Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o transportu opasne robe (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16,83/18, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019 - dr. zakon), član 1. menja se i glasi:

“Ovim zakonom se uređuju uslovi za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, zahtevi u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za transport opasne robe, uslovi za imenovanje tela koja obavljaju ocenjivanje usaglašenosti, kontrolišu i ispituju ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, odnosno vozilo za transport opasne robe, uslovi za ovlašćivanje tela koja obavljaju ocenjivanje usaglašenosti, kontrolišu i ispituju ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, uslovi za ovlašćivanje tela koja ispituju i kontrolišu brod za transport opasne robe, nadležnosti državnih organa i organizacija u transportu opasne robe, uslovi i obaveze koje treba da ispune učesnici u transportu opasne robe, nadzor, kao i druga pitanja koja se odnose na transport opasne robe.”

Član 2.

Član 2a menja se i glasi:

“Na postupak izdavanja i ukidanja rešenja o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN, postupak izdavanja i oduzimanja dozvole za transport opasne robe, izdavanje rešenja o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti, izdavanje sertifikata o odobrenju za tip ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne u skladu sa ADR/RID/ADN, postupak imenovanja i ovlašćivanja tela za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, kontrolisanja i ispitivanja, postupak izdavanja i oduzimanja ovlašćenja stručnom licu, postupak izdavanja i oduzimanja licence za stručnu obuku kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, postupak izdavanja sertifikata za savetnika, postupak izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za vršenje stručne obuke kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe, odnosno lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, postupak imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila, postupak izdavanja, produženja važenja i ukidanja ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe, postupak izdavanja, produženja važenja i oduzimanja sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i postupak izdavanja odobrenja, vođenje evidencija i registara propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.”

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 1) iza “1.2.1ˮ reči: “Evropskog sporazumaˮ zamenjuju se rečju “Sporazumaˮ.

Tačka 6) menja se i glasi:

“imenovanje je odobrenje koje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo) daje telu za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti, kontrolisanje i ispitivanje za potrebe tržišta, u skladu sa zahtevima iz ADR/RID/ADN”;

U tački 14) reči: “RID/ADNˮ zamenjuju se rečima: “ADR/RID/ADNˮ.

Iza tačke 27) dodaje se tačka 27a) koja glasi:

“27a) Subjekat zadužen za održavanje (ECM) je pravno lice u skladu sa Jedinstvenim pravilima o tehničkom prijemu železničkih voznih sredstava koja se koriste u međunarodnom saobraćaju (ATMF - Dodatak G COTIF) koji je uz to setifikovan u skladu sa Aneksom A da je zadužen za oržavanje kola;ˮ.

U tački 28) iza reči “organizator transportaˮ dodaje se zapeta i reči “subjekat zadužen za održavanje (ECM)ˮ.

Tačka 32) menja se i glasi:

“32) stručno lice je lice osposobljeno i ovlašćeno za ispitivanje prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, trajno pričvršćenih cisterni, baterijskih vozila, demontažnih cisterni, zamenljivih cisterni, kola cisterni odnosno MEGC u skladu sa propisima ADR/RID.”

Član 4.

U članu 4. stav 1. tačka 1) reči: “Evropski sporazumˮ zamenjuju se rečju “Sporazumaˮ.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Član 5.

U članu 7. stav 5. reči: “a na osnovu potvrde o ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom koju izdaje ministarstvo”, brišu se.

Stav 6. briše se.

Dosadašnji st. 7-9. postaju st. 6-8.

Stav 10. briše se.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 9.

Član 6.

U članu 8. stav 5. reči: “stav 8” zamenjuju se rečima: “stav 7”

Stav 11. briše se.

Član 7.

U članu 10. stav 1. reči: “s obzirom na vrstu predvidivih opasnosti, da” zamenjuju se rečima: “da dokumentovano prate opasnosti i rizike i”.

U stavu 10. reči: “sanaciju transportnog sudaˮ zamenjuju se rečima: “popravku transportne posudeˮ.

U stavu 11. briše se tačka i dodaju se reči: “ili neposredne opasnosti od rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robeˮ.

Član 8.

U članu 11. stav 1. tačka 2) reči: “kojima se potvrđuje da se u njoj prevozi odgovarajuća opasna roba;” brišu se.

Tačka 4) menja se i glasi:

“4) za koju postoji, ako je primenljivo, važeća isprava o sprovedenom propisanom kontrolisanju u skladu sa ADR/RID/ADN.ˮ

Stav 2. menja se i glasi:

“Na teritoriji Republike Srbije može da se koristi pokretna oprema pod pritiskom, koja nije proizvedena u Republici Srbiji, a za koju je pribavljeno rešenje o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti.”

Stav 3. menja se i glasi:

“Inostrana isprava o usaglašenosti za pokretnu opremu pod pritiskom za transport opasne robe izdata od inostranog tela za ocenjivanje usaglašenosti može da se prizna ako je pokretna oprema pod pritiskom ispitana i odobrena prema inostranim propisima čiji zahtevi obezbeđuju isti stepen zaštite bezbednosti ljudi, životne sredine i imovine koji su određeni zahtevima ADR/RID/ADN i ovog zakona.”

Stav 4. reči menja se i glasi:

“Rešenje o priznavanju iz stava 2. ovog člana donosi ministar u skladu sa propisom kojim se uređuje način priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti.”

Stav 5. reči: “stava 3” zamenjuju se rečima: “stava 2”.

Stav 6. menja se i glasi:

“Izuzetno od stava 2. ovog člana, imenovano telo po nalogu ministarstva sprovodi postupak priznavanja inostrane isprave o usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom kojom se konstatuje usaglašenost sa zahtevima propisa Evropske unije koju je izdalo prijavljeno telo iz države članice Evropske unije, ili države ugovornice Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru, kao i Švajcarske Konfederacije, bez ponovnog ispitivanja, odnosno sertifikacije ili ocenjivanja usaglašenosti, pregledom odgovarajućeg dela tehničke dokumentacije, ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:”.

U stavu 7. reči: “stava 6.” zamenjuju se rečima: “st. 2. i 6.”.

U stavu 8. reči: “stava 6.” zamenjuju se rečima: “st. 2. i 6.”.

Član 9.

Naziv člana 12. i stav 2. člana 12. menjaju se i glase:

“Ocenjivanje usaglašenosti, kontrolisanje i ispitivanje ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom, odnosno cisterne”

U članu 12. stav 2. menja se i glasi:

“Pre početka proizvodnje proizvođač pribavlja sertifikat o odobrenju za tip ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne u skladu sa ADR/RID/ADN i drugim tehničkim propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za ambalažu, odnosno pokretnu opremu pod pritiskom, odnosno cisternu, koji izdaje ministarstvo na osnovu izveštaja o ispitivanju koje provodi ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašsnosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne ili MEMU u skladu sa ADR/RID/ADN.”

Član 10.

U članu 13. stav 3. posle reči: “usaglašenosti” dodaju se zapeta i reči: “kontrolisanja i ispitivanja”.

Stav 5. menja se i glasi:

“Ministarstvo prijavljuje imenovana i ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa ovim zakonom, ministarstvu nadležnom za vođenje registra tela za ocenjivanje usaglašenosti.”

U stavu 6. reč: “ispitujeˮ zamenjuje se rečju: “kontroliše”.

Posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

“Za izdavanje rešenja iz stava 8. ovog člana podnosilac zahteva plaća republičku administrativnu taksu.”

Dosadašnji st.9 i 10. postaju st. 10. i 11.

Član 11.

Član 14. stav 1. menja se i glasi:

“Na zahtev proizvođača, koji se podnosi u skladu sa ADR/RID/ADN, ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne sprovodi kontrolisanje i ispitivanje za odgovarajući tip proizvoda, i ako proizvod ispunjava propisane zahteve ministarstvo izdaje sertifikat o odobrenju tipa.”

Stav 8. menja se i glasi:

“Imenovano telo dužno je da, nakon izdavanja sertifikata o odobrenju tipa, izveštaj o ispitivanju nakon prvog kontrolisanja dostavi ministarstvu u roku od 15 dana.”

