Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14,55/15, 103/15, 108/16 i 30/18), u

članu 10. stav 11. menja se i glasi:

"Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, a u iznosu od:

- 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine;

- 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;

- 80% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine;

- 90% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine;

- 100% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, od 1. januara 2025. godine."

Član 2.

Član 14a menja se i glasi:

"Član 14a

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodiobuhvaćeni tarifnim oznakama nomenklature CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00, koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u elektronskoj cigareti iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 70 70 00 ili u delovima elektronske cigarete iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 90 00 00.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 6,00 din/ml;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 7,00 din/ml;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 8,00 din/ml;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 9,00 din/ml;

5) od 1. januara 2025. godine u iznosu od 10,00 din/ml."

Član 3.

U članu 26. reči: "Obveznik akcize" zamenjuju se rečima: "Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda".

Član 4.

U članu 39. dodaju se st. 3. do 5, koji glase:

"Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac zaplenjenih akciznih proizvoda koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji od pravnog lica iz člana 6. stav 2. tačka 4) ovog zakona koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate iz člana 6. stav 2. tačka 5) ovog zakona, koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji od strane državnog organa koji prodaje te akcizne proizvode.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda, koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji od lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica, a koji nije proizvođač, odnosno uvoznik tih akciznih proizvoda."

Član 5.

U članu 40a stav 1. tač. 1) do 8, zamenjuju se tač. 1) do 10), koje glase:

"1) u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine u iznosu od 76,75 din/pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 78,25 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine u iznosu od 79,75 din/pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 81,25 din/pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2023. godine u iznosu od 82,75 din/pak;

6) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 84,25 din/pak;

7) u periodu od 1. januara do 30. juna 2024. godine u iznosu od 85,75 din/pak;

8) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 87,25 din/pak;

9) u periodu od 1. januara do 30. juna 2025. godine u iznosu od 88,75 din/pak;

10) od 1. jula 2025. godine u iznosu od 90,25 din/pak.".

Član 6.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od januara 2022. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se počev od januara 2022. godine, indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe člana 3. ovog zakona koja se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 19.11.2020.