Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon), u članu 2. tačka 6) menja se i glasi:

,,6) praćenje stanja postojećih i novoformiranih sanitarnih deponija;”

Član 2.

U članu 4. stav 2. tačka 2) posle reči: namenjeni za spaljivanje” dodaje se reč:,, ili” a reči,,ili postrojenjima za kompostiranje ili odlaganje na sanitarnu deponiju pod posebnim uslovima” brišu se.

Član 3.

U članu 5. tačka 6) menja se i glasi:

,,6) dozvola za upravljanje otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom licu ili preduzetniku odobrava obavljanje delatnosti upravljanja otpadom i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu;”

U tački 6a) posle reči:,,pravno lice” dodaju se reči:,,ili preduzetnik”. Tačka 12) briše se.

Tačka 13) menja se i glasi:

,, 13)komunalni otpad je odvojeno sakupljeni otpad iz domaćinstva, uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu, otpadnu električnu i elektronsku opremu, otpadne baterije i akumulatore, kabasti otpad i mešani komunalni otpad i/ili odvojeno sakupljeni otpad iz drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz domaćinstva, ali ne uključuje otpad iz proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture, otpadna vozila i građevinski otpad;

Tačka 14) menja se i glasi:

,,14) mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad tretira (operacijama R1 do R12, D8 i D9) na mestu nastanka otpada ili na lokaciji za koju operater mobilnog postrojenja poseduje dozvolu za skladištenje iste vrste otpada koji je predviđen za tretman i na kojoj ispunjava uslove za tretman tog otpada, uz prethodno pribavljenu saglasnost jedinice lokalne samouprave;”

U tački 16) reči:,,predstavlja neiscrpnu listu operacija odlaganja”, brišu se. Tačka 17a) menja se i glasi:

,, građevinski otpad jeste otpad koji nastaje izvođenjem građevinskih i drugih radova na izgradnji i rušenju objekata, adaptacijama, renoviranju, rekonstruisanju stambenih, industrijskih i drugih objekata, održavanju i zameni infrastrukturnih objekata, kao i iskopima za stambenu, industrijsku i putnu infrastrukturu, i to:

-           neopasan građevinski otpad koji ne sadrži opasne materije (reciklabilan, inertan i dr.),

-           opasan građevinski otpad koji zahteva posebno postupanje, koji ima jednu ili više opasnih karakteristika koje ga čine opasnim otpadom (otpad koji sadrži azbest, otpad sa visokim sadržajem teških metala i dr.) na koje se primenjuju posebni propisi;”

U tački 21) reči:,,R lista predstavlja neiscrpnu listu operacija ponovnog iskorišćenja” zamenjuju se rečima:,,operacije iz R liste otpada;”

Tačka 21a) menja se i glasi:

,,21a) ponovna upotreba jeste svaka operacija kojom se omogućava ponovno korišćenje proizvoda ili njegovih delova koji nisu otpad, za istu svrhu za koju su namenjeni;”

Tačka 22) menja se i glasi:

,,22) posebni tokovi otpada jesu one vrste otpada (istrošene baterije i akumulatori, otpadna ulja, otpadne gume, otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpadna vozila, ambalažni otpad, otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu, otpad iz proizvodnje titan dioksida, farmaceutski i medicinski otpad, PCB i PCB otpad, otpad od azbesta, POP s otpad i drugi otpad) za čije je upravljanje potrebno propisati posebne mere;

Tačka 22a) menja se i glasi:

,,22a) posrednik jeste pravno lice ili preduzetnik koji organizuje ponovno iskorišćenje, skladištenje ili odlaganje otpada u ime drugih lica i koji ne preuzima otpad u posed;”

Posle tačke 24) dodaje se nova tačka 24a) koja glasi:

,,24a) podnosilac obaveštenja (notifikacije) o prekograničnom kretanju otpada jeste lice koje se pojavljuje kao uvoznik ili izvoznik otpada, a koje može biti: proizvođač, sakupljač, trgovac, posrednik, držalac ili drugi vlasnik otpada.”

Dosadašnje tač. 24a) i 24b) postaju tač. 24b) i 24v).

U tački 27) posle reči:,,svaka operacija”, dodaje se zagrada i reči:,,(R2 do R10 i R12)”

U tački 28) reči:,,preliminarno razvrstavanje i preliminarno” zamenjuju se rečima:,,razvrstavanje i privremeno”.

U tački 29) reči:,,fizičko lice” zamenjuju se rečima;,,preduzetnik”. Tačka 30) menja se i glasi:

30)       skladištenje otpada jeste privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika i/ili drugog držaoca otpada, kao i aktivnost operatera u postrojenju opremljenom i registrovanom za skladištenje otpada;

U tački 31) reči:,,čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi” zamenjuju se rečima:,,putem oksidacije, kao i ostalim postupcima termičkog tretmana otpada kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma postupak, ako se supstance koje su rezultat obrade naknadno spaljuju”

U tački 32) reči:,,primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorevanje u plazmi” zamenjuju se:,, prvenstvena svrha proizvodnja energije ili proizvoda i koji koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo, uključujući tretman putem oksidacije, kao i ostale postupke termičkog tretmana otpada kao što su piroliza, gasifikacija ili plazma postupak, ako se supstance koje su rezultat obrade naknadno spaljuju”

Posle tačke 37) dodaju se tač. 38) - 41) koje glase:

,,38) piroliza otpada je hemijski proces tokom kojeg dolazi do razlaganja organske frakcije otpada pri povišenoj temperaturi i u odsustvu kiseonika,

39)       gasifikacija otpada je proces tretmana otpada pri kome se u prisustvu oksidacionog sredstva (kiseonik, vodena para, itd) odvija nepotpuna oksidacija (nepotpuno sagorevanje), pri čemu nastaje otpadna gasna smeša;

40)       plazma postupak je tretman otpada na visokim temperaturama stvorenim električnim lukom, tj. elektropražnjenjem u inertnoj atmosferi, pri čemu se otpad razlaže na gasovite produkte i čvrsti ostakljeni ostatak;

41)       otpadni mulj je mulj nastao u postrojenjima za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda i u drugim sličnim uređajima za prečišćavanje otpadnih voda;

Član 4.

