Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 - US i 86/19, u daljem tekstu: Zakon), u članu 28. stav 4. reči: "i obaveze izdržavanja iz st. 1-3.ˮ zamenjuju se rečima: "iz stava 1.ˮ.

Član 2.

Posle člana 70g dodaje se član 70 d koji glasi:

"Član 70d

Izuzetno od člana 70a visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije osiguranicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RSˮ, broj 75/14), u skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RSˮ, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 - ispravka, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14 i 129/14), bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).ˮ

Član 3.

U članu 71. stav 1. posle reči: "starosneˮ zapeta i reči: "prevremene starosne penzijeˮ brišu se.

U stavu 2. broj: "15.ˮ zamenjuje se brojem "30a ˮ

Član 4.

U članu 77. reči: "inostrani deo penzije prema međunarodnom ugovoruˮ zamenjuju se rečima: "inostranu penzijuˮ.

Član 5.

U članu 79. stav 1. posle reči: "usloveˮ dodaju se reči: "u pogledu penzijskog stažaˮ.

Član 6.

U članu 109. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Odredbe st. 4. i 5. ovog člana primenjuju se i na poverioca kome su, nakon smrti korisnika, uplaćena sredstva po osnovu realizacije obustave od penzije, odnosno novčane naknade. ˮ

Član 7.

U članu 124b stav 1. reči: "u isplati na dan stupanja na snagu ovog zakonaˮ zamenjuju se rečima: "na dan smrti korisnikaˮ.

Stav 2. briše se, a u stavu 3. koji postaje stav 2. reči: "svog tekućeg ˮ brišu se.

U stavu 4. koji postaje stav 3. reč: "naknadaˮ zamenjuje se rečima: "visina naknadeˮ, a reči: "iz stava 1. ovog članaˮ zamenjuju se rečima: "utvrđena na dan stupanja na snagu ovog zakonaˮ.

Član 8.

U članu 129. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "koji se za osiguranike iz člana 42. ovog zakona zamenjuje odgovarajućom šifrom.ˮ.

Član 9.

U članu 132. tačka 2) zapeta i reči: "kategoriji osiguranikaˮ brišu se.

Član 10.

U članu 137. stav 4. posle reči: "osiguranikaˮ dodaju se reči: "i po pravnosnažnosti rešenja unosi prijavu na osiguranje u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranjaˮ.

U stavu 5. reč: "podatakaˮ zamenjuje se rečima: "prijave na osiguranjeˮ, a reči: "i matičnu evidenciju o osiguranicimaˮ brišu se.

St. 6. i 7. brišu se a stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Odredbe st. 1. do 5. ovog člana primenjuju se i u slučaju odjave osiguranja.ˮ.

Član 11.

U članu 143. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

" Pod promenom podataka u smislu st. 1. i 2. ovog člana smatra se i njihovo brisanje iz matične evidencije.ˮ.

Član 12.

U članu 149. stav 3. posle reči: "penzijeˮ zapeta i reči: "u skladu sa ugovorom o poslovnoj saradnjiˮ brišu se.

Član 13.

U članu 208. stav 3. posle reči: "telesno oštećenjeˮ dodaju se zapeta i reči: "potrebu za pomoći i negom drugog licaˮ.

Član 14.

Fond će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti odnosno u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva korisnika prevremene starosne penzije, doneti rešenje u skladu sa odredbom člana 70d ovog zakona, na osnovu verodostojne isprave o datumu prihvatanja socijalnog programa.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.           

OBRAZLOŽENjE

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije, koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju zbog izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu Zakona), iz 2014. godine, koje su počele da se primenjuju od 1. januara 2015. godine. Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 75/14), koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine i počeo da se primenjuje od 1. januara 2015. godine, promenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, odnosno podignuta je starosna granica za odlazak u starosnu penziju za oba pola (65 godina starosti za muškarce, odnosno postepeno podizanje starosne granice za žene na 65 godina) i uvedena je prevremena starosna penzija, kao i trajno umanjenje prilikom obračuna prevremene starosne penzije, takozvani penali. Uvođenje prevremene starosne penzije se negativno odrazilo na korisnike socijalnog programa, koji su se opredeli za posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), i novčanu naknadu (Opcija 3) u skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08, 15/09, 21/10, 46/10, 9/11, 6/12, 63/13, 21/14, 129/14 - u daljem tekstu Odluka). Zbog navedenog problema Vlada, je sagledala posledice koje su nastale izmenama Zakona kod ovih lica i donela Zaključak 05 broj 401-9236/2020-2 od 19.11.2020. godine kojim je dala saglasnost da se licima koja su u skladu Odlukom, utvrđena kao višak zaposlenih, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu po tom programu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), isplaćuje razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Takođe je stavom 2. navedenog Zaključka utvrđeno da se ova razlika isplaćuje i licima koja su bila utvrđena kao višak zaposlenih u skladu sa Odlukom a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa tada važećim propisima o penzijskom i invalidskom osiguanju nedostajalo do dve godine i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju (Opcija 3). Naime, ovim Zaključkom je prevaziđen problem nastao za korisnike prevremene penzije koji su bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3), a predloženim izmenama se ovaj problem trajno rešava.

