevima javnog pritiska na sudstvo.

Da najviše sudsko telo neće dugo čekati da javno zaštiti sudije – pokazuje i odredba da predsednik VSS saziva sednicu bez odlaganja i stavlja predlog o nedozvoljenom uticaju na dnevni red bez glasanja i bez mogućnosti promene dnevnog reda, čak i ako većina članova saveta nije fizički prisutna već učestvuje u radu putem video-konferencije, telefonom ili elektronskom poštom. Nadležni sudija na sednici izlaže činjenično stanje i predlaže odluku.

Na kraju, u poslovniku se navodi šta VSS može da uradi kada utvrdi da je na sudiju ili sud izvršen nedozvoljeni uticaj. Kao prvo, može da izda saopštenje za javnost i da sazove konferenciju za medije. Takođe, može da se obrati rukovodiocu državnog organa, u kome je zaposlen državni službenik koji je izvršio nedozvoljeni uticaj, nadležnoj advokatskoj komori ukoliko je taj uticaj učinjen od strane advokata, zatim Savetu za štampu, medijskom udruženju i odgovornom uredniku medija čiji je novinar izvršio nedozvoljeni uticaj. Predviđeno je da se VSS može obratiti i Privrednoj komori čiji je član učinio nedozvoljeni uticaj, kao i rukovodiocima drugih organa, organizacija, ustanova, institucija i udruženja.

Savet može da preporuči mere za sprečavanje budućeg nedozvoljenog uticaja, a u okviru godišnjeg izveštaja o radu obaveštavaće javnost o slučajevima nedozvoljenog uticaja na rad sudija i sudstva.

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021) doneta je 15. aprila, a stupila je na snagu 17. aprila. Odluku je potpisao odlazeći predsednik saveta Dragomir Milojević, koga će na ovom mestu zameniti nova predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović. Sastav VSS je krajem prošle godine promenjen imenovanjem pet novih članova iz redova sudija, kao i novim članovima po položaju.

Društvo sudija Srbije pozdravilo je usvajanje dopuna Poslovnika o radu i pozvalo VSS da odmah počne sa primenom odredaba – "usled dugotrajnih svakodnevnih napada, uvreda i poruga koje se čuju u Narodnoj skupštini na račun pojedinih sudija". Društvo sudija naglašava da do sada nije bilo jasnih procedura za obraćanje sudija VSS-u, javnog reagovanja saveta, praćenja slučajeva nedozvoljenog uticaja i periodičnog izveštavanja o tome.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 17.04.2021.
Naslov: Redakcija