Stav 11. menja se i glasi:

“Vlada propisuje način postupanja proizvođača, uvoznika, distributera, vlasnika i operatera u odnosu na pokretnu opremu pod pritiskom, način imenovanja ovlašćenog predstavnika proizvođača i poslove koje može da vrši na osnovu pismenog ovlašćenja proizvođača, način obaveštavanja o privrednim društvima koja su dostavila pokretnu opremu pod pritiskom ili kojima je dostavljena pokretna oprema pod pritiskom, zahteve za ocenjivanje usaglašenosti, način ocenjivanja i ponovnog ocenjivanja usaglašenosti, pravila, uslove, izgled i zahteve za postavljanje znaka usaglašenosti, način imenovanja i ovlašćivanja tela koja sprovode postupak ocenjivanja usaglašenosti, kontrolisanja i ispitivanja pokretne opreme pod pritiskom, zahteve u pogledu stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica u imenovanom i ovlašćenom telu, opreme, nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa proizvodom koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti, postupanja sa prigovorima na rad i odluke tela za ocenjivanje usaglašenosti, čuvanja poslovne tajne i osiguranja od odgovornosti za štetu, kao i postupanje sa pokretnom opremom pod pritiskom koja predstavlja opasnost za bezbednost i zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine, odnosno postupanje u slučaju formalnih neusaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom.”

Posle stava 14. dodaju se st. 15. i 16, koji glase:

“Ministar bliže propisuje uslove za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe.

Ministarstvo vodi registar punionica pokretne opreme pod pritiskom, cisterni i MEGC koja sadrži sledeće podatke: redni broj, zvaničan naziv, matični broj i kontakt telefon punionice, ime, prezime, imejl i broj telefona savetnika za bezbednost.”

Član 12.

Član 15. stav 1. posle reči: “usaglašenostiˮ dodaju se zapeta i reči: “kontrolisanja i isptitvanjaˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

“Ako je imenovano telo deo osposobljenosti za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti, kontrolisanja i isptitvanja koja suje utvrđena rešenjem o imenovanju, dokazalo aktom o akreditaciji, proveru osposobljenosti iz stava 1. ovog člana vrši Akreditaciono telo Srbije, u skladu sa zakonom, i o rezultatima provere obaveštava ministarstvo koje vrši nadzor nad imenovanim telom.”

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

“Odredbe st. 1. do 4. ovog člana se primenjuju i na ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti.”

Član 13.

U članu 17. stav 1. tač. 1. i 5. brišu se.

Dosadašnje tač. 2-4. postaju tač. 1-3.

Stav 2. menja se i glasi:

“Direkcija za železnice, obrazovana zakonom kojim se uređuje železnica, izdaje dozvolu za korišćenje železničkih vozila, u skladu sa zakonom kojim se uređuje interoperabilnost železničkog sistema.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

“Ministar propisuje način i uslove za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju.”

Član 14.

Članu 18. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

“utvrdi da je opasna roba upakovana ili punjena u ambalažu, veliku ambalažu, IBC, cisternu (vozila-cisterne, demontažne cisterne, baterijska vozila, MEGC, prenosive cisterne i kontejner-cisterne), kola-cisterne ili brodove i tankere, koji ispunjavaju uslove propisane ADR/RID/ADN i ovim zakonom;”

Tačka 5) menja se i glasi:

“utvrdi da su neočišćene i nedegazirane (nedezinfikovane) cisterne ili neočišćena prazna kola (RID), neočišćena prazna vozila (ADR), neočišćena prazna vozila ili kola (ADN), odnosno veliki kontejneri i mali kontejneri za robu u rasutom stanju, na odgovarajući način označeni velikim listicama opasnosti i obeleženi obeležjima u skladu sa poglavljem 5.3 ADR/RID/ADN i da su neočišćene prazne cisterne na isti način zatvorene i zaptivene kao i u napunjenom stanju;”

Član 15.

Posle člana 18. dodaju se naziv člana i član 18a, koji glase:

“Obaveze subjekta zaduženog za održavanje (železničkih) kola (EMC)

Član 18a

U kontekstu odeljka 1.4.1 RID, subjekat zadužen za održavanje železničkih kola (ECM) obezbeđuje da su ispunjeni zahtevi propisani 1.4.3.8 RID.”

Član 16.

U članu 21. stav 3. tačka 3) posle reči: “MEGC,” dodaju se reči: “baterijska vozila”.

U tački 3) podtač. (3) reč: “odeljkom” zamenjuje se rečima: “odeljcima 5.3.3 i”.

U stavu 4. tačka 2) podtač. (4) posle reči “odeljcima 5.3.3” dodaje se zapeta i brojevi “5.3.5”.

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

“Punilac pokretne opreme pod pritiskom, cisterni i MEGC dostavlja ministarstvu podatke iz člana 14. stav 16.”

Član 17.

U članu 22. stav 3.posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

“5a) obezbedi poštovanje odredaba o utovaru iz pododeljaka 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 i 7.5.2 ADR;”

Član 18.

U članu 23. stav 3. tačka 9) menja se i glasi:

“9) opremi vozilo protivpožarnom opremom u skladu sa odeljkom 8.1.4 ADR, kao i da izvrši periodični tehnički pregled aparata za gašenje požara u skladu sa propisima kojima se uređuje tehnički pregled aparata za gašenje požara, kako bi se obezbedila garancija njihove funkcionalne sigurnosti, kao i da obezbedi da se na njima nalazi oznaka usaglašenosti i obeležje koje ukazuje do kada se može koristiti za predviđenu namenu u skladu sa pododeljkom 8.1.4.4 ADR;”

Tačka 10) menja se i glasi:

“10) stavi na vozilo velike listice u skladu sa odeljkom 5.3.1 ADR, table narandžaste boje u skladu sa odeljkom 5.3.2 ADR, obeležja u skladu sa odeljkom 3.4.15 ADR, odnosno obeležja u skladu sa odeljcimakom 5.3.3, 5.3.6 i 5.5.3 i 5.3.6 ADR, kao i da utvrdi da su, u slučajevima propisanim u odeljku 3.4.13 a u vezi sa odeljkom 3.4.14 ADR, stavljenae obeležja u skladu sa odeljkom 3.4.15 ADR;”

Tačka 13) menja se i glasi:

“13) opremi transportnu jedinicu u skladu sa odeljkom 8.1.5 ADR i to:

(1) opremom obaveznom za vozilo prema 8.1.5.2. stav 1 ADR;

(2) opremom za ličnu zaštitu za svakog člana posade vozila prema 8.1.5.2. stav 2 ADR;

(3) dodatnom opremom koja se zahteva za određene klase prema 8.1.5.3 ADR;”

U stavu 4. posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:

“9a) obezbedi da informacije koje će se učiniti dostupnim subjektu zaduženom za održavanje (ECM), bilo direktno ili preko korisnika kola cisterne, kako je to definisano u članu 15 § 3 Priloga G u COTIF (ATMF) i u Aneksu A ATMF-a, pokrivaju takođe cisternu i njenu opremu;”

Član 19.

U članu 27. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

“6) stavi velike listice u skladu sa pododeljcima 5.3.1.3-5.3.1.6 ADR, odnosno da ih ukloni ili prekrije u skladu sa pododeljcima 5.3.1.1.5 i 5.3.1.1.6 ADR;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

“7) postavi ili prekrije obeležje iz odeljaka 3.4.13 do 3.4.15 ADR, tablu narandžaste boje iz odeljka 5.3.2 ADR, kao i obeležja iz odeljaka 5.3.3 i 5.3.6 ADR, odnosno ukloni ili prekrije table iz pododeljka 5.3.2.1.8 ADR;”

Tačka 10) podtačka (4) menja se i glasi:

“(4) delove opreme obavezne za vozilo prema 8.1.5.2. stav 1. ADR,”

Posle podtačke (4) dodaju se podtač. (4a) i (4b) koji glase:

“(4a) delove opreme za ličnu zaštitu za svakog člana posade prema 8.1.5.2. stav 2. ADR,

(4b) delove dodatne opreme koja se zahteva za određene klase prema 8.1.5.3 ADR,”

Član 20.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

“Punilac, utovarilac, istovarilac i vozač u drumskom saobraćaju dužni su da prilikom punjenja, utovara, istovara i rukovanja postupaju u skladu sa odeljcima 7.5.1, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 i 7.5.11 ADR, kao i pododeljcima 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.4 i 7.5.1.5 ADR.”