U članu 8v) stav 1. reči:,,ako su bile podvrgnute operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i reciklažu” brišu se.

U tački 1) reči:,,obično koristi za posebne namene” zamenjuju se rečima:,,ima upotrebnu vrednost”.

U tački 3) reči:,,za posebne namene i uslove” i reč,,te” brišu se. Tačka 4) menja se i glasi:

,,4) da materija ili predmet neće imati štetan uticaj na životnu sredinu ili zdravlje ljudi”.

U stavu 3. reči:,, koji su utvrđeni za ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadnu električnu i elektronsku opremu i otpadne baterije i akumulatore” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

,,Ministar propisuje:

1)         vrste otpada za koje se, u skladu sa smernicama Evropske unije, može podneti zahtev za postupak ocenjivanja usaglašenosti;

2)         dozvoljene postupke i tehnologije tretmana za vrste otpada iz tačke 1) ovog stava;

3)         druge posebne kriterijume za određivanje prestanka statusa otpada koji nije naveden u smernicama Evropske unije iz tačke 1) ovog stava.”

U stavu 5. posle reči:,,na propisan način” dodaju se reči:,,u skladu sa važećim standardima i zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti”.

Stav 6. menja se i glasi:

,,Ministarstvo donosi rešenje o prestanku statusa otpada, a zatim upisuje u registar otpada koji je prestao da bude otpad, na osnovu izdatih isprava o usaglašenosti proizvoda, uzimajući u obzir smernice Evropske unije, posebne kriterijume, standarde i propise koji se odnose na proizvode, kao i drugih podataka od važnosti.”

U stavu 7. reči:,,sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti” zamenjuju se rečima:

,,upis u registar otpada koji je prestao da bude otpad”.

Član 5.

Naziv člana 9. i član 9. menjaju se i glase:

,,Vrste dokumenata

Član 9.

Radi planiranja upravljanja otpadom u Republici Srbiji donose se sledeći planski dokumenti:

1)         Program upravljanja otpadom (sa programom prevencije stvaranja otpada)

2)         Regionalni plan upravljanja otpadom;

3)         Lokalni plan upravljanja otpadom.

Osim planskih dokumenata iz stava 1. ovog člana donose se i sledeći dokumenti:

1)         Plan upravljanja otpadom u postrojenju za koje se izdaje integrisana dozvola;

2)         Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom

3)         Plan prilagođavanja postrojenja - za nesanitarne deponije smetlišta, koji izrađuje javno komunalno preduzeće u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 6.

U nazivu člana 10. i u članu 10. reči:,,strategijaˮ u odgovarajućem padežu, zamenjuje se rečju:,,programˮ u odgovarajućem padežu.

U stavu 3. reč:,,šest” zamenjuje se rečju:,,tri”.

Član 7.

Član 16. menja se i glasi:

,,Član 16.

Za sva postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom i za koja se izdaje integrisana dozvola ili dozvola za upravljanje otpadom, priprema se i donosi radni plan postrojenja za upravljanje otpadom.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom prilaže se uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole ili dozvole za upravljanje otpadom i mora biti usklađen sa odredbama ovog zakona, kao i posebnih propisa.

Radni plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće elemente:

1)         opis lokacije postrojenja i opis postrojenja kao i opreme za rad;

2)         operacije upravljanja otpadom i dozvoljene vrste otpada;

3)         podatke o radnom vremenu postrojenja;

4)         podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad;

5)         identifikaciju izvora rizika;

6)         podatke o opremi u postrojenju koja se koristi radi sprečavanja i kontrole zagađenja;

7)         podatke o uređajima za monitoring rada postrojenja i periodima izveštavanja o monitoringu;

8)         podatke o prelaznom i nestabilnom načinu rada postrojenja;

9)         podatke o merama prevencije udesa;

10)       podatke o planiranim merama kontrole u akcidentnim situacijama.

Radni plan postrojenja za termički tretman otpada, pored elemenata iz stava 3. ovog člana sadrži i:

1)         podatke o sirovinama i pomoćnim materijalima, ostalim materijama i energiji koja se koristi u postrojenju ili je postrojenje proizvodi;

2)         podatke o nultom stanju lokacije na kojoj se nalazi postrojenje;

3)         podatke o vrsti i količini predviđenih emisija iz postrojenja uz granične vrednosti koje su propisane posebnim zakonom;

5)         podatke o tehnologijama i tehnikama za sprečavanje ili smanjenje emisija iz postrojenja u skladu sa posebnim propisom;

6)         podatke o ostacima otpada nakon termičkog tretmana, uz opis mera za sprečavanje nastajanja ostataka, podatke o pripremi za ponovno iskorišćenje nastalog otpada ukoliko je to moguće, ili odlaganja otpada nastalog u postrojenju;

7)         podatke o obavezama praćenja emisija u životnu sredinu;

8)         podatke o glavnim alternativama za predmetnu tehnologiju;

9)         izjavu podnosioca zahteva da će se proizvedena toplota koja se dobija insineracijom ili ko-insineracijom otpada ponovo koristiti za kombinovano dobijanje toplotne ili električne energije, za proizvodnju procesne pare ili za sisteme daljinskog grejanja, odnosno materije.

Radni plan za deponije otpada, pored elemenata iz stava 3. ovog člana, sadrži elemente koji se odnose na opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja i to: prihvatni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procedne vode, sistem za prečišćavanje procednih voda, sistem za kontrolu gasa iz deponije, sistem za sakupljanje gasa iz deponije, sistem za sakupljanje atmosferskih voda, uspostavljanje, održavanje i zaštitu završnog pokrivača.

