Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOM REGISTRU PUNOLETNIH DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RS”, broj 40/21), u članu 1. posle reči: “novčana pomoć” dodaju se reči: “i dopunska novčana pomoć”, posle reči “način uplate novčane pomoći” dodaju se reči: “i dopunske novčane pomoći”, a posle reči: “kao i druga pitanja od značaja za dobijanje novčane pomoći” dodaju se reči: “i dopunske novčane pomoći”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. tačka 1) posle reči: “na dan stupanja na snagu ovog zakona punoletno,” dodaju se reči: “ili je postalo punoletno od 24. aprila 2021. godine, do dana stupanja na snagu zakona o izmenama i dopunama zakona kojim se uvodi dopunska novčana pomoć (u daljem tekstu: Zakon),”.

U tački 2) posle reči: “čija isplata se vrši u maju,” dodaju se reči: “odnosno u decembru”.

Posle tačke 5. dodaju se tačka i zapeta i tačka 6), koja glasi:

“6) “dopunska novčana pomoć” je dopunska naknada koju Republika Srbija – Ministarstvo finansija, preko Uprave za trezor isplaćuje, u skladu sa ovim zakonom, licu iz stava 1. tač. 1)–4) ovog člana, koji na dan stupanja na snagu Zakona ispunjava uslove propisane ovim zakonom, u iznosu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu Zakona.”

Član 3.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

“Član 4a

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 1) koje se nije prijavilo u skladu sa članom 4. ovog zakona, prilikom podnošenja prijave iz stava 6. ovog člana, dostavlja podatke iz člana 3. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

Tačnost i potpunost podataka iz stava 1. ovog člana proverava Ministarstvo finansija u skladu sa članom 3. ovog zakona.

Tačnost i potpunost podataka iz člana 3. stav 2. ovog zakona Ministarstvo finansija proverava na dan stupanja na snagu Zakona.

Tačnost i potpunost podataka lica iz stava 1. ovog člana proverava se u skladu sa članom 3. stav 5. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana licima iz člana 2. stav 1. tač. 1)–4) ovog zakona čiji se podaci nalaze u Privremenom registru na dan stupanja na snagu Zakona, dopunska novčana pomoć uplaćuje se bez podnošenja prijave iz stava 1. ovog člana.

Lice iz stava 1. ovog člana prijavljuje se za uplatu dopunske novčane pomoći u periodu od 15. novembra do 30. novembra 2021. godine, elektronski preko portala Uprave za trezor.”

Član 4.

U članu 5. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Licu koje je ostvarilo pravo na novčanu pomoć kao lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, a koje na dan stupanja na snagu Zakona nema više taj status, Ministarstvo finansija će otvoriti poseban namenski račun za uplatu dopunske novčane pomoći kod banke “Banka Poštanska štedionica” a.d. Beograd.”

Dosadašnji st. 3–11. postaju st. 4–12.

U stavu 4. reči: “iz st. 1. i 2. ovog člana” zamenjuju se rečima: “iz st. 1, 2. i 3. ovog člana”.

U stavu 5. posle reči: “ima otvoren tekući račun,” dodaju se reči: “ili mu je račun na koji mu je isplaćena novčana pomoć ugašen do dana stupanja na snagu Zakona,”, posle reči: “za uplatu novčane pomoći u banci” dodaju se reči: “u kojoj je punoletni državljanin imao račun na koji mu je isplaćena novčana pomoć, odnosno na račun u banci”, a ispred reči: “novčane pomoći u skladu sa članom 4. stav 1. ovog zakona” dodaje se reč: “dopunske”.

U stavu 6. reči: “iz stava 4.” zamenjuju se rečima: “iz stava 5.”.

U st. 7. i 8. reči: “iz st. 1, 2. i 4. ovog člana” zamenjuju se rečima: “iz st. 1, 2. i 5. ovog člana”.

U stavu 9. reči: “iz st. 1, 2. i 4. ovog člana” zamenjuju se rečima: “iz st. 1, 2. i 5. ovog člana, a reči: “Uprava za trezor i banke” zamenjuju se rečima: “Uprava za trezor, banke i JP “Pošta Srbije”.”

Član 5.

U članu 6. stav 7. reči: “ili telefonski putem kontakt centra” brišu se.

Posle stava 7. dodaju se st. 8–10. koji glase:

“Ministarstvo finansija isplaćuje punoletnom državljaninu Republike Srbije, korisniku penzije i primaocu novčane socijalne pomoći koji ispunjava uslove za uplatu dopunske novčane pomoći, dopunsku novčanu pomoć u iznosu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu Zakona prenosom sredstava sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor na tekući, odnosno posebni namenski račun punoletnog državljanina Republike Srbije, korisnika penzije ili primaoca novčane socijalne pomoći koji se vodi kod banke.

