Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16, 113/1 7,95/18 i 86/19), u članu 39. u stavu 2. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 2.

U članu 40. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je potreba da se utvrdi nov rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknade plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora.

Navedena potreba uzrokovana je, pre svega, složenom epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom virusa Som14-19 na teritoriji Republike Srbije tokom 2020. godine, koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema javnog sektora a samim tim je bilo onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini.

Pre svega, puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju, što je bilo značajno otežano tokom 2020. godine.

Složenost procesa implementacije zakona, koja podrazumeva čitav niz mera i aktivnosti za državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne

samouprave, dalje normativne aktivnosti i analize finansijskih efekata za punu implementaciju i njene posledice po budžet, kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za osnivače javnih službi i drugih pravnih lica (donošenje kadrovskih planova, akata o sistematizaciji, rešenja o utvrđivanju koeficijenta za svakog zaposlenog u javnom sektoru i dr) uslovila je potrebu da se od usvajanja sistemskog i posebnih zakona pa do njihove primene ostavi odgovarajući vremenski period do kojeg će moći da se ostvari nesmetana komunikacija sa svim delovima javnog sektora, do početka implementacije reforme.

Imajući u vidu da je nemoguće predvideti dužinu trajanja ove epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je utvrđivanje novog roka za početak primene Zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJ EDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 39. stav 2. redefinisanjem roka u kojem će se uskladiti posebni zakoni kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u pojedinim

Članom 2. menja se član 40. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru odlaganjem početka primena zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. Januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javnih agencija i javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih. delovima javnog sektora.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.11.2020.