Zastava Bosne i Hercegovine

SA RADOM POČELE EKONSULTACIJE: Građanima omogućeno da elektronskim putem učestvuju u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa


U okviru eUprave pokrenut je portal eKonsultacije koji će omogućiti građanima da učestvuju u procesu donošenja zakona, uredaba i drugih propisa, kao i u procesu i izradi dokumenata javne politike kao što su strategije, programi i akcioni planovi.

Nadležni organ države koji sprovodi konsultativni proces ili javnu raspravu u obavezi je da sve materijale koji prate propis ili dokument javne politike učini javno dostupnim na svom veb sajtu i Portalu eKonsultacije, zajedno sa pozivom javnosti na pisanje predloga i primedbi. 

Obavezna upotreba portala eKonsultacije pri donošenju akata predviđena je Pravilnikom o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019), koji je donet 12. jula 2019. godine.

Građani koji žele da učestvuju u konsultativnom procesu na portalu eKonsultacije potrebno je da se registruju, oni pretraživanjem mogu pronaći dokument koji je u konsultativnom procesu i ukoliko imaju komentare vezane za taj dokument, mogu ih uneti, a institucija koja je nadležna za pripremu tih dokumenata u obavezi je da odgovori da li je komentar usvojen ili ne u roku od najmanje sedam dana.

Ako je predlog odbijen, institucija je u obavezi da na portalu objavi obrazložen razlog za odbijanje predloga.

Takođe institucija odgovorna za pripremu dokumenta je obavezna da na ovom portalu objavi izveštaj o sprovedenom konsultativnom procesu ili javnoj raspravi, pre upućivanja dokumenta na usvajanje.

Konsultativni proces i javna rasprava su vremenski ograničeni, a korisnici mogu pratiti sve faze ovih procesa.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 16.12.2021.
Naslov: Redakcija