Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USTAVNI SUD: PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ČLANA 155. ZAKONA O PIO


Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 155 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se tiče upravljanja Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

Član 155

Upravni odbor fonda ima sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije i to:

1) četiri člana na predlog ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministra nadležnog za poslove finansija;
2) jednog člana iz reda osiguranika, na predlog reprezentativnog sindikata osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji ima najveći broj članova;
3) jednog člana iz reda poslodavaca, na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koje ima najveći broj članova;
4) jednog člana iz reda korisnika prava, na predlog saveza penzionera osnovanog na nivou Republike, koje ima najveći broj članova. Savez penzionera podnosi dokaz o broju registrovanih članova ministarstvu nadležnom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa aktom koji donosi ministar.

Član 153

Fondom iz člana 152. stav 1. upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

XIII FINANSIRANJE

Član 169

Prihod i primanja fonda čine sredstva:

1) doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;
2) za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom obezbeđuju u budžetu;
3) od imovine kojom raspolaže fond;
4) od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;
5) subvencija i donacija;
6) ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;
7) dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;
7a) budžeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;
8) iz drugih izvora.

Pokrajinski fond, u skladu sa zakonom i statutom, ima podračun preko koga se vrše uplate i isplate sredstava republičkog fonda na teritoriji autonomne pokrajine.

 

Udruženje osporava član 155 Zakona o PIO, prema kojem u sedmočlanom Upravnom odboru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vlada Srbije bira svoja četiri predstavnika, dok po jedan član dolazi iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sinidkata na nivou Republike, zatim iz reda poslodavaca na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca na nivou Republike i jedan iz reda korisnika prava na predlog Saveza penzionera osnovanog na nivou Republike.

To prema stavu Udruženja dovodi u neravnopravan položaj preostale predstavnike osiguranika, poslodavaca i korisnika prava u odnosu državu, odnosno Vladu, čija četiri člana Upravnog odbora imaju apsolutnu i neproporcijalnu većinu u pogledu donošenja odluka o celokupnom poslovanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Fonda.

Ta odredba takodje nije u skladu, kako smatra Udruženje, ni sa članom 153. Zakona o PIO kojim je propisano da Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

Pre izmene člana 155, Fondom je upravljao Upravni odbor koji je imao 21 člana, po sedam predstavnika osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, u kojem je Vlada imala dva člana iz reda poslodavaca, podseća to Udruženje.

Izmenom člana 155. Zakona o PIO, država je sebi obezbedila monopol u odlučivanju i raspolaganju sredstvima Fonda bez ikakve kontrole ostalih učesnika sa neospornim pravnim interesom, što vodi daljem urušavanju, već urušenog, sistema penzijskog i invaldiskog osiguranja, ukazalo je Udruženje.

Ono tvrdi da Republički fond za PIO nije državni organ, već organazacija obaveznog socijalnog osiguranja u kojoj se obezbeđuju sredstva i ostvaruju prava iz PIO, te shodno tome Vlada ne može samostalno upravljati Fondom, već ravnopravno sa ostalim predstavnicima osiguranika, poslodavaca i korisnika prava, srazmerno njihovom broju i sastavu, na način kako je to predvidjeno Zakonom o PIO.

Spornom odredbom Zakona o PIO svi predstavnici osiguranika, korisnika prava i poslodavaca, u potpunosti su onemogućeni da zastupaju svoje interese i odlučuju o svojim ličnim i imovinskim pravima, navodi se u saopštenju.

Dajući sebi isključivo pravo na upravljanje Fondom, stavljajući tako u neravnopravan položaj i diskriminatorski odnos ostale članove Upravnog odbora, država je prekršila i njihova Ustavom garantovana prava o pravnoj jednakosti i zabrani diskriminacije.

Takođe je prekršten i Protokol Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koji proklamuje Opštu zaštitu od diskriminacije i koji propisuje da je uživanje svih prava utvrdjenih zakonom osigurano bez diskriminacije po bilo kom osnovu, dodaje Udruženje.

U detaljnom obrazloženju svog predloga, Udruženje pored ostalog navodi da je članom 169 Zakona o PIO propisano da prihode i primanja Fonda izmedju ostalih čine i prihodi od imovine kojom Fond raspolaže.

To su prihodi od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili plasmanom obveznica čiji je emitent država, prihoda ostvarenih prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća, kao i prihoda od dividendi od akcija po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje...

Međutim, navedeni prihodi Fonda ne predstavljaju prihode od imovine u javnoj svojini, o kojima bi država mogla da odlučuje i raspolaže.

Oni predstavljaju isključivo prihode od imovine Fonda kojima mogu da upravljaju, raspolažu i donose odluke isključivo predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika penzija kroz upravljanje Fondom na ravnopravan način, bez sukoba interesa i bez štete za bilo koju grupaciju ili udrženje koje je zastupljeno u Fondu, smatra Udruženje. 

Izvor: Tanjug