Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2024. GODINU: Primena Uredbe od 1. januara 2024. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 20. novembra 2023. godine, donela Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu (u daljem tekstu: CT2024).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu. Takođe, s obzirom da se radi o tekućem propisu čije je donošenje vezano za rok iz Zakona o Carinskoj tarifi, ispunjeni su uslovi za donošenje ovog propisa iz člana 17. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Usklađivanje nomenklature se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2024 je izvršeno usaglašavanja nomenklature Republike Srbije sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2024. godinu (CN2024), kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2024 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

  • Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
  • Deo II - Carinska tarifa za 2024. godinu,
  • Deo III - Korelaciona tabela CT2023 - CT2024 i
  • Deo IV - Tabele sa kvotama.

Novine propisane u CT2024 sadržane su u delu I, II i III Priloga.

CT2024 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 20.11.2023.