U stavu 2. posle reči: “punilac” dodaje se reč: “utovarilac” i zapeta.

U stavu 2. tačka 2) broj: “7.6” zamenjuje se brojem: “7.2”.

U stavu 3. posle reči: “punilac” dodaje se reč: “utovarilac” i zapeta.

U stavu 4. posle reči: “punilac” dodaje se reč: “utovarilac” i zapeta.

Član 21.

Posle člana 29. dodaje se član 29a, koji glasi:

“Upravljač železničke infrastrukture dužan je da obavesti državni organ koji vrši nadzor i kontrolu primene propisa u oblasti transporta opasne robe, o vanrednom događaju u transportu opasne robe u graničnim stanicama na teritoriji RS, u kojima je planirana primopredaja pošiljaka opasne robe između prevoznika sa teritorije susedne države i prevoznika sa teritorije RS, u slučaju kada ni jedan od prevoznika ne pristupa otklanjanju uzroka vanrednog događaja.”

Član 22.

U članu 34. stav 1. tačka 1) reč: “skladištenje” zamenjuje se rečju “zadržavanje”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

“Prevoznik u železničkom saobraćaju koji učestvuje u transportu opasne robe sa visokom potencijalnom opasnošću ili radioaktivnog materijala sa visokom potencijalnom opasnošću, koji je usvojio i primenio planove bezbednosti u skladu sa pododeljkom 1.10.3.2.1 RID, iste dostavlja i upravljaču železničke infrastrukture na uvid i na znanje (kao i svaku sledeću ažuriranu varijantu), iz razloga realizacije međusobne saradnje i reagovanja kod vanrednig događaja u transportu opasne robe.”

Član 23.

U članu 36. stav 1. posle reči “dužan je da” dodaju se reči: “imenuje lice iz reda zaposlenih, zaposli ili”.

Stav 2. menja se i glasi:

“Učesnik u transportu dužan je da dostavi ministarstvu kontakt podatke savetnika za bezbednost kojeg je imenovao iz reda zaposlenih, ili sa kojim je zaključio ugovor o radu ili angažovanju, u roku od 15 dana od dana imenovanja ili zaključivanja ugovora i ako je primenljivo, pisanu saglasnost poslodavca kod koga je savetnik za bezbednost zaposlen po ugovoru o radu.”

Stav 3. menja se i glasi:

“Ako učesnik u transportu imenuje savetnika za bezbednost iz reda zaposlenih, dužan je da dobije pisanu saglasnost zaposlenog za takvo angažovanje, kao i da mu obezbedi potrebne uslove za rad, vreme za obavljanje poslova savetnika za bezbednost u okviru njegovog ukupnog radnog vremena, kao i sredstva za obuku i dalje usavršavanje i dostavi ga ministarstvu sa dokumentacijom iz stava 2. ovog člana.”

Stav 4. menja se i glasi:

“Učesnik u transportu dužan je da u roku iz stava 2. ovog člana obavesti ministarstvo o promeni savetnika za bezbednost ili o prestanku rada savetnika za bezbednost na tim poslovima.”

U stavu 6. briše se tačka i dodaju se reči: “opasne robe i kod koliko učesnika u transportu opasne robe savetnik za bezbednost može biti angažovan.ˮ

Posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

“Ministarstvo vodi registar imenovanih savetnika za bezbednost kod učesnika u transportu opasne robe.”

Član 24.

U članu 37. stav 2. posle reči: “kod koga je” dodaju se reči: “zaposlen ili”.

Posle stava 7. dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

“Zaposleni ili angažovani savetnik za bezbednost može jednostrano otkazati obavljanje poslova savetnika za bezbednost sa otkaznim rokom ne kraćim od mesec dana i za period obavljanja poslova savetnika za bezbednost izraditi godišnji izveštaj.

Savetnik za bezbednost Ministarstvu dostavlja izjavu o otkazu obavljanja poslova savetnika za bezbednost sa dokazom o proteku roka od mesec dana od dana dostavljanja obaveštenja učesniku u transportu opasne robe.”

Član 25.

U članu 38. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

“Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice dužno je da za nastavni kadar za angažovanje na poslovima predavača dostavi dokaz o zaposlenju.”

Dosadašnji st. 3-15. postaju st. 4-16.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: “stavu 6.” zamenjuju se rečima: “stavu 7.”

Član 26.

U članu 39. posle stava 2. dodaje se rečenica, koja glasi:

“Predsedniku, članovima i sekretaru komisije, kao i njihovim zamenicima pripada naknada čija se visina određuje rešenjem o obrazovanju komisije.”

Član 27.

U članu 42. st. 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji st. 10-16. postaju st. 8-14.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 10. reči: “stava 11.” zamenjuju se rečima: “stava 9.”

U dosadašnjem stavu 15. koji postaje stav 13. reči: “stava 14.” zamenjuju se rečima: “stava 12.”

Član 28.

U članu 43. stav 7. menja se i glasi:

“Ministar obrazuje ispitnu komisiju pred kojom kandidat polaže ispit iz st. 2. i 6. ovog člana. Članovi komisije su predstavnici ministarstva koji imaju iskustvo od pet godina na poslovima vezanim za transport opsane robe. Predsedniku, članovima i sekretaru komisije, kao i njihovim zamenicima pripada naknada čija se visina određuje rešenjem o obrazovanju komisije.”

Član 29.

Naziv člana 45. menja se i glasi:

“Postupanje u slučaju vanrednog događaja”

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

“Lice ovlašćeno da vrši uviđaj vanrednog događaja uključujući i saobraćajne nezgode u kome je oštećeno vozilo kojim se prevozi opasna roba, oduzima ADR sertifikat o odobrenju za vozilo i dostavlja ga ministarstvu sa izveštajem o nastalom vanrednom događaju.”

U stavu 2. reč: “ispitivanju” zamenjuje se rečju “kontrolisanju”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

“Učesnik u transportu u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da u slučaju vanrednog događaja koji se desio u transportu opasne robe postupi u skladu sa odredbama ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Ministar propisuje postupanje učesnika u transportu u unutrašnjem vodnom saobraćaju u slučaju vanrednog događaja, kao i mesta i bliže uslove pod kojima može da se usidri brod radi otklanjanja nedostataka i isključenja iz plovidbe.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

Član 30.

U članu 46. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

“Mesta koja su odabrana za vršenje kontrole vozila moraju da omoguće usklađivanje vozila sa propisima ili, ako to inspektor i/ili policijski službenik koji vrši kontrolu smatra odgovarajućim, njihovo isključenje iz saobraćaja na mestu zaustavljanja ili na za tu svrhu namenjenom mestu, pod uslovom da se na taj način ne ugrožava bezbednost.”

St. 5. - 7. postaju st. 4. - 6.

Dosadašnji st. 8-10. brišu se.

Dosadašnji st. 11-13. postaju st. 7-9.

Član 31.

Posle člana 46. dodaju se naziv člana 46a i član 46a, koji glase:

“Isključenje iz saobraćaja učesnika u transportu opasne robe

Član 46a

Ako inspektor i/ili policijski službenik u postupku vršenja kontrole učesnika u drumskom saobraćaju utvrdi nepravilnosti kod učesnika u transportu koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužan je da to vozilo koje prevozi opasnu robu isključi iz saobraćaja i oduzme registarske tablice, uz izdavanje vozaču Liste za utvrđivanje povrede propisa u drumskom saobraćaju, i o tome odmah obavesti ministarstvo i policiju.

Prilikom isključenja vozila koje prevozi opasnu robu policijski službenik preduzima posebne mere i ovlašćenja u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Inspektor i/ili policijski službenik može uz pratnju uputiti vozilo koje prevozi opasnu robu do mesta gde se vozilo može bezbedno parkirati.

U skladu sa ADR inspektor i/ili policijski službenik može naložiti nadzor nad vozilom koje je isključeno iz saobraćaja.

Isključenje vozila traje do prestanka razloga za isključenje.

Inspektor na osnovu ovog zakona i propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor potvrđuje da su otklonjeni razlozi za isključenje.”

Član 32.

U članu 50. stav 2. menja se i glasi:

“Dozvolu za korišćenje iz stava 1. ovog člana izdaje Direkcija za železnice prema zakonu kojim se uređuje interoperabilnost železničkog sistema. Dokumentacija na osnovu koje se izdaje dozvola sadrži i ispravu o usaglašenosti sa zahtevima RID koju izdaje imenovano telo iz čl. 12-15. ovog zakona.”

