Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o muzejskoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 35/21) u članu 49. stav 3. menja se i glasi:

“Direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja može biti lice koje ispunjava uslove utvrđene odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 17. oktobra 2021. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakon o muzejskoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 35/21) je na snazi od 16. aprila 2021. godine, a počeće sa primenom 17. oktobra 2021. godine. Pre njegovog donošenja muzejska delatnost nije bila regulisana posebnim zakonom kojim bi bila uređena muzejska delatnost shodno svojim specifičnostima, već je bila uređena Zakonom o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 6/20 – dr. zakon i 35/21– dr. zakon) koji je po svom karakteru opšti propis koji uređuje opšta, zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara.

Zakonom o muzejskoj delatnosti uređuju se uslovi i način obavljanja muzejske delatnosti, njena struktura i organizacija, uređenje i delokrug rada muzeja, način zaštite, korišćenja i obrade muzejske građe i vođenje muzejske dokumentacije i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske delatnosti.

Razlozi za donošenje ove izmene zakona se odnosi na potrebu usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o kulturi u kontekstu dela zakona kojim se regulišu uslovi koje treba da ispunjava direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, odnosno odredbama člana 36. stav 1. i člana 37. stav 4. tog zakona.

U Zakonu o kulturi je utvrđeno da kandidati za direktore ustanova kulture moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi. Ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju se statutom ustanove. Prema odredbama tog zakona vršilac dužnosti direktora mora da ispunjava uslove za izbor kandidata za direktora.

S druge strane, u Zakonu o muzejskoj delatnosti u članu 49. stav 3, je utvrđeno da direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, pored uslova utvrđenih odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture, može biti lice koje ima položen stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzejskoj delatnosti. Ovo rešenje može izazvati probleme u praksi sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora muzeja, jer bi moglo dovesti do toga da se u nekim slučajevima primenjuje navedena odredba Zakona o muzejskoj delatnosti, a u nekim odredbe Zakona o kulturi kojima su za direktora i vršioca dužnosti direktora predviđeni uslovi visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi a ostali uslovi utvrđuju statutom ustanove.

Donošenjem izmene Zakona o muzejskoj delatnosti ovaj problem se reguliše tako što se odredba člana 49. stav 3. menja u skladu sa rešenjem iz navedenih odredbi Zakona o kulturi, čime će se izbeći budući pomenuti probemi u praksi u pogledu primene različitih zakona u postucima izbora direktora muzeja na javnim konursima, odnosno imenovanja vršioca dužnosti direktora.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Ovim članom se vrši izmena člana 49. stav 3. Zakonu o muzejskoj delatnosti i utvrđuje da direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja može biti lice koje ispunjava uslove utvrđene odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture.

Član 2. Ovim članom reguliše se vreme stupanja na snagu zakona i datum početka primene u skladu sa danom početka primene Zakona o muzejskoj delatnosti.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Ključna pitanja za analizu postojećeg stanja i pravilno definisanje promene koja se predlaže

Zakon o muzejskoj delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 35/21) je na snazi od 16. aprila 2021. godine, a počeće sa primenom 17. oktobra 2021. godine. Pre njegovog donošenja muzejska delatnost nije bila regulisana posebnim zakonom kojim bi bila uređena muzejska delatnost shodno svojim specifičnostima, već je bila uređena Zakonom o kulturnim dobrima (“Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon, 99/11 – dr. zakon, 6/20 – dr. zakon i 35/21– dr. zakon) koji je po svom karakteru opšti propis koji uređuje opšta, zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara.

Zakonom o muzejskoj delatnosti uređuju se uslovi i način obavljanja muzejske delatnosti, njena struktura i organizacija, uređenje i delokrug rada muzeja, način zaštite, korišćenja i obrade muzejske građe i vođenje muzejske dokumentacije i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske delatnosti.

U Zakonu o kulturi je utvrđeno da kandidati za direktore ustanova kulture moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi. Ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju se statutom ustanove. Prema odredbama tog zakona vršilac dužnosti direktora mora da ispunjava uslove za izbor kandidata za direktora.

S druge strane, u Zakonu o muzejskoj delatnosti u članu 49. stav 3, je utvrđeno da direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, pored uslova utvrđenih odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture, može biti lice koje ima položen stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzejskoj delatnosti. Ovo rešenje može izazvati probleme u praksi sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora muzeja, jer bi moglo dovesti do toga da se u nekim slučajevima primenjuje navedena odredba Zakona o muzejskoj delatnosti, a u nekim odredbe Zakona o kulturi kojima su za direktora i vršioca dužnosti direktora predviđeni uslovi visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi a ostali uslovi utvrđuju statutom ustanove.

Problemi koje zakon treba da reši i ciljevi koji se postižu donošenjem zakona:

Razlog za donošenje ove izmene zakona se odnosi na potrebu usaglašavanja Zakona o muejskoj delatnosti sa Zakonom o kulturi u kontekstu dela zakona kojim se regulišu uslovi koje treba da ispunjava direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, odnosno odredbama člana 36. stav 1. i člana 37. stav 4. tog zakona. Sadašnje rešenje može izazvati probleme u praksi sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora muzeja, jer bi moglo dovesti do toga da se u nekim slučajevima primenjuje navedena odredba Zakona o muzejskoj delatnosti, a u nekim odredbe Zakona o kulturi kojima su za direktora i vršioca dužnosti direktora predviđeni uslovi visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi a ostali uslovi utvrđuju statutom ustanove.

Donošenjem izmene Zakona o muzejskoj delatnosti ovaj problem se reguliše tako što se odredba člana 49. stav 3. menja u skladu sa rešenjem iz navedenih odredbi Zakona o kulturi, čime će se izbeći budući pomenuti probemi u praksi u pogledu primene različitih zakona u postucima izbora direktora muzeja na javnim konursima, odnosno imenovanja vršioca dužnosti direktora.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 16.09.2021.