Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 45. stav 1. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 2.

U članu 45v stav 1. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".      

Član 3.

U članu 45đ stav 2. crta i reči: "pravno ili fizičko lice" brišu se.

Dodaje se stav 14, koji glasi:

            "Poslodavcem u smislu stava 1. ovog člana smatra se pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice.".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 19.11.2020.