Nadalje, ukazujemo da su izmene Zakona iz 2014. godine predstavljale nastavak daljeg uređivanja sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a u okviru započete reforme ovog sistema 2002. godine. Osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja je stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja treba da obezbedi pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. Reforma se sprovodila u više faza (2002., 2003., 2005., 2010., 2014. godine) i mere koje su sprovedene su uglavnom bile restriktivnog karaktera.

Sve do sada sprovedene mere su dale pozitivne rezultate koji se prvenstveno ogledaju kroz zaustavljanje rasta deficita i smanjenja dotacija za pokrivanje deficita iz budžeta Republike. Međutim, pored preduzetih mera, ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i novom zapošljavanju, čime će se popraviti odnos između broja osiguranika i broja penzionera, s obzirom da se sistem finansira na principu solidarnosti među generacijama, odnosno da sadašnji zaposleni finansiraju penzionere (PAY AS YOU GO sistem).

Ističemo da je 2014. godine donet i Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", broj 116/14) kojim je bilo uređen način isplate penzije za korisnike čija je penzija bila veća od 25.000 dinara, odnosno uvedeno je umanjenje penzije.

Međutim, posle mera i izmena Zakona iz 2014. godine, koje se mogu oceniti kao posebno restriktivne, što je u tom trenutku bio neophodno i opravdano, pozitivni ekonomski rezultati omogućili su da uslede dalje izmene i dopune Zakona (,,Službeni glasnik RS", broj 73/18, stupio na snagu 30. septembra 2018. godine). Ovaj Zakon je doneo izmene koje pozitivno utiču na osiguranike i korisnike, među kojima se posebno izdvajaju prestanak primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", br.116/14 i 99/16), povećanje primanja penzionera isplatom uvećanja uz penziju kao i isplata novčane pomoći korisnicima iz sredstava Fonda. Pored toga, u delu Zakona kojim se uređuje matična evidencija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu Fonda) izvršeno je neophodno prilagođavanje Zakona reformi javne uprave koja je definisana Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbije ("Službeni glasnik RS" broj: 9/2014) i Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2015-2017  Zaključak Vlade ("Službeni glasnik RS" broj: 31/2015).

Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona iz 2019. godine (,,Službeni glasnik RS", broj 86/19, stupio na snagu 14. decembra 2019. godine) posebno izdvajamo izmene koje se odnose na usklađivanje penzija. Naime, dostignuti ekonomski rezultati omogućili su da se penzije usklađuju po osnovu kretanja potrošačih cena i kretanja prosečne zarade zaposlenih u Republici ("švajcarski model"), umesto na način utvrđen propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem.

Imajući u vidu izneto, a zahvaljujući svim merama preduzetim u proteklom periodu, stvoreni su uslovi za dalje korake, u cilju poboljšanja položaja osiguranika i korisnika. Shodno tome, predloženim načinom utvrđivanja visine prevremene penzije, za osiguranike koji su pre početka primene Zakona iz 2014. godine u skladu sa Odlukom, bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3), stvoren je pravni osnov za rešenje problema koji je nastao za ova lica, koja zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade, i izmena Zakona nisu mogla da ostvare pravo na starosnu penziju.

S obzirom na navedeno, predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odnose se na sledeće:

1.         Usklađivanje i preciziranje odredaba koje se odnose na utvrđivanje vanbračne zajednice; razlike do najnižeg iznosa penzije za korisnike penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju; promene podataka unetih u matičnu evidenciju odnosno da se pod promenom smatra i njihovo brisanje iz te evidencije; pravo Fonda da zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica.

2.         Utvrđivanje visine prevremene penzije osiguranicima koji su pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RSˮ broj 75/14), u skladu sa Odlukom, bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).

3.         Dovođenje svih korisnika porodične penzije u ravnopravni položaj tako što se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.

4.         Preciziranje načina obračuna visine starosne penzije za osiguranike iz člana 42. Zakona.

5.         Rešavanje problema koji se javljaju sa isplaćenim iznosom penzije nakon smrti korisnika, u vezi sa poveriocima koji odbijaju da postupe po zahtevu Fonda za povraćaj iznosa obustave koji je uplaćen poveriocu nakon smrti korisnika prava.