Radni plan za deponije otpada sadrži i:

1)         podatke o kontroli zagađenja, monitoringu i izveštavanju (monitoring i izveštavanje o: sastavu otpada, emisijama gasova, kvalitetu otpadnih voda, odnosno sastavu procednih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, kvalitetu zemljišta, meteorološkim uslovima);

2)         podatke o upravljanju i monitoringu uslova u postrojenju, odnosno na deponiji (kontrola, monitoring i izveštavanje o suspendovanim česticama, kontroli neprijatnih mirisa, kontrola i monitoring buke, kontrola štetočina i ptica, kontrola raznošenja otpada).

Za nesanitarne deponije-smetlišta izrađuju se projekti sanacije i rekultivacije, u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine, ovim zakonom i posebnim propisom, na koje saglasnost daje ministarstvo, a za nesanitarne deponije- smetlišta koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom ažurira se svake tri godine, kao i u slučaju bitnih izmena u radu postrojenja.

Ministar propisuje sadržinu projekata sanacije i rekultivacije neuređenih deponija.”

Član 8.

U članu 26. stav 1. tačka 2) reči:,,najmanje pet godina” zamenjuju su rečju:

,,trajno”.

Tačka 3) briše se.

U tački 5) reči:,, u količini, odnosno procentu koji je utvrđen nacionalnim ciljevima”.

U tački 6) posle zatvorene zagrade dodaje se reč:,,privremeno”. Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

,,Proizvođač otpada nije u obavezi da pribavi dozvolu za privremeno skladištenje sopstvenog otpada, koji je nastao u postupku obavljanja njegove osnovne delatnosti na lokaciji na kojoj je otpad nastao”.

Proizvođač otpada koji proizvodi otpad na više lokacija i isti privremeno skladišti u svom centralnom skladištu u obavezi je da za isto pribavi dozvolu za skladištenje otpada.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5. Stav 5. menja se i glasi:

,,Proizvođač otpada ili drugi držalac otpada može vršiti tretman otpada samostalno ili preko drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove tretmana otpada, ili preko javnog komunalnog preduzeća ili putem javno privatnog partnerstva, odnosno da otpad izveze ukoliko u Republici Srbiji ne postoji postrojenje za tretman predmetnog otpada.”

Član 9.

U članu 28a stav 9. reči:,,posredovanja, odnosno prometa otpadom” brišu se. U stavu 10. posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

,,4) da mu poslovni računi u bankama nisu bili blokirani u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva”.

Član 10.

U članu 30. stav 1. posle tačke 4) dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

,,5) uspostavi operativni monitoring parametara stanja životne sredine (vrši monitoring parametara kvaliteta vazduha, zemljišta, površinskih, podzemnih i procednih voda)”

Dosadašnje tač. 5) do 10) postaju tač. 6) do 11).

Član 11.

U članu 32. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

,,Nadležni inspekcijski organ u slučaju sumnje da je otpad opasan, nalaže ovlašćenoj organizaciji za ispitivanje otpada da izvrši ispitivanje tog otpada.”

Član 12.

U članu 34. st. 3. i 4. brišu se.

Član 13.

U članu 36. stav 2. tačka 1) reči:,, u kojem se otpad čuva radi sakupljanja” brišu

U stavu 3. reči:,,odnosno potvrdom o izuzeću koja se izdaje u skladu sa ovim zakonom” brišu se, a posle reči:,,iz stava 2.” dodaju se reči:,,tač. 2. i 3.” Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

,,Dozvola se ne izdaje za privremeno skladištenje na mestu nastanka otpada.” Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

,,Otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada duže od 36 meseci po čijem se isteku otpad mora predati na tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje.”

Član 14.

U članu 37. stav 4. posle reči:,,drugim propisima” dodaju se reči:,,a obavezno saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši tretman otpada u mobilnom postrojenju uz prethodno pribavljenu informaciju o lokaciji za tretman otpada od nadležnog organa.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi

,,Tretman opasnog otpada može da se vrši samo u mobilnom postrojenju za čiji je rad izdato rešenje o saglasnosti na studiju o proceni uticaja.”

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

,,Ministar bliže propisuje uslove za rad mobilnog postrojenja”

Član 15.

U članu 39. stav 1. menja se i glasi:

,,Fizičko-hemijski tretman otpada obuhvata fizičke, fizičko-hemijske i hemijske procese kojima se umanjuju ili gube opasne katakteristike otpada, odnosno procese stabilizacije otpada, u skladu sa najbolje dostupnim tehnologijama”

Član 16.

U članu 40. stav 4. briše se.

Član 17.

Član 41. menja se i glasi:

,,Član 41.

Termički tretman otpada vrši se u postrojenjima koja su projektovana, izgrađena u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i koja su opremljena u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Postrojenja za termički tretman otpada mogu da vrše tretman samo pod strogim operativnim uslovima, uz ispunjavanje tehničkih uslova u skladu sa utvrđenim graničnim vrednostima emisije za insineraciju i ko-insineraciju.

Ako se ko-insineracija otpada vrši tako da osnovna namena postrojenja nije proizvodnja energije ili proizvodnja proizvoda nego termički tretman otpada, postrojenje se smatra postrojenjem za spaljivanje otpada.

Insineracija i ko-insineracija otpada vrše se u skladu sa najbolje dostupnim tehnologijama.