St. 3. i 4. brišu se.

Član 33.

U članu 53. stav 2. reči: “i postupanje učesnika u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju u vanrednim događajima” brišu se.

U stavu 3. zapeta i reči: “tunelima i na mostovima” brišu se.

Član 34.

U članu 54. stav 2. menja se i glasi:

“Sertifikat o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker, kao i privremeni sertifikat o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker (u daljem tekstu: ADN sertifikat o odobrenju za brod) izdajeu se nakon sprovedenog postupka kontrolisanja broda u skladu sa zahtevima ADN i njima se potvrđuje da je na brodu izvršena kontrola i da ima konstrukciju i opremu koja je u skladu sa primenjivim propisima dela 9 ADN.”

Stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4-19. postaju st. 3-18.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. zapeta i reči: “odnosno telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je ovlašćeno od strane Uprave.” brišu se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: “odnosno ovlašćenog tela za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz opasne robe, a” brišu se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. reči: “stava 5.” zamenjuju se rečima: “stava 4.”

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

“Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti broda u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana i zahtevima ADN, Uprava izdaje ADN sertifikat o odobrenju za brod.”

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 8. zapeta i reči: “odnosno ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti broda za transport opasne robe” brišu se.

U dosadašnjem stavu 10. koji postaje stav 9. reči: “ili ovlašćeno telo” brišu se.

Dosadašnjem stav 11. koji postaje stav 10. menja se i glasi:

“Ako priznato klasifikaciono društvo u toku kontrole utvrdi da su otklonjena oštećenja i nedostaci iz stava 9. ovog člana, Uprava je dužna da vrati ADN sertifikat o odobrenju za brod vlasniku broda ili njegovom ovlašćenom predstavniku.”

U dosadašnjem stavu 18. koji postaje stav 17. reči: “sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti broda i” brišu se.

Član 35.

U članu 55. stav 1. menja se i glasi: “Ovlašćivanje iz člana 54. stav 3. ovog zakona vrši se priznavanjem klasifikacionog društva koje vrši ministarstvo u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama.”

U stavu 2. reči: “telo za ocenjivanje usaglašenostiˮ zamenjuju se rečima: “priznato klasifikaciono društvo”.

Stav 4. briše se.

Član 36.

U članu 56. stav 5. reči: “st. 10. i 11.ˮ zamenjuju se rečima: “st. 9. i 10.”.

Član 37.

U članu 57. stav 27. menja se i glasi:

“Ministar obrazuje ispitnu komisiju pred kojom kandidat polaže ispit iz st. 3, 4. i 5. ovog člana. Članovi komisije su predstavnici ministarstva koji imaju iskustvo od pet godina na poslovima vezanim za transport opsane robe. Predsedniku, članovima i sekretaru komisije, kao i njihovim zamenicima pripada naknada čija se visina određuje rešenjem o obrazovanju komisije.”

Član 38.

Naziv člana 58. i član 58. brišu se.

Član 39.

U članu 61. stav 2. reči: “saobraćajne nezgodeˮ zamenjuju se rečima: “vanrednog događaja”.

Član 40.

U članu 65. stav 6. reči: “stav 15.ˮ zamenjuju se rečima: “stav 9.”.

Član 41.

U članu 66. stav 2. reči: “odnosno ovlašćenog tela za ocenjivanje usaglašenosti broda za transport određene opasne robe” i zapeta brišu se.

Član 42.

U članu 68. stav 1. tačka 8) reč: “sanaciju” zamenjuje se rečju “popravku”.

U tački 10) reči: “stav 1. i ˮ brišu se.

U tački 11) reči: “stav 1. i ˮ brišu se.

U tački 14) posle reči: “tačka 1” dodaju se reči: “i član 29. stav 1. tačka 1.”

U tački 20) reči: “58. stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: “45. stav 3.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

“Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.”

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: “licu” dodaju se reči: “ili preduzetniku”.

Član 43.

U članu 70. stav 1. reči: “privredno društvo ili drugoˮ brišu se.

Tačka 4) menja se i glasi:

“4) ako pošiljalac postupi suprotno odredbama člana 18. stav 1, stav 2. tač. 2) i 4)-12), stav 3. tač. 1)-4) i stav 4. tač. 1) i 2) ovog zakona;”

Tačka 7) menja se i glasi:

“7) ako punilac postupi suprotno odredbama člana 21. stav 1, stav 2. tač. 2)-13), stav 3) tač. 1)-11), stav 4. tač. 1)-5) i stav 5. tač. 1)-4) ovog zakona;”

Tačka 8) menja se i glasi:

“8) ako utovarilac postupi suprotno odredbama člana 22. stav 1, stav 2. tač. 2)-8) i st. 3.-5. ovog zakona;”

Tačka 9) menja se i glasi:

“9) ako prevoznik, odnosno vozar postupi suprotno odredbama člana 23. st. 1. i 2, stav 3. tač. 2)-5) i 7)-16), stav 4. tač. 2), 4)-10) i stava 5. ovog zakona;”

U tački 10) posle reči: “člana 24” dodaju se reči: “stav 1. i”

Tačka 13) menja se i glasi:

“13) ako punilac, utovarilac i istovarilac prilikom punjenja, utovara, istovara i rukovanja postupi suprotno odredbama člana 28. stav 1. ovog zakona;”

U tački 14) posle reči: “punilac” dodaju se reči: “ utovarilac”.

U tački 15) posle reči: “punilac” dodaje se zapeta i reč: “utovarilac”.

U tački 16) posle reči: “punilac” dodaje se zapeta i reč: “utovarilac”.

U tački 17) posle reči: “ako” dodaju se reči: “kao učesnik u transportu opasne robe u drumskom saobraćaju”.

Posle tačke 18) dodaje se tačka 18a), koja glasi:

“18a) ako upravljač železničke infrastrukture postupi suprotno odredbama člana 29a;”

Posle tačke 19) dodaje se tačka 19a), koja glasi:

“19a) ako kao učesnici u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju postupe suprotno odredbi člana 34. stav 1. tačka 1) ovog zakona;”

Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi:

“21a) ako prevoznik u železničkom saobraćaju koji učestvuje u transportu opasne robe sa visokom potencijalnom opasnošću ili radioaktivnog materijala sa visokom potencijalnom opasnošću, koji je usvojio i primenio planove bezbednosti u skladu sa pododeljkom 1.10.3.2.1 RID, iste ne dostavi upravljaču železničke infrastrukture na uvid i na znanje (kao i svaku sledeću ažuriranu varijantu) (član 34. stav 3);”

Tačka 25) menja se i glasi:

“25) ako učesnik u transportu opasne robe ne dostavi ministarstvu lične podatke savetnika za bezbednost sa kojim je zaključio ili raskinuo ugovor o angažovanju i saglasnot poslodavca kod koga je savetnik za bezbednost zaposlen u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora(član 36. stav 2).”

Član 44.

U članu 71. stav 1. reči: “privredno društvo ili drugo” brišu se.

U stavu 1. tačka 3. reči: “stav 5.” zamenjuju se rečima: “stav 6.”

St. 5. i 7. brišu se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 45.

U članu 72. stav 1. posle reči: “kaznomˮ dodaju se reči: “u iznosuˮ.

Tačka 10) menja se i glasi:

“10) ako vozač ne preda registarske tablice inspektoru ili policijskom službeniku koji je isključio vozilo kojim vozač upravlja zbog nepravilnosti koje spadaju u opasnost I kategorije (član 46a. stav 1).”

Prelazne i završne odredbe

Član 46.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost transporta opasne robe dužni su da svoje akte usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom, cisterni i vozila dužni su da svoje akte usklade sa ADR/RID/ADN, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji su stekli licencu za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost, odnosno ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozača, odnosno lica sa sertifikatom ADN, mogu na osnovu te licence nastaviti sa obavljanjem navedenih poslova.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su ovlašćena u skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta (“Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i propisima donetim na osnovu tog zakona, nastavljaju sa obavljanjem poslova do ovlaćivanja po ovom zakonu.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe (“Sl. glasnik RS”, br.104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) i propisima donetim na osnovu tog zakona, nastavljaju sa obavljanjem poslova.

