Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Doneto više uredbi i odluka


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom u cilju smanjenja troškova i skraćenja vremena neophodnog za priključenje novih potrošača prirodnog gasa, odnosno stambenih zgrada kategorije A.

Izmene Uredbe će, pored ostalog, omogućiti da u slučaju objekata koji se priključuju na distributivni sistem radnog pritiska manjeg od šest bara, sa kućnim merno-regulacionim setom maksimalnog kapaciteta do 10 kubnih metara po satu za stambene zgrade kategorije A, proveru ispunjenosti uslova za puštanje gasa u objekat, obavlja komisija operatora sistema i kupac nije u obavezi da dostavi izveštaj komisije za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije.

Izmenjenom Uredbom se takođe preciziraju i mere koje se preduzimaju u slučaju da je ugrožena sigurnost isporuke ovog energenta usled poremećaja u radu transportnog ili distributivnog sistema ili poremećaja na tržištu.

Na sednici je usvojena i Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja kojom se, na osnovu uporedne prakse, uređuje i finansiranje proizvodnje medijskih sadržaja koji imaju za cilj ostvarivanje javnog interesa u toj oblasti.

Ta oblast se na ovaj način dodatno usklađuje sa evropskim pravnim tekovinama koje se tiču potencijalnih korisnika državne pomoći u oblasti javnog informisanja, ispravljanje tehničkih grešaka, preciziranje i pojašnjavanje pojedinih odredbi radi otklanjanja nejasnoća u cilju efikasnijeg sprovođenja u praksi.

Članovi Vlade doneli su Odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost kao savetodavnog tela u koji je uključeno civilno društvo u najširem obimu, čime se jača demokratski kapacitet za ostvarivanje najvažnijih ciljeva i mera sadržanih u Strategiji za rodnu ravnopravnost.

Teme kojima će se baviti Savet su osnaživanje rodno osetljivih kategorija stanovništva primenom odgovarajućih mera, izgradnja i unapređenje kapaciteta institucija za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i podizanje javne svesti o značaju rodne ravnopravnosti u društvu.

Savet, takođe, treba da doprinese izgradnji evropskih i međunarodnih standarda i vrednosti u oblasti ljudskih prava, što će ujedno doprineti demokratizaciji društva, održivom razvoju i procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju osnove za pristupanje Republike Srbije Konvenciji o sprečavanju nezakonitih akata povezanih sa međunarodnim civilnim vazduhoplovstvom, čime je naša zemlja podržala zajedničke napore međunarodne zajednice u sprečavanju terorističkih akata uperenih protiv civilnog vazduhoplovstva i potvrdila spremnost da krivično goni i kazni počinioce.

Članovi Vlade doneli su i odluke o saradnji više opština u Srbiji sa opštinama i gradovima u drugim zemljama: o saradnji Opštine Ljubovija i Straža iz Slovenije u oblasti privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja, kulture, sporta, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i lokalne samouprave, kao i Odluku o saradnji Opštine Sremski Karlovci sa Opštinom Prnjavor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, u oblasti ekonomije, trgovine, kulture, sporta i turizma.

Takođe, doneta je i Odluka o saradnji Opštine Lebane sa Opštinom Krivogaštani u Severnoj Makedoniji u oblastima privrede, obrazovanja, sporta, kulture, ekologije, informacionih tehnologija, turizma, kao i uspostavljanja prekogranične saradnje po projektima evropskih fondova.

Grad Leskovac uspostaviće saradnju sa Opštinom Strumica, Republika Severna Makedonija, u oblasti ekonomskog, poslovnog i naučno-tehničkog razvoja, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta i sa gradom Oahaka De Huares iz Savezne Meksičke Države Oahaka, u oblasti ekonomskog, poslovnog i naučno-tehničkog razvoja, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.04.2023.
Naslov: Redakcija