Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), u članu 49. tačka 4) posle reči: "način" dodaju se zapeta i reči: "a naročito, ako:

-           koristi ili omogući korišćenje resursa javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade,

-           obavlja aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata kao i za izbornu kampanju u radno vreme,

-           vrši pritisak na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim partijama ili kandidatima na izborima".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

2.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Vlada Republike Srbije obrazovala je Radnu grupu za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDILjP) u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa ("Službeni glasnik RS" br. 62/19) (u daljem tekstu: Radna grupa). Zadatak navedene Radne grupe je da u saradnji sa OEBS i KDILjP koordinira i prati sprovođenje preporuka iz izveštaja misija OEBS/KDILjP o proceni izbora.

Radna grupa je izvršila početnu analizu svih preporuka izveštaja misija OEBS/KDILjP u periodu od 2003. do 2017. godine i kao jednu od preporuka koja se ponavlja izdvojila preporuku koja se odnosi na finansiranje izborne kampanje.

U Konačnom Izveštaju Misije OEBS/KDILjP-a o proceni sprovođenja izbora (Republika Srbija - Predsednički izbori - 2. april 2017. godine) u tački 3. - Finansiranje izborne kampanje, preporuka glasi: "Odredbe o finansiranju stranaka i izborne kampanje se moraju dodatno poboljšati u skladu s ranijim preporukama OEBS/KDILjP-a u cilju uvođenja strožih propisa i veće transparentnosti.", dok su u odeljku B. tačka 15: "Okruženje u kojem se odvija kampanja" koja glasi: "Državna tela bi trebalo da preduzmu odlučne mere u cilju sprečavanja vršenja pritiska na birače, uključujući zaposlene u državnim institucijama i institucijama povezanima s državom. Slučajevi iznude moraju se temeljito istražiti a pojedinci odgovorni za to sankcionisati."

Radna grupa je utvrdila tekst Zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima kao Inicijativu, sa ciljem pojačavanja odgovornosti direktora javnog preduzeća u smislu odgovornosti za korišćenje i raspolaganje javnim resursima, ali i korišćenja sredstava preduzeća za izbornu kampanju. Odgovornost direktora postoji i u upravljačkom delu njegove funkcije, pa se tako predviđa razrešavanje direktora ukoliko koristi svoju funkciju radi uticaja na izbornu volju zaposlenih u javnom preduzeću. U izradi teksta Nacrta zakona, Radna grupa je dostavila navedeni tekst nevladinim organizacijama koje se bave izbornim procesom. Konačan tekst Nacrta zakona izrađen je nakon razmatranja sugestija ovih organizacija.

Ministarstvu privrede je dostavljen Zaključak Radne grupe 08 Broj: 013-00-9845/2019-4 od 4. oktobra 2019. godine, kojim je utvrđen tekst Zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima, koji je dostavljen kao inicijativa.

Ministarstvo privrede razmotrilo je tekst inicijative, pa je u potpunosti istu prihvatilo i predlaže donošenje Zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima.

 3. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta Zakona uvodi se dodatni razlog za razrešenje direktora, a koji je korišćenje ili omogućavanje korišćenja resursa javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade, obavljanje aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata kao i za izbornu kampanju u radno vreme, vršenje pritiska na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim partijama ili kandidatima na izborima.

Članom 2. Nacrta zakona predviđa se objavljivanje i stupanje na snagu zakona.

 PREGLED ODREDABA KOJE SE DOPUNjUJU U ZAKONU O JAVNIM PREDUZEĆIMA

"Član 49.

Direktor se razrešava pre isteka perioda na koji je imenovan ukoliko:

1)         u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove za direktora javnog preduzeća iz člana 25. ovog zakona;

2)         javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima propisanim članom 59. ovog zakona;

3)         se utvrdi da je, zbog nestručnog, nesavesnog obavljanja dužnosti i postupanja suprotnog pažnji dobrog privrednika i propusta u donošenju i izvršavanju odluka i organizovanju poslova u javnom preduzeću, došlo do znatnog odstupanja od ostvarivanja osnovnog cilja poslovanja javnog preduzeća, odnosno od plana poslovanja javnog preduzeća;

4)         se utvrdi da deluje na štetu javnog preduzeća kršenjem direktorskih dužnosti, nesavesnim ponašanjem ili na drugi način, A NAROČITO, AKO:

-           KORISTI ILI OMOGUĆI KORIŠĆENjE RESURSA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROMOCIJU POLITIČKIH STRANAKA, ODNOSNO POLITIČKIH SUBJEKATA, POD ČIME SE POSEBNO PODRAZUMEVA KORIŠĆENjE SLUŽBENIH PROSTORIJA, VOZILA I INVENTARA JAVNOG PREDUZEĆA BEZ NAKNADE,

-           OBAVLjA AKTIVNOSTI VEZANE ZA PROMOCIJU POLITIČKIH STRANAKA, ODNOSNO POLITIČKIH SUBJEKATA KAO I ZA IZBORNU KAMPANjU U RADNO VREME,

-           VRŠI PRITISAK NA ZAPOSLENE I LICA ANGAŽOVANA PO DRUGOM OSNOVU U JAVNOM PREDUZEĆU U VEZI SA PODRŠKOM POLITIČKIM PARTIJAMA ILI KANDIDATIMA NA IZBORIMA;

6)         izveštaj ovlašćenog revizora na godišnji finansijski izveštaj bude negativan;

7)         u toku trajanja mandata bude pravnosnažno osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora;

8)         u drugim slučajevima propisanim zakonom."

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 10.10.2019.