Ovlašćena stručna lica koja su ovlašćena da ispituju i označavaju žigom, odnosno da izdaju izveštaj o ispitivanju cisterne, nastavljaju sa obavljanjem poslova.

Član 47.

Propisi doneti na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta (“Službeni glasnik RS”, broj 88/10) primenjuju se do donošenja podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe (“Sl. glasnik RS”, br.104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) i ovim zakonom.

Propisi iz stava 1. ovog člana primenjuju se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 48.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 49.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Oblast transporta opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju uređena je Zakonom o transportu opasne robe (“Službeni glasnik RS”, br. 104/16,83/18, 95/18 - dr. zakon, 10/19 - dr. zakon), brojnim podzakonskim aktima, kao i potvrđenim međunarodnim sporazumima (ADR, RID i ADN).

Zakon o transportu opasne robe je materijalni zakon koji uređuje transport opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju kojim su postavljeni osnovi za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim sporazumima u oblasti transporta opasne robe (ADR, RID i ADN).

Osnovni razlog za donošenje Predloga zakona jeste dalje usklađivanje sa međunarodnim propisima i standardima u oblasti transporta opasne robe (ADR, RID i ADN), rešavanje novonastalih situacija koje su se pojavile nakon poslednje izmene zakona 2018. godine. Imajući u vidu da se radi o oblasti koja na međunarodnom polju trpi brze i učestale promene, neophodno je ispratiti iste i omogućiti efikasno prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva navedenim promenama. Takođe, ovim izmenama i dopunama Zakona izvršiće se usklađivanje sa pojedinim nacionalnim propisima, kao što su propisi kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisi kojima se uređuje inspekcijski nadzor.

Ciljevi koji se postižu donošenjem ovog zakona prvenstveno su usmereni na unapređenje bezbednosti prilikom obavljanja transporta opasne robe, uspostavljanje višeg stepena efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti, ponovno uvođenje ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom i cisterni, otklanjanje nejasnoća u primeni zakona, otklanjanje nedostataka i pravnih praznina u važećem zakonu, detaljnije i jasnije uređenje pojedinih pitanja i instituta.

            Problemi koji će se rešiti donošenjem ovog zakona ne bi se mogli rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem Predloga zakona, s obzirom da je reč o pitanjima i odnosima koji su predmet uređivanja zakonom.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

            Članom 1. Predloga zakona, u predmet uređenja uvodi se ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pokretne opremu pod pritiskom, odnosno cisterne.

            Članom 2. Predloga zakona vrši se izmena člana 2a Zakona tako da se uvodi ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti kao postupak koji se sprovodi prema zakonu kojim se uređuje opšti upravni postupak. Briše se postupak priznavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo izdatog u drugoj državi jer domaća tela koja vrše ocenjivanje usaglašenosti vozila prilikom uvoza vozila vrše kontrolisanje i ispitivanje pa nakon toga izdaju novi ADR sertifikat o odobrenju za vozilo.

            Članom 3. Predloga zakona u članu 3. stav 1. tačka 1) Zakona u nazivu “Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR)” briše se reč “Evropskog” jer je izvršena izmena naziva sporazuma koji donose Ujedinjene nacije Ekonomska komisija za Evropu. U tački 6) se ispravnije definiše imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti i pored ocenjivanja usaglašenosti dodaje se da telo vrši kontrolisanje i ispitivanje. Dodaje se nova tačka 27a) koja definiše Subjekat zadužen za održavanje (ECM) jer je izmenama i dopunama multilateralnog sporazuma RID 2021 uvedeno da je subjekat zadužen za održavanje učesnik u transportu opasne robe. U tački 32) zamenom reči “i” rečju “odnosno” jasnije se definiše da stručno lice ne mora biti ovlašćeno za sve postupke ispitivanja prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, trajno pričvršćenih cisterni, baterijskih vozila, demontažnih cisterni, zamenljivih cisterni, kola cisterni i MEGC već samo jedne ili više vrsta opreme.

            Članom 4. Predloga zakona u članu 4. briše se stav 4. imajući u vidu član 2. stav 1. tačka 4) kojom je propisano da se Zakon o transportu opasne robe ne primenjuje na transport opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

            Članom 5. Predloga zakona u članu 7. stav 5. Zakona briše se da se dozvola za transport opasnog otpada izdaje na osnovu potvrde o ispunjenosti uslova koje izdaje ministarstvo jer od početka primene zakona takva potvrda nije tražena već su dozvole izdavane na osnovu licence kojom se potvrđuje ispunjenih opštih uslova za obavljanje drumskog prevoza tereta, kopije ADR sertifikata za vozača vozila za transport opasne robe i ako je primenljivo ADR sertifikata za vozilo. Iz istog razloga brisan i stav 6. istog člana. Takođe briše se stav 10. na osnovu sugestije MUP-a da se na rešenja koja izdaju područne organizacione jedinice izjavljuje žalba i da je dovoljno da se za pouku o pravnom leku primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku.

            Članom 6. Predloga zakona u članu 8. stav 5. upućivanje na član 7. stav 8. menja se u član 7. stav 7. zbog brisanja stava 5. u članu 7. Takođe je predviđeno brisanje stava 11) kojim je bilo predviđeno propisivanje posebnih mera bezbednosti u transportu opasne robe sa povećanim bezbednosnim rizicima. Radna grupa je prihvatila objašnjenje MUP-a da je nejasno koji su to povećani bezbednosni rizici u transportu opasne robe a u slučaju da je potrebno da se propis ipak donese da to bude u nadležnosti ministra nadležnog za poslove transprta opasne robe.

            Članom 7. Predloga zakona u članu 10. u stavu 1. predviđeno je da učesnici u transportu opasne robe dokumentovano prate opasnosti i rizike na koje nailaze tokom obavljanja prevoza kako bi ih analizirali sa ciljem sprečavanja ili ublažavanja posledica vanrednog događaja. U stavu 10. usaglašava se terminologija zakona sa terminologijom multilateralnih sporazuma ADR/RID/ADN. U stavu 11. predviđeno je da je potrebno propisati način, uslove i mere za bezbedno intervenisanje i u slučaju neposredne opasnosti od rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe.

            Članom 8. Predloga zakona predviđeno je ispravljanje greške u članu 11. stav 1. tačka 2) jer se ispravom o usaglašenosti ne potvrđuje da se u opremi prevozi odgovarajuća opasna roba već da je oprema odobrena za proizvodnju, izrađena ili kontrolisana prema važećim standardima i propisima. U tački 4) je dodato “ako je primenljivo” jer postoji ambalaža za koju nije potrebno sprovođenje postupka kontrolisanja. U stavu 2. i 3. propisuje se da se samo za pokretnu opremu pod pritiskom sprovodi postupak priznavanja inostrane isprave jer je za ambalažu dovoljno da poseduje odgovarajući ambalažni kod a cisterne se proveravaju prilikom uvoza u imenovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti cisterni. Takođe ostavlja se mogućnost da ministarstvo vrši priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti. U stavu 4. vrši se usaglašavanje teksta sa novim zakonom kojim se regulišu tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Izmenom stava 6. predviđeno je da ministarstvo u specifičnim slučajevima može naložiti imenovanom telu da sprovede postupak priznavanja inostrane isprave o usaglašenosti. Primer takvog slučaja je kada je važenje isnostrane isprave isteklo i ne može se primeniti propisi kojima je propisan način priznavanja inostrane isprave. U stavovima 5-8. menja se upućivanje na stavove istog člana kojima je definisan način priznavanja inostrane isprave.

Članom 9. Predloga zakona predviđena je izmena člana 12. Zakona u nazivu i stavu 2. dodavanjem reči: “kontrolisanje i ispitivanjeˮ u nazivu a u stavu 2. izmenom teksta se ministarstvu poverava izdavanje odobrenja tipa ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne.

            Članom 10. Predloga zakona predviđena je izmena člana 13. stav 3. tako što se preciznije definišu poslovi imenovanog tela jer pored ocenjivanja usaglašenosti imenovana tela sprovode postupke kontrolisanja i ispitivanja. U stavu 5. dodaje se obaveza prijavljivanja ovlašćenih tela ministarstvu nadležnom za vođenje registra tela za ocenjivanje usaglašenosti. U stavu 6. vrši se ispravka termina i usaglašava sa tekstovima multilateralnih sporazuma ADR/RID/ADN. U novom stavu 9. predviđeno plaćanje republičke administrativne takse za rešenje o ovlašćivanju stručnog lica koje ispituje prenosivu cisternu, kontejner-cisternu, trajno pričvršćenu cisternu, baterijsko vozilo, demontažnu cisternu, zamenljivu cisternu, kola cisternu ili MEGC.