6.         Dodatno uređivanje uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova.

7.         Preciziranje i poboljšanje koje odnosi na podatke koji se unose u matičnu evidenciju.

8.         Izmene koje se odnose na postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika koji Fondu omogućava da po službenoj dužnosti sačini prijavu na osiguranje, nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave može podneti.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predložena izmena predstavlja preciziranje i tehničko poboljšanje odredbe, s obzirom na to da se postojanje vanbračne zajednice utvrđuje u vanparničnom postupku, ali ne i obaveza izdržavanja.

Uz čl. 2. i 14.

Predloženim rešenjima se utvrđuju prava za korisnike iz Opcije 5 i Opcije 3, saglasno Zaključku Vlade od 19.11.2020. godine. Na taj način se otklanja problem koji je nastao za lica koja su u skladu sa Odlukom, bili korisnici prava na posebnu novčanu naknadu (Opcija 5), odnosno korisnici novčane naknade (Opcija 3).

Uz član 3.

Na osnovu predloženog, svi korisnici porodične penzije se dovode u ravnopravan položaj i vrši se tehnička korekcija odredbe.

Uz član 4.

Predloženom izmenom se vrši preciziranje i omogućava ravnopravan položaj korisnika penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju.

Uz član 5.

Predloženim rešenjem se otklanjaju nedoumice i problemi koji su se javili u praksi u vezi sa primenom člana 79.

Uz član 6.

Fond svakog meseca ima oko milion aktivnih obustava na osnovu kojih se poveriocima vrši uplata iznosa penzije, odnosno novčane naknade po osnovu realizacije rešenja o izvršenju, ili rešenja o administrativnoj zabrani.

Predloženom odredbom se rešava problem koji se pojavio u praksi, u slučaju kada poverioci odbijaju da postupe po ispostavljenom zahtevu Fonda za povraćaj iznosa obustave koja je uplaćena poveriocu nakon smrti korisnika prava. Naime, naplata svih poverioca može se desiti posle okončanja ostavinskog postupka, a ne iz sredstava Fonda.

Uz član 7.

Izmenom i dopunom ovog člana dodatno se uređuju uslovi za isplatu naknade pogrebnih troškova, kako bi se prevazišli problemi koji su se javili u praksi.

Uz član 8.

Predložena dopuna omogućava lakše prepoznavanje prilikom odlučivanja o pravu na penziju osiguranika iz člana 42. Zakona (MUP, Vojska, BIA), kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, jer se u matičnu evidenciju Fonda unosi odgovarajuća šifra, koja podrazumeva i podatak o stepenu uvećanja staža osiguranja.

Uz član 9.

Određene podatke za matičnu evidenciju Fond preuzima od drugih nadležnih organa, pa i od Poreske uprave. Iz tog razloga, prema predloženoj izmeni, kada je reč o obeležjima koja se odnose na ugovorenu naknadu (MUN obrazac), nije potrebno da se u matičnoj evidenciji Fonda vode podaci o kategoriji osiguranika, jer se ti podaci preuzimaju od Poreske uprave, i nisu od značaja kojoj kategoriji osiguranika neko pripada.

Uz član 10.

Predloženom izmenom Fondu se omogućava da, kod utvrđivanja svojstva osiguranika, po službenoj dužnosti sačini prijavu na osiguranje, nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave može podneti. Na taj nači, otklanja se problem prisutan u praksi, jer određen broj poslodavaca ne postupa po svojoj obavezi da podnese prijavu na osiguranje po rešenju kojim se utvrđuje svojstvo osiguranika. Naime, na ovaj način se postiže efikasnost i pre svega zaštita prava osiguranika.

Uz član 11.

Predloženom dopunom se precizira da se pod promenom podataka unetih u matičnu evidenciju smatra i njihovo brisanje iz te evidencije, imajući u vidu postojeću sudsku praksu. Naime, u pojedinim sudskim odlukama je iznet stav da Fond nema osnov da briše podatke iz evidencije, pa se na ovaj način, ovaj problem prevazilazi.

Uz član 12.

Predložena izmena stava 3. ovog člana je u skladu sa novom poslovnom politikom Fonda, a što omogućava njegov efikasniji rad. Naime, ti poslovi se mogu obavljati i bez postojanja takvog ugovora, kao što u praksi već i funkcioniše.

Uz član 13.

Predloženom odredbom se dopunjuje i precizira stav 3. člana 208, tako da Fond ima pravo da zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica.

Uz član 15.

Ovom odredbom se predlaže da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, 12.03.2021.