Tehničko-tehnološki uslovi za rad postrojenja za termički tretman otpada su:

1)         da postrojenje ispunjava uslove propisane ovim zakonom u zavisnosti od kategorija otpada predviđenog za insineraciju ili ko-insineraciju;

2)         da emisije zagađujućih materija i energije u vazduh i vode ne prelaze granične vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za insineraciju ili ko- insineraciju i graničnih vrednosti emisija zagađujućih materija pri ispuštanju otpadnih voda iz sistema za prečišćavanje otpadnih gasova postrojenja za insineraciju ili ko-insineraciju, propisane posebnim propisom;

3)         da su ispunjeni građevinski i drugi tehnički zahtevi, u skladu sa posebnim propisom;

4)         da je prilikom termičkog tretmana otpada dobijena toplota upotrebljena za proizvodnju električne energije, kogeneracijsku proizvodnju toplotne i električne energije, proizvodnju procesne pare, daljinsko grejanje ili je drugačije efikasno iskorišćena, da se proizvedena toplota koja se dobija termičkim tretmanom;

5)         da su zadovoljeni uslovi za smanjenje količina ostataka sagorevanja otpada, njihovih opasnih karakteristika i njihovo ponovno iskorišćenje, što se postiže korišćenjem najbolje dostupnih tehnika;

6)         da se ostaci otpada nakon termičkog tretmana otpada svode na minimum, da se ti ostaci ponovno koriste, ako je to tehnički izvodljivo i ekonomski opravdano;

7)         da se ostaci spaljivanja, čije se nastajanje ne može sprečiti, smanjiti ili koji se ne mogu ponovo koristiti zbrinjavaju, u skladu sa ovom uredbom i propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom;

8)         da su predviđene mere zaštite od udesa;

9)         da je predviđen monitoring rada, koji obuhvata program monitoringa emisija zagađujućih materija u vazduh, zemljište i vode.

Dozvola za termički tretman otpada postupcima insineracije ili ko-insineracije, uz propisane uslove za rad sadrži i sledeće:

1)         način merenja i rokove uzorkovanja i merenja po kojima treba postupati kako bi se poštovali uslovi za praćenje graničnih vrednosti emisija;

2)         maksimalno dozvoljeno vreme rada u periodima tehničkih prekida rada ili kvarenja uređaja za kontrolu zagađenja i monitoring, odnosno prelazne periode

za rad postrojenja i njegovih delova, kao i mere za prekid rada u akcidentnim situacijama;

3)         podatke o najvišim i najnižim tačkama paljenja otpada koji će biti termički tretiran, najveće i najniže kalorijske vrednosti otpada, maksimalni sadržaj polihlorovanih bifenila, hlora, sumpora, teških metala i ostalih materija koje emituje postrojenje;

4)         podatke o načinu merenja ispuštanja emisija u vazduh;

5)         podatke o pH vrednostima, temperaturi i protoku ispuštanja otpadnih voda.

Postrojenje za insineraciju i ko-insineraciju projektuje se, oprema, izgrađuje i funkcioniše (radi) tako da posle poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja, procesni gasovi na kontrolisan i homogen način, čak i u najnepovoljnijim uslovima, dostignu temperaturu od najmanje 850°S za dve sekunde trajanja.

Ako se u postrojenju za insineraciju i ko-insineraciju vrši spaljivanje opasnog otpada koji sadrži više od 1% halogenih organskih supstanci izraženih kao hlor, temperatura se mora podići na 1100°S za najmanje dve sekunde trajanja.

Postrojenje, kao i svaka linija postrojenja za insineraciju otpada, oprema se najmanje jednim pomoćnim gorionikom koji mora automatski da se aktivira kada temperatura procesnog gasa padne ispod 850°S, odnosno 1100°S, nakon poslednjeg ubrizgavanja vazduha u proces sagorevanja.

Postrojenje za insineraciju otpada radi tako da postigne nivo spaljivanja koji garantuje da će ukupni nivo organskog ugljenika (TOS) u šljaci i kotlovskom (ložišnom) pepelu biti manji od 3% ili gubitak pri žarenju manji od 5% na suvu masu materijala, a ukoliko je neophodno, primenjuju se i odgovarajuće tehnike predtretmana.

Vlada bliže propisuje tehničke i tehnološke uslove za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja, vrste otpada za termički tretman otpada, granične vrednostie emisija i njihovo praćenje, kao i druga pitanja od značaja za rad postrojenja za termički tretman otpada.

Član 18.

U članu 42. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

,,Prihvatanje otpada na deponiju vrši se po proceduri u skladu sa posebnim propisom.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči:,,odnosno njegovu” dodaju se reči:,,karakterizaciju”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

,,Otpad koji je odvojeno sakupljen radi pripreme za ponovnu upotrebu i reciklažu ne sme se odlagati na deponiju.”

Dosadašnji st. 5 - 8. postaju st. 6 - 9.

Član 19.

U članu 43. stav 4. tačka 1) menja se i glasi:

,,1) selekciju i odvojeno sakupljanje otpada, uključujući i način sakupljanja otpada radi reciklaže (papir, metal, plastika, staklo, tekstil, kabasti otpad); “

U stavu 5. reči:,,ovlašćenom pravnom licu za sakupljanje predmetnog opasnog otpada” zamenjuju se rečima,,pravnom licu ili preduzetniku kome je jedinica lokalne samouprave poverila poslove sakupljanje predmetnog otpada.”

Član 20.

Posle člana 51. dodaje se naziv člana i član 51a

,,UPRAVLjANjE OTPADNOM ŽIVOM, ŽIVINIM JEDINjENjIMA I OTPADOM KOJI SADRŽI ŽIVU

Otpadna živa i živina jedinjenja u čistom obliku ili u smesama, kao i drugi otpadni proizvodi koji sadrže živu zbrinjavaju se na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Otpadna živa i živina jedinjenja, kao i drugi otpadni proizvodi koji sadrže živu mogu se skladištiti i odložiti, ukoliko su prethodno tretirani postupkom stabilizacije, odnosno promenom agregatnog stanja (iz tečnog u čvrsto) ili postupkom solidifikacije.

