Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19: Predviđen reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate tako da im mesečne rate ne budu veće od onih pre odobravanja olakšica


Građani i firme koji zbog pandemije kovida 19 imaju problema s otplatom kredita, kreditnih kartica ili dozvoljenog minusa mogu od svojih banaka da zatraže olakšice u otplati zaduženja.

Ovo je predviđeno novim merama Narodne banke Srbije za olakšanu otplatu kredita dužnicima, koje su počele da važe i podrazumevaju reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate tako da im mesečne rate ne budu veće od onih pre odobravanja olakšica.

Tokom grejs perioda banka obračunava kamatu, pri čemu se dužnik, u samom zahtevu, opredeljuje da li će plaćati kamatu tokom trajanja grejs perioda ili nakon njegovog isteka. Olakšicama mogu biti obuhvaćeni i dugovi po kreditnim karticama i dozvoljenom minusu, navedeno je u saopštenju NBS u kome se ističe da su banke i davaoci finansijskog lizinga dužni da primene odluke centralne banke o novim privremenim merama i "imaju obavezu da dužniku", koji usled okolnosti izazvanih pandemijom kovid 19 nije u mogućnosti ili ima poteškoća u izmirivanju obaveza na njegov zahtev odobre olakšicu.

Pravo na olakšice, prema oceni NBS, imaju nezaposleni, dužnici čije su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji, dužnici sa neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji neto mesečni prihod je manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. i čiji je stepen kreditne zaduženosti iznad 40% tih prihoda. Tu su i poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva kojima je u 2020. opao poslovni prihod ili promet za najmanje 15% u odnosu na 2019. ili su morali da prekinu poslovanje na najmanje 30 dana usled pandemije. Olakšice mogu da zatraže i dužnici koji su u docnji dužoj od 30 dana, ali i svi ostali koji banci obrazlože druge činjenice i okolnosti usled kojih nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze.

NBS ističe da banke i davaoci finansijskog lizinga ne mogu naplatiti naknadu niti troškove za preduzete mere.

Hasan Hanić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže da su nove mere NBS dobre kako za klijente čiji je ekonomski položaj oslabljen i koji, inače, ne bi mogli da vraćaju svoje obaveze, tako i za banke koje ne bi mogle da naplate dugovanja: - Ovu meru će koristiti samo oni kojima je ta pomoć istinski potrebna - oni koji su, primera radi, ostali bez posla ili im je plata umanjena zbog slabijeg poslovanja firme. Drugima neće biti toliko atraktivna jer će se nakon šest meseci plaćati kamata, bilo tako što će se pridružiti redovnim, ranije obračunatim anulitetima, bilo na kraju perioda otplate.

Izvor: Vebsajt Kurir, Ružica Kantar, 15.12.2020.
Naslov: Redakcija