Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Izabran Zaštitnik građana i članovi Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva


U Danu za glasanje, predsednik Narodne skupštine je podsetio narodne poslanike da za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština, na osnovu člana 43. Zakona o visokom savetu tužilaštva, Narodna skupština bira četiri člana Saveta među istaknutim pravnicima sa najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci od osam kandidata koje predloži odbor Narodne skupštine nadležan za pravosuđe. Takođe, podsetio je članom 50. stavovima 4. i 5. Zakona o visokom savetu tužilaštva, utvrđeno da Narodna skupština glasovima dve trećine svih narodnih poslanika bira članove Saveta. Narodna skupština glasa za svakog kandidata pojedinačno, a izabrana su četiri kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Narodni poslanici su većinom glasova, ali ne i dvotrećinskom većinom izabrali za članove Visokog saveta tužilaštva dr Miroslava Đorđević, Predraga Ćetkovića, Vladimira Simića i Jelenu Glušicu.

Predsednik Narodne skupštine podsetio je da je čl. 51. stav 1. i 61. stav 6. Zakona o visokom savetu tužilaštva utvrđeno da, ako Narodna skupštine ne izabere sve članove Saveta koji se biraju u roku iz člana 50. stav 2. ovog zakona, preostale članove Saveta, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, bira komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac i Zaštitnik građana, većinom glasova, u roku utvrđenom u Zakonu.

Narodna skupština je usvojila Predlog kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dvotrećinskom većinom narodnih poslanika izabran je Aleksandar Popović. Većinu glasova narodnih poslanika, ali manje od dve trećine dobili su i dr Jelena Vučković, Nikola Bodiroga i Srđan Stefanović.

 S tim u vezi, predsednik Narodne skupštine podsetio je da je čl. 51. stav 1. i 61. stav 6. Zakona o visokom savetu sudstva utvrđeno da, ako Narodna skupštine ne izabere sve članove Saveta koji se biraju u roku iz člana 50. stav 2. ovog zakona, preostale članove Saveta, između svih kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor, bira komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac i Zaštitnik građana, većinom glasova, u roku utvrđenom u Zakonu.

U nastavku rada, Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o izboru Saveta Državne revizorske institucije, koju je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, te je za predsednika Saveta Državne revizorske institucije izabrala Duška Pejovića, a za potpredsednika Saveta Državne revizorske institucije Mariju Obrenović i izabrani su članovi Saveta.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog odluke o izboru Zaštitnika građana, koju je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, te je za Zaštitnika građana izabrala Zorana Pašalića.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojen je i Predlog odluke o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru Saveta Državne revizorske institucije, predsednik, potpredsednik i članovi Saveta Državne revizorske institucije položili su zakletvu pred Narodnom skupštinom.

Takođe, pred narodnim poslanicima, zakletvu je položio i Zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Pošto je Narodna skupština obavila odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Prvu sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 20.04.2023.
Naslov: Redakcija