            Članom 11. Predloga zakona predviđena je izmena člana 14. Zakona tako što se definiše da ministarstvo izdaje sertifikat o odobrenju tipa na osnovu sprovedenog postupka kontrolisanja i ispitivanja koje vrši ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne. U stavu 8. se menja dokument koji imenovano telo dostavlja ministarstvu jer ministarstvo vrši izdavanje sertifikata o odobrenju tipa a imenovan telo vrši prvo kontrolisanje. U stavu 11. se tekst prilagođava uvođenju ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i koriguje tekst tako što se reč kontrolisanje stavlja ispred reči ispitivanje kao što je to u multilateralnim sporazumima ADR/RID/ADN. Dodaje se novi član 15. koji propisuje donošenje pravilnika za izdavanje i oduzumanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti. U novom stavu 16. predviđeno je da ministarstvo vodi registar punionica pokretne opreme pod pritiskom, cisterni i MEGC čime će se povećati bezbednost svih učesnika u transportu opasne robe.

            Članom 12. Predloga zakona predviđena je izmena člana 15. u stavu 1. i 2. tako da se pored ocenjianja usaglašenosti koje vrše imenovana tela dodaje kontrolisanje i isptivanje kako je regulisano multilateralnim sporazumima ADR/RID/ADN. Dodavanjem novog stava 5. predviđeno je da se odredbe koje se odnose na imenovana tela primenjuju i na ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti.

            Članom 13. Predloga zakona predviđena je izmena člana 17. stav 1. tako da se brišu tačke 1) i 5) koji se odnose na poslove koje inače Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova ne radi. U stavu 2. se briše reč: “bezbednost” i reč: “železnice” se zamenjuje rečima: “železničkog sistema” čime se ova odredba usaglašava sa terminologijom propisa kojim se uređuje železnički saobraćaj. Briše se stav 4. kojim je bilo definisano lociranje i praćenje vozila za transport opasne robe. Komisija je na osnovu predloga udruženja koja okupljaju prevoznike u drumskom prevozu opasne robe usvojila predlog da se ova odredba briše. Brisanjem ove odredbe izbegavaju se veliki troškovi uvođenja i održavanja sistema bez značjnih efekata primene jer većina prevoznika ima već ugrađene sisteme za praćenje vozila i do tih podataka je relativno lako doći ukoliko je to potrebno. U stavu 5. briše se deo koji se donosi na lociranje i praćenje vozila.

            Članom 14. Predloga zakona u stavu 2. tačka 3) predviđeno je preciznije definisanje opreme u koju se pakuje ili puni opasna roba kako bi se u inspekcijskim nadzoru izbegle dileme i jasnije formulisale sudske prijave protiv učesnika u transportu opasne robe. U tački 5) stava 2. termini “obeleženi i olistani” zamenjuju se rečima: “označeni velikim listicama opasnosti i obeleženi obeležjima u skladu sa poglavljem 5.3 ADR/RID/ADN” kako bi se terminologija usaglasila sa multilateralnim sporazumima ADR/RID/AND.

            Članom 15. Predloga zakona predviđeno je dodavanje naziva člana 18a “Obaveze subjekta zaduženog za održavanje (železničkih) kola (EMC)” i člana 18a kojim se upućuje na obaveze, novog učesnika u transportu opasne robe, prema 1.4.3.8 RID.

            Članom 16. Predloga zakona u predviđena je izmena člana 21. stav 3. tačka 3) ta da se pored obaveza obeležavanja i označavanja kontejner cisterni, prenosivih cisterni, MEGC definiše ova obaveza i za baterijska vozila. U podtački (3) tačke 3) stava 3. dodaje se obeležavanje prema 5.3.3 ADR čime se vrši usaglašavanje se obavezama predviđenim navedenom multilateralnim sporazumom. U stavu 4. tačka 2) podtačka (4) dodaje se obaveza obeležavanja prema 5.3.5 RID čime se vrši usaglašavanje sa obavezom predviđenom navedenim multilateralnim sporazumom. Dodavanjem nogov stava 6. definiše se da je punilac pokretne opreme pod pritiskom, cisterni i MEGC u obavezi da ministarstvu dostavlja podatke definisane u novom stavu 16. člana 14. Zakona.

            Članom 17. Predloga zakona predviđena je izmena člana 22. Zakona u stavu 3. posle tačke 5) dodaje se nova tačka 5a) kojom se utovariocu u drumskom saobraćaju dodaje obaveza poštovanja odredaba o utovaru iz pododeljaka 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 i 7.5.2 ADR kako bi u nastavku bila definisana kaznena odredba.

            Članom 18. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe iz člana 23. stav 3. tačka 9) Zakona tako što se dodaje da je prevoznik u obavezi da obezbedi da se na protivpožarnim aparatima nalaze oznake usaglašenosti i obeležja koja ukazuju do kada se aparat može koristiti za predviđenu namenu. U tački 10. stava 3. terminologija “obeležavanje” i “označavanje” se usaglašava sa terminologijom multilateralnog sporazuma ADR i dodaje se obaveza obeležavanja prema 5.3.3 i 5.3.6 ADR. U tački 13) stava 3. dodavanjem podtački: “(1) opremom obaveznom za vozilo prema 8.1.5.2. stav 1 ADR; (2) opremom za ličnu zaštitu za svakog člana posade vozila prema 8.1.5.2. stav 2 ADR; (3) dodatnom opremom koja se zahteva za određene klase prema 8.1.5.3 ADR”, pojednostavljuje se inspekcijski nadzor jer se jasnije može obrazložiti prijava protiv prevoznika u drumskom saobraćaju. U stavu 4. posle tačke 9) dodaje se nova tačka 9a) kojom se prevozniku u železničkom saobraćaju daje obaveza da informacije koje se učine dostupnim subjektu zaduženom za održavanje (ECM), bilo direktno ili preko korisnika kola cisterne, kako je to definisano u članu 15 § 3 Priloga G u COTIF (ATMF) i u Aneksu A ATMF-a, pokrivaju takođe cisternu i njenu opremu čime se povećava bezbednost železničkog saobraćaja.

            Članom 19. Predloga zakona predviđena je izmena člana 27. stav 1. tačka 6) Zakona tako što se dodaje obaveza stavljanja ili uklanjanja velikih listica opasnosti kako je to predviđeno odeljkom 5.3.1.1.6 ADR. U tački 7) stava 1. dodaje se obaveza postavljanja ili prekrivanja obeležja iz odeljaka 3.4.13 i 3.4.14 ADR i briše obaveza postavljanja ili prekrivanja obeležja iz odeljka 5.3.6 kako je to predviđeno multilateralnim sporazumom ADR. U tački 10) podtačka (4) jasnije se definiše da je vozač dužan da inpektoru pokaže delove opreme obavezne za vozilo prema 8.1.5.2. stav 1. ADR. Posle podtačke (4) tačke 10) dodaju se nove podtačke 4a i 4b kojima se precizira da je vozač dužan da inspektoru na zahtev pokaže delove opreme za ličnu zaštitu za svakog člana posade prema 8.1.5.2. stav 2. ADR i delove dodatne opreme koja se zahteva za određene klase prema 8.1.5.3 ADR.

            Članom 20. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe iz člana 28. stav 1. Zakona gde se pored punioca koji prilikom punjenja mora da postupa u skladu sa odeljcima 7.5.1, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 i 7.5.11 ADR, kao i pododeljcima 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.4 i 7.5.1.5 ADR ista obeveza daje utovariocu i istovariocu prilikom utovara i istovara opasne robe. U stavovima 2-4. posle punioca dodaje se utovarilac kako bi prilikom inspekcijskog nadzora jasnije definisali učesnika u transportu opasne robe. U stavu 2. tačka 2) ispravlja se obaveza postupanja u skladu sa odredbama za transport komda prema poglavlju 7.2 umesto 7.6 ADR.

