Zastava Bosne i Hercegovine

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA I PRILAGOĐAVANJU POLA RODNOM IDENTITETU


Zaštitnik građana preporučio je Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da što pre izradi nacrte zakona kojima bi se omogućilo pravno regulisanje istopolnih zajednica i regulisanje pravnih posledica prilagođavanja pola rodnom identitetu radi unapređenja položaja LGBTI osoba u Srbiji.

Zaštitnik građana u preporukama navodi i da bi ovo ministarstvo trebalo da izradi i dostavi Vladi Republike Srbije Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan za naredni period, sa konkretnim merama i aktivnostima za unapređivanje položaja LGBTI osoba i drugih osetljivih društvenih grupa.

Predlog strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan trebalo bi da se odnose i na osetljive grupe kao što su žene, deca, stariji, osobe sa invaliditetom, osobe čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, nacionalne manjine i osobe čija verska pripadnost može biti osnov diskriminacije, preporučio je Zaštitnik građana.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog treba da u roku od 60 dana obavesti Zaštitnika građana o postupanju po preporukama.

Zaštitnik građana je u postupku kontrole Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čije je nadležnosti u ovim oblastima preuzelo novoformirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, utvrdio da i dalje nisu pravno uređene istopolne zajednice, kao ni posledice prilagođavanja (promene) pola i rodnog identiteta, niti su usvojene izmene Zakona o nasleđivanju, kako bi se pravno uredilo nasleđivanje istopolnih partnera, kao ni druge mere i aktivnosti sadržane u Akcionom planu za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2014. godine.

Iako je 2018. godine istekao period za koji su ovi dokumenti doneti, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije i prateći Akcioni plan za naredni period još uvek nisu usvojeni. Obaveza je državnih organa da preduzmu sve zakonodavne, administrativne i ostale mere da stvore povoljan ambijent za aktivnosti usmerene na promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, ističe Zaštitnik građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 15.12.2020.
Naslov: Redakcija