Zastava Bosne i Hercegovine

ORGANIZACIJA POSLA NAKON PRESTANKA VANREDNOG STANJA I PRIMENA PREVENTIVNIH MERA: Inspekcijska kontrola i kaznene odredbe zakona koje se primenjuju na poslodavce i zaposlene


Poslednjih dana je pojačana inspekcijska kontrola donošenja preventivnih mera i njihove primene od strane poslodavaca. Poslodavci koji ne poštuju primenu preventivnih mera izlažu se prekršajnoj odgovornosti, naročito ukoliko ne propišu kao obavezno nošenje zaštitnih sredstava (maske + rukavice). Ne/poštovanje propisa može da bude predmet kontrole na prvom mestu sanitarnog, zdravstvenog, kao i drugih nadležnih inspekcija.

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine, doneo je Zaključak, 08 Broj: 53-3387/2020-1, kojim daje preporuke svim privrednim subjektima, posebno privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnju:

 

1. Preporučuje se svim privrednim subjektima da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera.

 

2. Preventivne mere:

 

- fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontakt između lica kada god to priroda posla dozvoljava,

- obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezobarijera (dezinfekcionim sredstvom - hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom),

- obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,

- obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,

- obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,

- često provetravanje svih prostorija,

- redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,

- u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma - kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja - COVID ambulanti,

- sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn. proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.

Na internet stranici Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavljene su preporuke koje je potrebno sprovesti od strane privrednih subjekata.

Imajući u vidu kaznene odredbe, u nastavku su one koje se odnose najuže vezano za obaveze poslodavca tokom i nakon proglašenja epidemije, s tim što inspekcija može da ukaže i na druge povrede zakonskih propisa, u zavisnosti od toga sta je predmet kontrole.

Zakoni kojim su propisane posebne kaznene odredbe:

- Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon - dalje: ZBZR);

- Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020 - dalje: ZZSZB), na osnovu kog je doneta i Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 66/2020 - dalje: Uredba);

- Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: ZZZ)

- Zakonom o javnom zdravlju ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: ZJZ).

Kaznene odredbe propisane za poslodavca

U skladu sa ZBZR:

• novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica, novčanom kaznom od 400.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac koji je privatni preduzetnik a novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj direktor, odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca:

- ako zaposlenom ne obezbedi rad na radnom mestu i u radnoj okolini na/i u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 9. stav 1);

- ako prilikom organizovanja rada i radnog procesa ne obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i ako za njihovu primenu ne obezbedi potrebna finansijska sredstva (član 11. stav 1);

- ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada (član 13. st. 1. i 2);

- ako zaposlenom odredi da obavlja poslove na radnom mestu na kojima nisu sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu (član 15. stav 1. tačka 2);

- ako zaposlenom ne obezbedi korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (član 15. stav 1. tačka 5);

- ako ne obezbedi održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (član 15. stav 1. tačka 6);

- ako zaposlenom ne izda na upotrebu sredstvo i/ili opremu za ličnu zaštitu na radu u skladu sa aktom o proceni rizika (član 17);

- ako zaposlenom da na upotrebu sredstvo za rad, odnosno sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu ili ako ne obezbedi kontrolu njihove namenske upotrebe (član 23);

- ako zaposlenima da na korišćenje opremu za rad i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koji nisu usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtevima ili nije obezbedio uputstvo za njihovu upotrebu i održavanje, kao i ako nije obezbedio uputstva za bezbedan rad po propisima o bezbednosti i zdravlju na radu za korišćenje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (član 24);

• novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj zaposleni:

-ako ne primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad, ako nenamenski koristi sredstva za rad i opasne materije ili ako ne koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu ili ako sa njima pažljivo ne rukuje, ako samovoljno isključuje, menja ili uklanja bezbednosne uređaje na sredstvima za rad (član 35);

- ako, u skladu sa svojim saznanjima, odmah ne obavesti poslodavca o nepravilnostima, nedostacima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih (član 36. stav 1).

U skladu sa ZZSZB:

• novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova i drugo pravno lice, osnivač privatne prakse, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara, a fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara ako:

- ne postupi po naređenim merama i ne uzme obavezno učešće u suzbijanju zarazne bolesti i korišćenju određenih objekata, opreme i prevoznih sredstava (član 53. stav 1. tačka 4).

• novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova i drugo pravno lice; odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi i drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 150.000 dinara; osnivač privatne prakse, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara; zdravstveni radnik novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara a fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara, ako:

- ne organizuje i ne sprovodi mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa zakonom (član 13. stav 1);

- ne sprovodi mere propisane ovim zakonom i ako ne postupi po izvršnom rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem (član 68. stav 1);

• novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice; odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara; preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara a fizičko lice zaposleno na poslovima pružanja higijenskih usluga, odnosno na poslovima iskopavanja i prenošenja lica umrlih od zaraznih bolesti, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, ako:

- ne sprovodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju utvrđenu u članu 16. stav 2;

- ne sprovodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju po epidemiološkim indikacijama u skladu sa ovim zakonom (član 17. stav 3);

- ne omogući nesmetano vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u slučajevima utvrđenim u članu 43. ovog zakona;

- ne sprovodi pružanje higijenskih usluga pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i širenje zaraznih bolesti (član 55. stav 1);

- ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U skladu sa ZZZ:

• novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice; odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara a zdravstveni radnik preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara ako:

-u slučaju izbijanja epidemije i druge krizne i vanredne situacije, bez odlaganja ne dostavi istinite podatke nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine i Republike Srbije (član 16. stav 3);

U skladu sa ZJZ:

• novčanom kaznom u iznosu 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice; odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom 20.000 do 50.000 dinara; preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara a fizičko lice novčanom kaznom 20.000 do 50.000 dinara ako:

- ne postupi u skladu sa potrebnim merama utvrđenim od strane Nacionalnog tela za upravljanje odgovorom zdravstvenog sektora u kriznim i vanrednim situacijama i instituta i zavoda za javno zdravlje (član 11. stav 3);

- ne uskladi svoje aktivnosti sa društvenom brigom za javno zdravlje definisanom ovim zakonom i podzakonskim aktima koji proističu iz ovog zakona, ne podržava i ne učestvuje u programima i aktivnostima koje predlažu, sprovode i koordiniraju instituti i zavodi za javno zdravlje kao nosioci delatnosti u oblasti javnog zdravlja (član 23).

Izvor: Redakcija, 20.5.2020.