Zastava Bosne i Hercegovine

ODLAGANJE DONOŠENJA NOVE VERZIJE HS


Međunarodna konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba ("The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System", u daljem tekstu HS konvencija) donosi se pod okriljem Svetske carinske organizacije (SCO), a primenjujuje sve njene članice - potpisnice ove konvencije.

U Srbiji je HS konvencija potvrđena Zakonom o ratifikaciji Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe (,,Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 6/87 i 14/91,,,Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, broj 2/97 i,,Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 1/21).

Harmonizovani sistem propisuje nomenklaturu koja se sastoji od:

- naimenovanja tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva,

- numeričkih oznaka tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva,

- napomena uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve i

- Osnovnih pravila za primenjivanje Harmonizovanog sistema.

Izmene Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka roba uobičajeno se donose u ciklusima od 5 godina i trenutno važeća verzija je u primeni od 1. januara 2022. godine na osnovu izmena HS2022 (Amendments to the nomenclature appended as an Annex to the Convention accepted pursuant to the Recommendation of 28 June 2019 of the Customs Co-operation Counci). Razlozi za izmene nomenklature su:

1. tehničko-tehnološki razvoj;

2. promena obima trgovine na svetskom tržištu;

3. obezbeđivanje jasne primene nomenklature;

4. uspostavljanje pozitivne trgovinske prakse;

5. primena drugih međunarodnih konvencija.

Iz navedenog šematskog prikaza se vidi da su uobičajeni ciklusi bili na pet godina. Da bi izmene blagovremeno stupile na snagu u skladu sa članom 16. HS konvencije, kompletna procedura donošenja izmena nomenklature mora da bude gotova najkasnije tri godine pre željenog stupanju na snagu. Važeća HS2022 je usvojena od strane Saveta SCO u junu 2019. godine i stupila je na snagu u skladu sa članom 26. tačka 4. pod b prvog januara treće godine od datuma notifikacije - 1. januara 2022. godine.

Po istoj metodologiji je započeo ciklus pripreme izmena nomenklature HS2027 još tokom 2019. godine i planirano je da isti bude završen zaključno sa 73. sednicom HS komiteta u martu 2024. godine, da bi iste mogle da budu potvrđene od strane Saveta SCO u julu 2024. godine. Međutim, usled pandemije izazvane COVID virusom došlo je do poremećaja u radu Svetske carinske organizacije (otkazana je 65. sednica HS komiteta u martu 2020. godine, sednice od 66. do 69. vođene su isključivo u online formatu, dok je 70. sednice održana u hibridnom formatu (online ili uživo prisustvo)), što je dovelo do toga da planirane izmene nomenklature za verziju HS2027 nisu blagovremeno pripremljene. Iz tog razloga na 72. sednici HS komiteta u septembru 2023. godine doneta je odluka da se ovaj ciklus izmena produži za godinu dana, odnosno da se odloži donošenje nove verzije HS nomenklature.

Ovo znači da će se HS nomenklaturne izmene biti sadržane u novoj HS 2028, koja će se primenjivati od 1. januara 2028. godine. One će zajedno sa budućim nomenklaturnim promenama Kombinovane nomenklature EU za 2028. godinu biti ugrađene u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2028. godinu.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, Nadica Pantović, 19.11.2023.