            Članom 21. Predloga zakona predviđeno je dodavanje novog člana 29a kojim se daje obaveza upravljaču železničke infrastrukture da obavesti državni organ koji vrši nadzor i kontrolu primene propisa u oblasti transporta opasne robe, o vanrednom događaju u transportu opasne robe u graničnim stanicama na teritoriji RS, u kojima je planirana primopredaja pošiljaka opasne robe između prevoznika sa teritorije susedne države i prevoznika sa teritorije Republike Srbije, u slučaju kada ni jedan od prevoznika ne pristupa otklanjanju uzroka vanrednog događaja.

            Članom 22. Predloga zakona u članu 34. stav 1. tačka 1) Zakona termin “skladištenje” zamenjuje se terminom “zadržavanje” kako bi se uskladio sa terminologijom propisa koji regulišu železnički transport. Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. radi povećanja bezbednosti i kvalitetnijeg reagovanja u slučaju curenja ili druge vrste rasipanja opasne robe. Prevoznik u železničkom saobraćaju koji učestvuje u transportu opasne robe sa visokom potencijalnom opasnošću ili radioaktivnog materijala sa visokom potencijalnom opasnošću, koji je usvojio i primenio planove bezbednosti u skladu sa pododeljkom 1.10.3.2.1 RID, iste dostavlja i upravljaču železničke infrastrukture na uvid i na znanje (kao i svaku sledeću ažuriranu varijantu), iz razloga realizacije međusobne saradnje i reagovanja kod vanrednog događaja u transportu opasne robe.

            Članom 23. Predloga zakona u članu 36. stav 1. Zakona dodaje se imenovanje savetnika za bezbednost u transportu opasne robe (u daljem tekstu: savetnik) iz reda zaposlenih ili zaposlenje kod učesnika u transportu opasne robe kako bi se u narednim članovima i stavovima definisale obaveze savetnika sa jedne strane i učesnika u transportu opasne robe sa druge strane. U stavu 2. se menja termin: “lične podatke” u “kontakt podatke” kako bi otklonili sumnju da će ministarstvo tražiti podatke suprotno propisima kojima se štite podaci o ličnosti. Kao i u prethodnom stavu uvodi se imenovanje savetnika iz reda zaposlenih i zaposlenje po osnovu ugovora o radu. Na kraju stava se dodaje da je prilikom angažovanja savetnika potrebno dostaviti pisanu saglasnost poslodavca kod koga je savetnik zaposlen po osnovu ugovora o radu ako je savetnik već zaposlen. U stavu 3. termin “angažuje” zamenjuje se terminom “imenuje”, iza reči: “iz reda zaposlenih” briše se termin: “u njegovom privrednom društvu” jer je potrebno da odredba važi za zaposlene kod poslodavca u bilo kom obliku organizovanja i dodaje se obaveza dostavljanja saglasnosti ministarstvu. U stavu 4. dodaje se obaveza učesniku u transportu opasne robe da obavesti ministarstvo o promeni savetnika ili prestanku angažovanja kako bi se smanjila mogućnost da bez moguće sankcije otkaže usluge savetnika kojeg je u obavezi da ima zaposlenog ili angažovanog. U stavu 6. proširuje se pravni osnov za donošenje pravilnika uvođenjem mogućnosti ograničavanja broja učesnika u transportu opasne robe kod kojih savetnik može biti angažovan. Dodaje se novi član 7. kojim je definisan registar savetnika zaopslenih ili angažovanih kod učesnika u transportu opasne robe.

            Članom 24. Predloga zakona u članu 37. stav 2. Zakona dodaje se termin “zaposlen” u smislu imenovanja savetnika. Posle stava 7. dodaju se novi stavovi 8. i 9. kojima je definisano da savetnik može jednostrano otkazati imenovanje kod učesnika u transportu opasne robe sa otkaznim rokom od mesec dana uz obavezu da za period angažovanja izradi godišnji izveštaj.

            Članom 25. Predloga zakona u članu 38. posle stava 2. Zakona dodaje se novi stav 3. kojim je definisano da je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice dužno da za nastavni kadar angažovan na poslovima predavača dostavi dokaz o zaposlenju. U stavu 7. koji postaje stav 8. upućivanje stav 6. istog člana menja se u stav 7.

            Članom 26. Predloga zakona u članu 39. posle stava 2. Zakona dodaje se rečenica kojom je predviđeno da predsedniku, članovima i sekretaru komisije, kao i njihovim zamenicima pripada naknada za rad u komsiji za polaganje ispita za savetnike.

            Članom 27. Predloga zakona u članu 42. Zakona brišu se stavovi 8. i 9. jer ne postoji postupak priznavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo izdatog u drugoj državi jer domaća tela koja vrše ocenjivanje usaglašenosti vozila prilikom uvoza vozila vrše kontrolisanje i ispitivanje pa nakon toga izdaju novi ADR sertifikat o odobrenju za vozilo.

            Članom 28. Predloga zakona u članu 43. stav 7. Zakona predviđena je izmena kojom članovi komisije za polaganje ispita za vozača vozila za transport opasne robe moraju imati iskustvo od pet godina na poslovima vezanim za transport opasne robe i da predsedniku, članovima i sekretaru komisije, kao i njihovim zamenicima pripada naknada za rad u komisiji.

            Članom 29. Predloga zakona menja se naziv člana 45. Zakona tako što se reči: “saobraćajne nezgode” zamenjuju rečima: “vanrednog događaja” čime se ujednačava terminologija sa odredbama multilateralnih sporazuma ADR/RID/AND. U stavu 1. termin: “Službeno lice” se zamenjuje terminom: “Lice”, dodaje se mogućnost oduzimanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo prilikom vanrednog događaja koji ne mora da bude saobraćajna nezgoda. U seledećoj rečenici reč: “ispitivanju” zamenjuje se rečju: “kontrolisanju” kako bi se ujednačila terminologija sa multilateralnim sporazumom ADR. Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji su se nalazili u brisanom članu 58. Zakona.

            Članom 30. Predloga zakona brišu se st 3. i 8-10. člana 46. Zakona jer se uvodi poseban član koji propisuje isključenje vozila iz saobraćaja. U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. preciznije se definiše da se kontrola odnosi na vozila a termin: “isključenje iz prevoza” se zamenjuje terminom: “iskučenje iz saobraćaja” što je u saglasnosti sa zakonom kojim se reguliše opšta bezbednost saobraćaja na putevima.

            Članom 31. Predloga zakona dodaje se naziv člana 46a i novi član 46a kojim se reguliše isključenje vozila koje prevozi opasnu robu. U stavu 1. propisuje se da ako inspektor ili policijski službenik u postupku vršenja kontrole učesnika u drumskom saobraćaju utvrde nepravilnosti kod učesnika u transportu koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužni su da to vozilo koje prevozi opasnu robu isključe iz saobraćaja i oduzmu registarske tablice, uz izdavanje vozaču Liste za utvrđivanje povrede propisa u drumskom saobraćaju, i o tome odmah obaveste ministarstvo i policiju. Stavom 2. propisano je da prilikom isključenja vozila policijski službenik preduzima mere i ovlašćenja u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. U stavu 3. propisano je da inspektor ili policijski službenik mogu uz pratnju uputiti vozilo do mesta gde se vozilo može bezbedno parkirati. U stavu 4. propisano je da u skladu sa ADR inspektor ili policijski službenik može naložiti nadzor nad vozilom koje je isključeno iz saobraćaja, posebno ako se radi o prevozu materja sa visokom potencijalnom opasnošću. Stavom 5. je propisano da isključenje vozila traje do prestanka razloga za isključenje. U stavu 6. je definisano da nakon što su otklonjeni razlozi za isključenje inspektor može na osnovu zakona i propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor potvrditi da su otklonjeni razlozi za isključenje i dozvoliti nastavak prevoza.

            Članom 32. Predloga zakona u članu 50. stav 2. Zakona, osnov za izdavanje dozvole za korošćenje kola za prevoz opasne robe u železničkom saobraćaju se prilagođava zakonu kojim se uređuje interoperabilnost železničog sistema. U istom stavu se precizira da prilikom izdavanja dozvole za korišćenje kola dokumentacija mora da sadrži ispravu o usaglašenosti sa zahtevima RID koju izdaje imenovano telo. Stav 3. se briše jer se utovar, istovar i pretovar opasne robe mogu vršiti samo u zatvorenim tehničko tehnološkom celinama gde se ovaj zakon ne primenjuje. Isti razlog je osnov za brisanje i stava 4.