Otpadna živa i živina jedinjenja, kao i drugi otpadni proizvodi koji sadrže živu, trajno se odlažu u:

a)         podzemnim odlagalištima

b)         nadzemnim objektima, posebno opremljenim za trajno odlaganje žive.

Ministar propisuje uslove za upravljanje otpadnom živom, živinim jedinjenjima i otpadni proizvodi koji sadrže živu, njihovom privremenom skladištenju, tretmanu i odlaganju.

Član 21.

Posle člana 58. dodaju se novi član 58a, naziv člana 58b i član 58b koji glase:

,,Član 58a

Građevinski otpad razdvaja se na lokaciji nastanka kako bi se pripremio za tretman, odnosno ponovno iskorišćenje, uključujući postupke zatrpavanja i nasipanja i/ili odlaganja.

Lice koje vrši sakupljanje, transport, skladištenje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje građevinskog otpada mora da vodi evidenciju o količini i vrsti građevinskog otpada kojim upravlja i podatke o tome dostavlja Agenciji.

Zabranjeno je nekontrolisano odlaganje građevinskog otpada.

Vlada bliže propisuje način i postupak upravljanja građevinskim otpadom

Upravljanje otpadnim muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih

otpadnih voda

Član 58b

Proizvođač i vlasnik i/ili drugi držalac mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda dužan je da sa muljem postupa u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da vodi evidenciju o količinama otpadnog mulja koji je sakupljen, uskladišten, tretiran ili odložen i o tome izveštava Agenciju.

Vlada na predlog Ministra bliže propisuje način i postupak upravljanja muljem iz postojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.”

Član 22.

U članu 59. stav 1. dodaje se tačka 3), koja glasi:

,,3) dozvola za skladištenje otpada;ˮ U tački 4) alineja prva briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

,, Za obavljanje prekograničnog kretanja otpada pribavlja se :

1)         dozvola za izvoz otpada;

2)         dozvola za uvoz otpada;

3)         dozvola za tranzit otpada, i

4)         potvrda prijave za prekogranično kretanje otpada.” Dosadašnji st. 2 - 6. postaju st. 3 - 7.

Član 23.

Posle člana 59. dodaje se naziv člana i novi član 59a koji glasi:

,,FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 59a

Vlada propisuje vrste finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom (sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada i prekograničnog kretanja otpada), izdavaoce i korisnike, sadržinu, uslove izdavanja, korišćenje i povlačenje sredstava obezbeđenja, postupak izvršenja, kriterijume za utvrđivanje visine i način obračuna, kao i maksimalni iznos osiguranja od građansko-pravne odgovornosti za zagađenje.”

Član 24.

Čl. 60. i 61. menjaju se i glase:

,,Nadležnost za izdavanje dozvole

Član 60.

Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje opasnog otpada, dozvolu za tretman otpada spaljivanjem i dozvolu za tretman otpada u mobilnom postrojenju izdaje ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvolu za skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje opasnog otpada za postrojenje za koje dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ grada Beograda izdaje nadležni organ grada Beograda.

Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave izdaje ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ Autonomne pokrajine.

Autonomnoj pokrajini poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog i inertnog otpada, za sve aktivnosti na teritoriji Autonomne pokrajine.

Gradu Beogradu poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog i inertnog otpada za sve aktivnosti na teritoriji grada Beograda.

Gradu, odnosno opštini, poverava se izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na njihovoj teritoriji.

Izuzeci

Član 61.

Dozvola se ne izdaje za:

1)         kretanje otpada unutar lokacije proizvođača otpada;

2)         sakupljanje otpada u kontejnere ili drugu opremu za sakupljanje otpada iz domaćinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti;

3)         slučaj testiranja koje se vrši radi utvrđivanja tehničko tehnoloških parametara tretmana u svrhu pribavljanja podataka radi sprovođenja procedure za izradu studije o proceni uticaja i/ili testiranja opreme;

4)         privremeno skladištenje sopstvenog otpada.

Za slučaj iz stava 1. tačka 3) ovog člana izdaje se potvrda o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se na period od najduže 90 dana i ne može se ponovo izdati.

Zahtev za izdavanje potvrde iz stava 2. ovog člana sadrži naročito:

1)         podatke o operateru;

2)         podatke o postrojenju i lokacijske uslove;

3)         podatke o kapacitetu postrojenja;

4)         podatke o vrsti i karakteru otpada;

5)         potvrdu o registraciji u Atenciji za privredne registre;

6)         plan zaštite od udesa i plan zaštite od požara;

7)         zapisnik nadležnog inspekcijskog organa.

Ministar bliže propisuje sadržinu potvrde i zahteva iz st. 2. i 4. ovog člana.”

Član 25.

U članu 62. stav 1. posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

,,9) uverenje o neosuđivanosti za preduzetnika, vlasnika odnosno zastupnika pravnog lica za krivična dela protiv životne sredine”,

U stavu 3. u tački 8) posle reči:,,u skladu sa zakonom” dodaje se otvorena zagrada i reči:,,(upotrebnu dozvolu, izvod iz katastra nepokretnosti, dokaz o vlasništvu nad objektom, vodnu dozvolu, vodnu saglasnost i druge dozvole i saglasnosti)”;

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

,,Vlada propisuje visinu finansijske i druge garancije iz stava 3. tač. 9) i 9a) za pokriće troškova upravljanja otpadom.”

Član 26.

U članu 63. stav 3, menja se i glasi:

,,Nadležni organ za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, obaveštava javnost o podnetom zahtevu i pribavlja zapisnik o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine, od nadležnog inspekcijskog organa, u roku od 30 dana.”

Stav 9. menja se i glasi:

,, Nadležni organ ne može izdati dozvolu za upravljanje otpadom pravnom licu ili preduzetniku čiji je vlasnik i/ili zastupnik i/ili odgovorno lice, pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dela protiv životne sredine.”

