Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19), u članu 4. stav 7. menja se i glasi:

"Sporednom isporukom dobara iz stava 6. ovog člana ne smatra se prenos prava raspolaganja na:

1) građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti;

2) pokretnim stvarima uz prenos prava raspolaganja na nepokretnosti iz tačke 1) ovog stava.".

Član 2.

U članu 5. posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

"Sporednim pružanjem usluga iz stava 6. ovog člana ne smatra se usluga iznajmljivanja, odnosno davanja na korišćenje građevinskog objekta ili ekonomski deljive celine u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti.".

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

Član 3.

U članu 7a stav 1. reči: "isporučena dobra ili pružene usluge, ako su dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju, identitet" zamenjuju se rečima: "isporuku dobara ili pružanje usluga, ako su dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju ili identitet potencijalnih".

Član 4.

U članu 8. dodaje se stav 8, koji glasi:

"Obveznikom se smatra i otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica, a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.".

Član 5.

U članu 10. stav 2. tačka 3) posle reči: "za promet izvršen od strane obveznika PDV" dodaju se zapeta i reči: "ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV".

Član 6.

U članu 17. stav 4. tačka 2) menja se i glasi:

"2) iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu i ako su ti iznosi posebno evidentirani;".

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

"3) iznose koje obveznik potražuje za izdatke koje je platio u ime i za račun primaoca dobara ili usluga, ako su ti iznosi posebno evidentirani.".

Član 7.

U članu 24. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

            "7a) promet dobara koja su u postupku aktivnog oplemenjivanja za koja bi obveznik - sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao sa obračunatim PDV;".

Član 8.

U članu 25. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) poslovanja i posredovanja u poslovanju virtuelnim valutama koje se ne koriste kao zakonska sredstva plaćanja;".

U stavu 2. tačka 2) reči: "(poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog)" brišu se.

Član 9.

U članu 30. stav 5. tačka 4) posle reči: "člana 25. stav 1." dodaju se reči: "i stav 2. tačka 5)".

U stavu 7. posle reči: "dva prometa usluga" dodaju se reči: "iz člana 25. stav 1. i dva prometa usluga iz člana 25. stav 2. tačka 5) ovog zakona".

Član 10.

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36.

Obveznik koji se bavi prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, može da utvrdi osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene dobra (u daljem tekstu: oporezivanje razlike), uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

Obveznikom iz stava 1. ovog člana smatra se obveznik koji, u okviru svoje delatnosti i s ciljem dalje prodaje, nabavlja u Republici ili uvozi dobra iz stava 1. ovog člana.

Osnovica iz stava 1. ovog člana primenjuje se ako kod nabavke dobara njihov isporučilac nije dugovao PDV ili je koristio oporezivanje razlike iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju uvoza dobara na koji je obračunat i plaćen PDV.

U slučajevima iz člana 4. stav 4. ovog zakona, kao prodajna cena za izračunavanje razlike smatra se vrednost iz člana 18. st. 1. i 3. ovog zakona.

Kod prometa dobara iz stava 1. ovog člana na koji se primenjuje oporezivanje razlike, obveznik ne može iskazivati PDV u računima ili drugim dokumentima.

Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza za dobra iz stava 1. ovog člana koja su uvezena, kao i za dobra i usluge koji su u neposrednoj vezi sa dobrima iz stava 1. ovog člana, kod čijeg prometa primenjuje oporezivanje razlike.

Polovnim dobrima iz stava 1. ovog člana ne smatraju se sekundarne sirovine iz člana 10. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

Obveznik iz stava 2. ovog člana koji vrši promet dobara iz stava 1. ovog člana za koji utvrđuje osnovicu u skladu sa članom 17, odnosno članom 18. st. 1. i 3. ovog zakona i promet dobara iz stava 1. ovog člana za koji primenjuje oporezivanje razlike, dužan je da u svojoj evidenciji odvojeno iskaže podatke o tim prometima.

Ministar bliže uređuje šta se smatra polovnim dobrima, umetničkim delom, kolekcionarskim dobrom i antikvitetom iz stava 1. ovog člana.".

Član 11.

U članu 36a stav 5. tačka 3) reči: "st. 2. i 3." zamenjuju se rečima: "st. 2. i 4.".

Član 12.

U članu 36b stav 5. posle reči: "opredeli da će" dodaje se reč: "se".

Stav 8. menja se i glasi:

"Kada se obveznik PDV iz st. 5. i 7. ovog člana opredeli za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, obračunavanje PDV vrši se počev od poreskog perioda po isteku poreskog perioda u kojem je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu.".

Član 13.

U članu 38. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Ako obveznik iz stava 1. ovog člana nije podneo evidencionu prijavu u roku iz stava 1. ovog člana, evidencionu prijavu može podneti i posle tog roka, odnosno podneće je nadležni poreski organ po službenoj dužnosti.

Obveznik iz stava 2. ovog člana ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom, za nabavku dobara i usluga, uključujući i avans, počev od dana podnošenja evidencione prijave.".

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 4–6.

Član 14.

U članu 40. stav 2. reči: "kao dugovani u poreskoj prijavi" zamenjuju se rečima: "u poreskoj prijavi kao ispravku odbitka prethodnog poreza".

Član 15.

U članu 42. stav 5. menja se i glasi:

"Obveznik može da izda račun u papirnom, odnosno u elektronskom obliku ako postoji saglasnost primaoca da prihvata račun u elektronskom obliku, osim u slučaju obaveze izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa zakonom kada saglasnost primaoca nije potrebna."

Posle stava 5. dodaju se novi stav 6. i st. 7. i 8, koji glase:

"Račun u papirnom obliku izdaje se u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobara i usluga.

Račun u elektronskom obliku izdaje se kao elektronski dokument u skladu sa zakonom.

Iznosi koji su iskazani u računu mogu biti izraženi u bilo kojoj valuti, s tim što iznos obračunatog PDV mora biti izražen u dinarima, u skladu sa članom 22. stav 1. ovog zakona.".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 9.

Član 16.

U članu 44. stav 1. reči: "za isporučena dobra i usluge" brišu se.

            Stav 2. menja se i glasi:

            "Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispravi iznos PDV ako je izdao novi račun sa ispravljenim iznosom PDV, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV, odnosno ako je stornirao račun u slučaju kada račun nije trebalo da bude izdat i ako poseduje dokument primaoca računa – obveznika PDV ili lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa ovim zakonom u kojem je navedeno da PDV iskazan u računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da za taj iznos PDV nije podnet zahtev za refakciju PDV, u slučaju kada je račun izdat obvezniku PDV ili licu koje ima pravo na refakciju PDV.".

Član 17.

U članu 49. stav 2. reči: "stav 1." zamenjuju se rečima: "stav 2.".

Član 18.

Ako je za promet dobara i usluga, koji se vrši od dana početka primene ovog zakona, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade pre dana početka primene ovog zakona, na taj promet primenjuje se Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine, osim odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 19.11.2020.