            Članom 33. Predloga zakona u članu 53. stav 2. Zakona menja se pravni osnov za donošenje pravilnika o načinu transprta i obaveznom operativnom praćenju opasne robe u železničkom saobraćaju. U stavu 3. iz pravnog osnova kojim se propisuje sadržine inernog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama, briše se definisanje sadržaja internog plana za hitne intervencije u tunelima i na mostovima jer multilateralni sporazum RID posebno ne reguliše ove oblasti.

            Članom 34. Predloga zakona u članu 54. stav 2. Zakona termin: “ocenjivanja usaglašenosti” zamenjuje se terminom “kontrolisanja” jer se prema multilateralnom sporazumu ADN tako naziva potupak koji se sprovodi za izdavanje sertifikata o odobrenju za brod. U stavu 3. briše se delegiranje postupka ocenjivanja usaglašenosti Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. U dosadašnjim st. 4, 5. i 7. koji postaju st. 3, 4. i 6. takođe se briše deo koji se odnosi na ocenjivanje usaglašenosti. U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 8. briše se mogućnost da ovlašćeno telo vrši kontrolisanje jer sve poslove za produženje važnosti ADN sertifikata o odobrenju za brod sprovodi Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i priznato klasifikaciono društvo. U dosadašnim st. 10. i 11. koji postjau 9. i 10. briše se ovlašćeno telo. U dosadašnjem stavu 18. koji postoje stav 17. kao i u prethodnim izemama ovog člana, brišu se poslovi koji se odnose na ocenjivanje usaglašenosti broda.

            Članom 35. Predloga zakona u članu 55. stav 1. Zakona kao i u prethodnom članu briše se ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti i upućivanje na stav 4. člana 54. menja se u stav 3. Izmenom u stavu 2. ovog člana određuje se da priznato klasifikaciono društvo umesto tela za ocenjivanje usaglašenosti snosi troškove plaćanja republičke administrativne takse. S obzirom da se ukida institut ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti brodova, briše se pravni osnov za donošenje pravilnika koji je bio definisan u stavu 4. ovog člana.

            Članom 36. Predloga zakona u članu 56. stav 5. Zakona upućivanje na st. 10. i 11. se menja u st. 9. i 10. zbog brisanja stava 3. u članu 54. Zakona.

            Članom 37. Predloga zakona u članu 57. stav 27. Zakona, kao i u slučaju komisija koje se odnose na polaganje ispita za vozače vozila za transport opasne robe i savetnike, propisuje se da članovi komisije moraju imati iskustvo od pet godina na poslovima vezanim za transport opasne robe i da predsedniku, članovima, sekretaru i njihovim zamenicima pripada naknada za rad u komisiji.

            Članom 38. Predloga zakona briše se naziv člana 58. i član 58. Zakona, jer je postupanje u slučaju vanrednog događaja reguslisano članom 45. Zakona.

            Članom 39. Predloga zakona u članu 61. stav 2. Zakona termin: “saobraćajne nezgode” zamenjuje se terminom: “vanrednog događaja”.

            Članom 40. Predloga zakona u članu 65. stav 6. Zakona upućivanje na stav 15. člana 46. menja se u stav 9.

            Članom 41. Predloga zakona u članu 66. stav 2. Zakona briše se ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti brodova jer sve poslove koji se odnose na kontrolisanje broda vrše Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i priznata klasifikaciona društva.

            Članom 42. Predloga zakona u članu 68. stav 1. tačka 8) Zakona termin: “sanacija” zamenjuje se terminom: “popravka”. U tač. 10), 11), 14) i 20) stava 1. vrše se izmene kako bi se kaznene odredbe dovele u vezu sa stavovima kojima su regulisane obaveze učesnika u transportu opasne robe. Nakon stava 2. dodaje se novi stav 3. kojim se određuje kazna za preduzetnika koji postupi suprotno odredbama stava 1. ovog člana što do sada nije postojalo. U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. predviđeno je da se i preduzetniku kao i pravnom licu izriče zaštitna mera zabrane bavljenja određenom privrednom delatnošću u slučaju da počini privredni prestup kojim se prouzrokuje opasnost I kategorije u sklasu sa članom 9. stav 1. tačka 1) Zakona.

            Članom 43. Predloga zakona u članu 70. stav 1. briše se termin: “privredno društvo” jer je dovoljno navesti da se kaznane odredbe odnose na domaće ili strano pravno lice. U tač. 4), 7)-10) vrše se izmene kako bi se kaznene odredbe dovele u vezu sa stavovima kojima su regulisane obaveze učesnika u transportu opasne robe. U tač. 13)-16) stava 1. preciznije se razgraničavaju poslovi punioca, utovarioca i istovarioca i s tim u vezi punjenje, utovar ili istovar što je bitno prilikom sudskih procesa. U tački 17) stava 1. dodato je da je učesnik u transportu opasne robe dužan da obezbedi obuku zaposlenih na poslovima transporta opasne robe. Nakon tačke 18) dodaje se nova tačka 18a) kojom je definisano da je upravljač železničke infrastrukture odgovoran za sprovođenje obaveza iz novog člana 29a u slučaju vanrednog događaja u graničnim stanicama. Nakon tačke 19) dodaje se nova tačka 19a) kojom se propisuje kaznena odredba za postupanje surotno odredbama člana 34. stav 1. tačka 1). Nakon tačke 21) dodaje se nova tačka 21a) kojom se definiše kaznana odredba za nepostupanje prema novom stavu 3. člana 34 Zakona. Kaznena odredba definisana u tački 25) stava 1. se menja tako da se prilagođava izmeni člana 36. stav 2 Zakona.

Članom 44. Predloga zakona u članu 71. stav 1. briše se termin: “privredno društvo” jer je dovoljno navesti da se kaznane odredbe odnose na domaće ili strano pravno lice. U stavu 1. tačka 3. upućivanje na stav 5. menja se u stav 6. Briše se dosadašnji st. 5. i 7. jer je dodat novi stav u članu 68. koji se odnosi na kažnjavanje preduzetnika.

Članom 45. Predloga zakona u članu 72. stav 1. dodaju se reči: “u iznosu” kako bi rečenica imala potpunije značenje. U tački 10) stava 1. dodaje se kaznena odredba ako vozač ne preda registarske tablice inspektoru za transport opasne robe kao što je to u obevezi da uradi policijskom službeniku. Menja se i upućivanje na novi član 46a koji se odnosi na isključenje vozila iz saobraćaja.

U članu 46. stav 1. prelaznih i završnih odrebi predviđeno je da su privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost transporta opasne robe dužni da svoje akte usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. U stavu 2. predviđeno je da su proizvođači ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom, cisterni i vozila dužni da svoje akte usklade sa ADR/RID/ADN, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. U stavu 3. predviđeno je da privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji su stekli licencu za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost, odnosno ovlašćenje za stručno osposobljavanje kandidata za obavljanje poslova vozača, odnosno lica sa sertifikatom ADN, mogu na osnovu te licence nastaviti sa obavljanjem navedenih poslova. U stavu 4. predviđeno je da tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su ovlašćena u skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta (“Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i propisima donetim na osnovu tog zakona, nastavljaju sa obavljanjem poslova do ovlaćivanja po ovom zakonu. U stavu 5. predviđeno je da tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe (“Sl. glasnik RS”, br.104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) i propisima donetim na osnovu tog zakona, nastavljaju sa obavljanjem poslova. U stavu 6. propisano je da su ovlašćena stručna lica koja su ovlašćena da ispituju i označavaju žigom, odnosno da izdaju izveštaj o ispitivanju cisterne, nastavljaju sa obavljanjem poslova.

U član 47. stav 1. propisano je da propisi doneti na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta (“Službeni glasnik RS”, broj 88/10) primenjuju se do donošenja podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe (“Sl. glasnik RS”, br.104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019 - dr. zakon) i ovim zakonom. U stavu dva propisano je da se propisi iz stava 1. ovog člana primenjuju ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

U članu 48. stav 1. propisano je da će se propisi za izvršavanje ovog zakona doneti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 49. stav 1. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 16.08.2023.