Član 27.

U članu 64. u stavu 8. reči:,,vrstu i visinu finansijske garancije ili drugog instrumenta za pokriće troškova upravljanja otpadom” zamenjuju se rečima:,,za upravljanje otpadom”.

Član 28.

U članu 67. tačka 1) menja se i glasi:

,,1) ne ispunjava uslove iz čl. 62. i 70. ovog zakona;ˮ.

U tački 3) posle reči:,,upravljanja otpadom” dodaju se reči:,,i zaštite životne sredine.”

U stavu 2. posle reči:,,utvrđenim u dozvoli” dodaju se reči:,,i merama koje su propisane aktom o proceni uticaja na životnu sredinu”.

U stavu 3. reči:,,u skladu sa uslovima iz dozvole” zamenjuju se rečima:,,po planu zatvaranja postrojenja”

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

,,Rešenjem o oduzimanju dozvole izriče se zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti upravljanja otpadom u roku od pet godina.

Dosadašnji st. 4 - 6. postaju st. 5 - 7.

Posle stava 7. dodaju se st. 8 - 11. koji glase:

,,Dozvola za upravljanje otpadom ukida se rešenjem nadležnog organa za izdavanje dozvole, po zahtevu pravnog lica kome je izdata dozvola.

Uz zahtev iz stava 8. ovog člana prilaže se:

1)         izjava o razlozima za prestanak obavljanja delatnosti;

2)         plan za zatvaranje postrojenja, kada je reč o postrojenju za skladištenje i/ili tretman otpada.

Nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog inspekcijskog organa zapisnik o sprovedenim merama iz plana za zatvaranje postrojenja i donosi odluku o ukidanju dozvole.

Dozvola za upravljanje otpadom ukida se rešenjem nadležnog organa uvek kada je lice koje poseduje dozvolu za upravljanje otpadom brisano iz registra privrednihk subjekata agencije za privedne registre.”

Član 29.

Član 68. menja se i glasi:

,, Član 68.

Operater je u obavezi da podnese zahtev za izmenu dozvole ukoliko dođe do promene vrste i/ili količine otpada u dozvoli, promene kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad za upravljanje otpadom, promene poslovnog sedišta, poslovnog imena, promena radnog vremena ili promena drugih podataka koji se odnose na promenu opreme i rada postrojenja.

Lice kome je izdata dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada je u obavezi da podnese zahtev za izmenu dozvole u slučaju da dođe do promene podataka iz dozvole, odnosno do promene opreme za sakupljanje otpada, promene vozila kojima se vrši transport otpada, vrste otpada, poslovnog imena, pravne forme, adrese sedišta i drugih podataka od značaja.

Nadležni organ će po službenoj dužnosti, rešenjem, izmeniti dozvolu ako:

1)         postoji opasnost ili nastane šteta po zdravlje ljudi i životnu sredinu;

2)         dođe do izmena zakona i drugih propisa.

Nadležni organ na zahtev operatera, odnosno lica koje ima dozvolu donosi rešenje o prenosu prava i obaveza na pravnog sledbenika iz stava 4. ovog člana ili odbija zahtev za prenos prava i obaveza.

Ako dođe do promene operatera, odnosno lica na čije ime je izdata dozvola, prava i obaveze koje proizilaze iz dozvole prenose se na pravnog sledbenika ako ispunjava uslove za izdavanje dozvole utvrđene ovim zakonom.

Nadležni organ za izdavanje dozvole donosi novo rešenje o izdavanju dozvole uvek kada se menjaju uslovi za rad u dozvoli.

Protiv rešenja iz st. 3, 5. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.”

Član 30.

Član 70. menja se i glasi:

,,Član 70.

Dozvola za sakupljanje i/ili transport otpada izdaje se privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, kao i zakonom kojim se uređuje prevoz u javnom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje transport opasne robe.

Dozvola za upravljanje sakupljanje i/ili transport otpadom se ne izdaje ukoliko:

1)         proizvođač otpada transportuje sopstveni neopasni otpad u postrojenje koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, koristeći svoja transportna sredstva, a količine otpada ne prelaze 300 kilograma po jednoj pošiljci;

2)         lice prenosi otpad iz svog domaćinstva u kontejnere, centre za sakupljanje ili u postrojenje za upravljanje otpadom ili vraća ambalažu ili iskorišćene proizvode proizvođaču ili prodavcu;

3)         fizička lica odnosno individualni sakupljači otpada sakupljaju razvrstani neopasni otpad na teritoriji jedinica lokalne samouprave;

Dozvola iz stava 1. ovog člana ne izdaje se komunalnom preduzeću ili drugom pravnom licu, koje vrši sakupljanje i/ili transport mešanog komunalnog otpada, otpada sa pijaca, ostataka od čišćenja ulica i kabastog komunalnog otpada, ukoliko poseduju, odgovarajuću opremu za sakupljanje navedenog komunalnog otpada, kao i specijalizovana vozila za transport navedenog otpada.

Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, registraciji za obavljanje delatnosti, vrsti otpada, lokaciji i opremi za sakupljanje predmetnog otpada, ugovoru sa operaterom za skladištenje i/ili tretman predmetnog otpada, ugovor sa prevoznikom predmetnog otpada.

Zahtev za izdavanje dozvole za transport otpada iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o podnosiocu zahteva, registraciji za obavljanje delatnosti, vrsti otpada, prevoznim sredstvima, kao i druge podatke na zahtev nadležnog organa za izdavanje dozvole.

Ukoliko se vrši transport opasnog otpada, zahtev obavezno sadrži i podatke o licima koja upravljaju transportnim sredstvima, savetniku za transport opasnog otpada, odgovarajuću polisu osiguranja, kao i podatke o opremi u skladu sa posebnim propisom.

Dozvolom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se obavezne mere postupanja prilikom sakupljanja, odnosno transporta inertnog, neopasnog i opasnog otpada, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina i može se obnoviti.”

