Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 27. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4) investicione jedinice investicionog fonda, u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi;".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5) prava na digitalnoj imovini, osim ukoliko je obveznik, u okviru obavljanja delatnosti trgovanja, digitalnu imovinu nabavio isključivo radi dalje prodaje.".

Član 2.

U članu 29. posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

"Za nepokretnost stečenu pre 1. januara 2004. godine, nabavna cena jeste neotpisana vrednost nepokretnosti utvrđena na dan 31. decembra 2003. godine, u skladu sa propisima o računovodstvu koji su se primenjivali na finansijske izveštaje za 2003. godinu.

Nabavna cena iz stava 7. ovog člana umanjuje se po osnovu amortizacije utvrđene u skladu sa ovim zakonom.".

Dosadašnji st. 7, 8, 9. i 10. postaju st. 9, 10, 11. i 12.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 13, reč: "otvorenog" briše se, a reči: "zakonom koji uređuje" zamenjuju se rečima: "propisima koji uređuju".

Dodaju se st. 14. i 15, koji glase:

"Nabavna cena digitalne imovine jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno ukoliko je digitalna imovina stečena učestvovanjem u pružanju usluge računarskog potvrđivanja transakcija u informacionim sistemima koji se odnose na određenu digitalnu imovinu (tzv. rudarenje digitalne imovine), nabavna cena je vrednost digitalne imovine iskazana u poslovnim knjigama obveznika, u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i usvojenim računovodstvenim politikama.

Nabavna cena digitalne imovine stečene tzv. rudarenjem digitalne imovine koriguje se na procenjenu, odnosno fer vrednost, utvrđenu u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i usvojenim računovodstvenim politikama, ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana u celini kao prihod perioda u kome je vršena.".

Član 3.

Posle člana 30a dodaje se član 30b, koji glasi:

"Član 30b

Kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu, ukoliko su sredstva od prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentog obveznika, odnosno investicionog fonda osnovanog u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi, a čiji se centar poslovnih, odnosno investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike.

Kapitalni gubici nastali prodajom digitalne imovine ne mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ukoliko su sredstva od prodaje uložena na način propisan stavom 1. ovog člana.".

Član 4.

Posle člana 35. dodaje se član 35a, koji glasi:

"Član 35a

Preostala neto vrednost imovine investicionog fonda koji nema svojstvo pravnog lica, koja se nakon raspuštanja tog investicionog fonda raspodeljuje članovima srazmerno njihovim investicionim jedinicama, u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, a koja je iznad nabavne vrednosti tih investicionih jedinica, smatra se kapitalnim dobitkom koji se uključuje u poresku osnovicu u iznosu od 50 % ukupno ostvarenog kapitalnog dobitka.

Vrednost nenovčane imovine iz stava 1. ovog člana jednaka je njenoj tržišnoj vrednosti na dan donošenja odluke o raspuštanju.".

Član 5.

U članu 40. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra se dividendom u smislu stava 1. ovog člana.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: "st. 1. i 2." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 3.".

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: "st. 1. i 3." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 4.".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, posle reči: "rezidentno pravno lice" dodaju se zapeta i reči: "uključujući i društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom koji nema svojstvo pravnog lica,", a reči: "st. 1, 2. i 3." zamenjuju se rečima: "st. 1, 3. i 4.".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reč: "otvorenog" briše se.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "stava 6." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9, reči: "stava 6." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

Dosadašnji stav 9, koji postaje stav 10, menja se i glasi:

"Nerezidentno pravno lice - primalac prihoda iz st. 7, 8. i 9. ovog člana, dužno je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu, i to u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, sedište privrednog društva u kojem nerezidentno pravno lice ima udeo ili hartije od vrednosti koji su predmet prodaje, odnosno sedište ili prebivalište isplatioca prihoda, odnosno poreskog punomoćnika, po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari, kao i sedište ili prebivalište poreskog punomoćnika u slučaju ostvarenja prihoda iz stava 9. ovog člana, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje.".

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 11, reči: "stava 9." zamenjuju se rečima: "stava 10.".

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 12, reči: "st. 1. i 2." zamenjuju se rečima: "st. 1. i 3.", reči: "st. 6, 7. i 8." zamenjuju se rečima: "st. 7, 8. i 9.", a reči: "st. 1, 2, 6, 7. i 8." zamenjuju se rečima: "st. 1, 3, 7, 8. i 9.".

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13, reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 4.".

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 14, reči: "stava 12." zamenjuju se rečima: "stava 13.", a reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 4."

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

U dosadašnjem stavu 15, koji postaje stav 16, reči: "stava 14." zamenjuju se rečima: "stava 15.".

Dosadašnji stav 16. postaje stav 17.

U dosadašnjem stavu 17, koji postaje stav 18, reči: "st. 5. i 14." zamenjuju se rečima: "st. 6. i 15.".

Član 6.

U članu 40a stav 5. reči: "st. 6, 7, 8. i 14." zamenjuju se rečima: "st. 7, 8, 9. i 15.".

Član 7.

U članu 50a stav 6. posle reči: "lica koja su" dodaju se zapeta i reči: "počev od poslednjeg dana poreskog perioda koji prethodi periodu ulaganja,".

Član 8.

U članu 70a stav 1. reči: "stav 9." zamenjuju se rečima: "stav 10.".

Član 9.

U članu 71. stav 1. reči: "st. 1, 2, 3. i 14." zamenjuju se rečima: "st. 1, 3, 4. i 15.".

Član 10.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2021. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2021. godini.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 19.11.2020.