Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 113/17, 95/18 i 86/19), naslov iznad člana 32. menja se i glasi: "Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu".

U članu 32. reči: "2021. godinu" zamenjuju se rečima: "2022. godinu".

Član 2.

U članu 38. reči: "2022. godine" zamenjuju se rečima: "2023. godine", a reči:

"2020. i 2021. godini" zamenjuju se rečima: "2021. i 2022. godini",

Član 3.

U članu 42. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine", a reči:

"2022. godine" zamenjuju se rečima: "2023. godine",

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16, 113/ 17, 95/18 i 86/19).

Navedena potreba uzrokovana je, pre svega, složenom epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom virusa Sou1d4-19 na teritoriji Republike Srbije tokom 2020. godine, koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema Javnog sektora a samim tim je bilo onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini.

Pre svega, puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju, što je bilo značajno otežano tokom 2020. godine.

Složenost procesa implementacije zakona, koja podrazumeva čitav niz mera i aktivnosti za državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, dalje normativne aktivnosti i analize finansijskih efekata za punu implementaciju i njene posledice po budžet, kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za osnivače javnih službi i drugih pravnih lica (donošenje kadrovskih planova, akata o sistematizaciji, rešenja o utvrđivanju koeficijenta za svakog zaposlenog u javnom sektoru i dr) uslovila je potrebu da se od usvajanja sistemskog i posebnih zakona pa do njihove primene ostavi odgovarajući vremenski period do kojeg će moći da se ostvari nesmetana komunikacija sa svim delovima javnog sektora do početka implementacije reforme.

Imajući u vidu da je nemoguće predvideti dužinu trajanja ove epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je utvrđivanje novog roka za početak primene zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJ EDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona menja se naslov i član 32. Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave propisivanjem da će osnovica za obračun i isplatu plate zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave biti utvrđena u iznosu koji odgovara utvrđenoj masi sredstava za plate i budžetskom ograničenju za 2022. godinu i naredne dve budžetske godine.

Članom 2. menja se član 38. Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno propisuje da se odredbe o nagrađivanju službenika po osnovu rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta primenjuju počev od 2023. godine, a na osnovu ocena ostvarenih u 2021. i 2022. godini.

Članom 3. menja se član 42. navedenog zakona redefinisanjem rokova od kojih počinje primena pojedinih odredaba navedenog zakona. Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS"

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javnih agencija i javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.11.2020.