Član 31.

U članu 72. stav 4. tačka 1) posle reči:,,izvoz otpada” dodaju se reči:,,dozvoljen” Tač. 4) - 7) brišu se.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

,,Prekogranično kretanje otpada koje podleže notifikacionom postupku, u skladu sa posebnim propisom odobrava se za period do 36 meseci.”

Dosadašnji st. 7 - 8. postaju st. 8 - 9. Posle stava 9. dodaje se stav 10. koji glasi:

,,Za otpad koji se nalazi na listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje, ministarstvo izdaje potvrdu prijave za prekogranično kretanje, na period od najduže godinu dana.”

U stavu 10. koji postaje stav 11. broj:,,7.” zamenjuje se brojem:,, 8.” Posle stava 11. dodaje se stav 12. koji glasi:

,,Ministar propisuje obrazac zahteva za izdavanje dozvole i prethodne saglasnosti i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za uvoz, izvoz, i tranzit otpada - prekogranično kretanje otpada koje podleže notifikacionom postupku, kada se radi o višekratnim isporukama za postrojenje kojem trebaju dozvole i prethodna saglasnost za tretman, u skladu sa član 71. stav 7.”

U stavu 12. koji postaje stav 13. tačka 2) menja se i glasi:

 

,,2) listu opasnog otpada koji se može uvoziti kao sekundarna sirovina;”.

Član 32.

Posle člana 72. dodaje se član 72a koji glasi:

,,Član 72.

Dozvolom za uvoz, izvoz, i tranzit otpada utvrđuju se uslovi za prekogranično kretanje otpada.

Dozvola sadrži podatke o:

1)         izvozniku, uvozniku otpada, odnosno posredniku ili trgovcu otpadom;

2)         državi polazišta, tranzita i odredišta otpada;

3)         vrsti, indeksnom broju i količini otpada;

4)         proizvođaču otpada;

5)         prerađivaču otpada;

6)         roku važenja dozvole;

7)         visini finansijske garancije ili drugog instrumenta za pokriće troškova prekograničnog kretanja otpada;

8)         procedure za kontrolu prekograničnog kretanja otpada;

9)         broju isporuka otpada;

10)       vrsti prevoza (drumski, železnički, rečni);

11)       nazivu graničnog prelaza.

Dovola za prekogranično kretanje otpada menja se u roku važenja ako:

1)         izvoznik/uvoznik podnese zahtev za izmenu dozvole (usled promene graničnog prelaza, promene poslovnog imena izvoznika/uvoznika, adrese sedišta izvoznika/uvoznika);

2)         lice koje ima dozvolu za tranzit podnese zahtev za izmenu dozvole (usled promene poslovnog imena, promene graničnog prelaza, promene poslovnog imena izvoznika/uvoznika, adrese sedišta);

3)         dođe do izmene zakona i drugih propisa;

Izmenu dozvole iz stava 3. tačka 3) ovog člana vrši nadležni organ po službenoj dužnosti.

Dozvola za prekogranično kretanje otpada oduzima se rešenjem nadležnog organa za izdavanje dozvole ako se utvrdi da lice koje ima dozvolu ne postupa u skladu sa zakonom.

Dozvola iz stava 1. ovog člana oduzima se i u slučaju kad je dozvola za tretman, odnosno skladištenje i/ili ponovno iskorišćenje otpada, koja je bila sastavni deo dokumentacije za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada, rešenjem nadležnog organa oduzeta ili je na drugi način prestala da važi.

Nadležni organ, o svim oduzetim dozvolama za prekogranično kretanje otpada obaveštava bez odlaganja organ nadležan za poslove carine.

Član 33.

U članu 76. stav 3. posle reči:,,vodi registar” dodaju se reči:,,nusproizvoda

i”

Stav 7. menja se i glasi:

,,Registar nusproizvoda i registar otpada koji je prestao da bude otpad je baza

podataka u kojoj se evidentiraju podaci o nusproizvodu i otpadu koji je prestao da bude otpad.

U stavu 8. reči:,,iz st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima:,, iz st. 1 - 3.”

Član 34.

Član 82. menja se i glasi:

,,Član 82.

Podnosilac zahteva snosi troškove plaćanja administrativnih taksi, utvrđenih u skladu sa posebnim propisima.”

Član 35.

U članu 84. stav 4. reči:,,odnosno gradu Beogradu” brišu se. Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

,,Gradu Beogradu poverava se vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja, transporta, skladištenja, odnosno nad radom postrojenja za tretman, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za koje nadležni organ izdaje dozvolu na osnovu ovog zakona.”

Stav 5. postaje stav 6.

Član 36.

U članu 86. stav 1. tačka 50a) posle reči,,godišnji izveštaj” dodaju se reči:

,,popunjen u skladu sa posebnim propisom”.

Član 37.

Propisi koji se donose na osnovu ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

Proces pridruživanja Evropskoj uniji, usvajanje pravnih tekovina EU, a posebno njihova primena, ima značajan uticaj na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Iskustva iz zemalja članica, stečena tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pokazuju da je efikasna, odgovarajuća i blagovremena pripremna faza na svim nivoima, preduslov za uspešnu strategiju pridruživanja. Oko jedne trećine propisa Evropske unije se odnose ili utiču na političke, privredne ili tehničke aspekte zaštite životne sredine i imaju značajan uticaj na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, a 26% ukupnih troškova aproksimacije u oblasti životne sredine proizilazi iz propisa EU u oblasti upravljanja otpadom.

U martu 2016. godine donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, broj 14/16) kojim je izvršeno prenošenje odredbi određenog broja EU propisa i to: Okvirne direktive o otpadu 2008/98/ES, Direktive o deponovanju 1999/31/EC, delom Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EC - u delu koji se odnosi na insineraciju i Direktive o odlaganju PCB i PCT 96/59/ ES. Ovim usklađivanjem prenet je u nacionalno zakonodavstvo niz odredbi koje se odnose na princip cirkularne ekonomije koji promoviše upotrebu otpada kao resursa.