Ministarstvo finansija isplaćuje licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, a koje ispunjava uslove za uplatu dopunske novčane pomoći, dopunsku novčanu pomoć u iznosu od 20 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu Zakona prenosom sredstava sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor na depozitni račun zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u kojem se nad licem kome se uplaćuje novčana pomoć sprovodi mera pritvora, kazna zatvora ili druga krivična sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Ministarstvo finansija započinje isplatu dopunske novčane pomoći iz st. 8. i 9. ovog člana u decembru 2021. godine.”

Član 6.

U članu 8. reči: “Novčana pomoć ne može biti” zamenjuju se rečima: “Novčana pomoć i dopunska novčana pomoć ne mogu biti”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.”

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu situaciju koja se nastavila i nakon završetka vanrednog stanja u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 neophodan je nastavak preduzetih mera podrške stanovništvu koje imaju za cilj povećanje agregatne tražnje i privrednih aktivnosti.

Prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja kako bi se očuvala agregatna tražnja i podstakao oporavak privrednih aktivnosti, kao i rad privrednih subjekata u Republici Srbiji čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana, nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinaciji sa svim relevantnim činiocima i subjektima u Republici Srbiji, konstatovana je nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da izvrši uplatu dopunske novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije: fizičkim licima koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona punoletna, ili su postala punoletna od 24. aprila 2021. godine, do dana stupanja na snagu zakona o izmenama i dopunama ovog zakona, državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuju prebivalište i boravište građana, koja poseduju važeću ličnu kartu i koja se prijave za uplatu novčane pomoći u skladu sa ovim zakonom; kao i primaocima penzije: punoletnim državljanima Republike Srbije koji na dan stupanja na snagu ovog zakona primaju starosnu, porodičnu, invalidsku penziju ili privremenu naknadu, u smislu zakona kojim se uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje; primaocima novčane socijalne pomoći: punoletnim državljanima Republike Srbije koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ostvaruje novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita, i licima u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija: fizička lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona punoletna, državljani Republike Srbije i nad kojim se sprovodi mera pritvora, kazna zatvora ili druga krivična sankcija u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, a u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su prevashodno i u činjenici da u periodu nakon vanrednog stanja i globalne pandemije aktivnost privrede značajno ugrožena, te da je za njenu revitalizaciju neophodna podrška Republike Srbije koja se ovom merom pruža u najširem obuhvatu.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se donošenje ovog zakona.

III. OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Izmenama u članu 1. Predloga zakona usklađuje se predmet uređivanja zakona, tako što se, osim novčane pomoći, zakonom uređuje i dopunska novčana pomoć.

U članu 2. Predloga zakona dopunjeno je značenje pojma “punoletni državljanin Republike Srbije” tako da se punoletnim državljaninom Republike Srbije smatra i lice koje je postalo punoletno od 24. aprila 2021. godine do dana stupanja na snagu zakona o izmenama i dopunama zakona kojim se uvodi dopunska novčana pomoć. Dodatno, definisan je i pojam “dopunske novčane pomoći”, krug lica kojima se dopunska novčana pomoć isplaćuje, kao i iznos dopunske novčane pomoći.

Članom 3. Predloga zakona propisana je dopuna važećeg zakona članom 4a, nakon člana 4, a kojim se definiše dostavljanje podataka za lica koja se nisu prijavila u skladu sa članom 4. važećeg zakona, način provere podataka koje ova lica dostavljaju prilikom prijave u skladu stavom 7. ovog člana, ažuriranje podataka u Privremenom registru, krug lica kojima se dopunska novčana pomoć uplaćuje bez prethodne prijave, kao i način i rok za prijavljivanje za uplatu novčane pomoći.

Članom 4. Predloga zakona vrši se dopuna člana 5. važećeg zakona, preciziranjem situacija u kojima se otvaraju posebni namenski računi državljanima Republike Srbije, korisnicima penzija i primaocima novčane socijalne pomoći, i druga pitanja od značaja za otvaranje i vođenje ovakvih računa, kao i preciziranje da za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, i JP “Pošta Srbije” ne može naplatiti naknadu niti druge troškove.

Članom 5. Predloga zakona vrše se izmene i dopune člana 6. važećeg zakona, tako da se brišu odredbe koje se odnose na prijavu telefonski putem kontakt centra, a dodaju odredbe kojima se uređuje način isplate dopunske novčane pomoći punoletnom državljaninu Republike Srbije, korisniku penzije, primaocu novčane socijalne pomoći i licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, uz određenje roka za početak isplate dopunske novčane pomoći.

U članu 6. Predloga zakona propisana je izmena u članu 8. važećeg zakona, tako da se predviđa da i dopunska novčana pomoć ne može biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje.

U članu 7. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.09.2021.