Zakonom o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16) uređene su: vrste i klasifikacija otpada (čl. 7. i 8g); planiranje upravljanja otpadom (čl. 9-16); subjekti upravljanja otpadom (čl. 17-24); odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom (čl. 25-31); organizovanje upravljanja otpadom (čl. 32-46); upravljanje posebnim tokovima otpada (čl. 47-58); dozvole za upravljanje otpadom (čl. 59-70); prekogranično kretanje otpada (čl. 71-73); izveštavanje o otpadu i baza podataka (čl. 74-76); finansiranje upravljanja otpadom (čl. 77-82); nadzor (čl. 83-87); kazne (čl. 88-92); i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom (čl. 93-105).

Predložena zakonodavna rešenja neće imati negativno dejstvo na privredne subjekte, naprotiv, doprineće efikasnijoj primeni propisa jer se odnose na međusobno usklađivanje i preciziranje odredbi, a takođe istovremeno obezbeđuju zaštitu prirodnih resursa i korišćenje otpada kao isplativijeg resursa. Imajući u vidu značaj pitanja koja su u praksi pokazala neophodnost njihovog preciznijeg uređenja, kao i potrebu međusobnog usklađivanja odredbi radi efikasnije primene propisa, sačinjen je predlog izmena i dopuna ovog zakona.

III.        OBJAŠNjENjE I POJEDINAČNIH REŠENjA

Čl. 1. i 2. Nacrta zakona vrši se usaglašavanje odredaba Zakona o upravljanju otpadom (u daljem tekstu: Zakon) sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije

Članom 3. Nacrta zakona predviđena je izmena člana 5. Zakona na način da se menja definicija dozvole za upravljanje otpadom, komunalnog otpada, mobilnog postrojenja za upavljanje otpadom, građevinskog otpada, posebnih tokova otpada, skladištenja otpada, insineracije i koinsineracije...

Takođe vrši se dopuna ovog člana na način da se dodaju novi termini i to : podnosilac obaveštenja odnosno notifikacije, pirolize, gasifikacije i plazma postupka kao i definicija otpadnog mulja.

Članom 4. Nacrta zakona vrši se izmena člana 8v Zakona na način da se prestanak statusa otpada preciznije reguliše i usaglašava sa zakonom kojim se regulišu tehnički uslovi za proizvod.

Članom 5. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 9. Zakona na način da se u oblasti upravljanja otpadom utvrđuje koja se dokumenta donose pri čemu se pravi razlika između planskih dokumenata i drugih dokumenata koje donose operateri upravljanja otpadom.

Članom 6. Nacrta zakona, vrši se usaglašavanje termina strategija i programa sa zakonom kojim se uređuje planski sistem.

Članom 7. predlaže se izmena člana 16. Zakonakojim se propisuje radni plan. Vrši se preciziranje sadržaja radnog plana - koji se podnosi zajedno sa ostalom dokumentacijom prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole.

Takođe vrši se preciziranje radnog plana za postrojenja za termički tretman otpada i za deoponije otpada.

Članom 8. Nacrta zakona kojim se menja član 26. Zakona na način da se propisuje obaveza proizvođaču otpada da izveštaj o ispitivanju otpada čuva trajno a ne Kako je sada propisano najmanje pet godina. Takođe, predlaže se brisanje tačke

3) kojom se propisuje dužnost proizvođača otpada da pribavi odgovarajuću potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole.

Takođe dodavanjem nova dva stava propisuje se da proizvođač otpada nije u obavezi da pribavi dozvolu za privremeno skladištenje sopstvenog otpada, koji je nastao u postupku obavljanja njegove osnovne delatnosti na lokaciji na kojoj je otpad nastao.

Proizvođač otpada koji proizvodi otpad na više lokacija i isti privremeno skladišti u svom centralnom skladištu u obavezi je da za isto pribavi dozvolu za skladištenje otpada.

Članom 9. Nacrta zakona izmenjene su odredbe Zakona koje se odnose na posrednika odnosno trgovca otpadom u delu koji se odnosi na upis u registar trgovaca odnoso posrednika otpadom, na način da je propisano da mu računi u poslovnim bankama nisu bili blokirani u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva (čime se vrši pooštravanje uslova), a izbrisana je obaveza da je u APR-u registrovan za obavljanje delatnosti posredovanja ili trgovine otpadom imajući u vidu da u šifarniku delatnosti u APR ne postoji delatnost posredovanja otpadom odnosno trgovine otpadom..

Članom 10 Nacrta zakona proširena je obaveza Operatera na deponiji na način da je propisano da je u obavezi da uspostavi operativni monitoring parametara stanja životne sredine (vrši monitoring parametara kvaliteta vazduha, zemljišta, površinskih, podzemnih i procednih voda) - čime je izvršeno usaglašavanje sa odredbama Direktive.

Članom 11 Nacrta zakona data je mogućnost nadležnom inspektoru da u slučaju sumnje da je otpad opasan, nalaže ovlašćenoj organizaciji za ispitivanje otpada da izvrši ispitivanje tog otpada

Članom 13. Nacrta zakona preciznije se regulišu odredbe kojima se propisuje privremeno skladištenje otpada propisuje se da se dozvola ne izdaje za privremeno skladištenje na mestu nastanka otpada.

Takođe propisano je da otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada duže od 36 meseci po čijem se isteku otpad mora predati na tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje.”

Članom 14. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 37. stav 4. Zakona, na način da se za tretman otpada u mobilnom postrojenju pribavljaju dozvole, saglasnosti ili isprave u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima a obavezno saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši tretman otpada u mobilnom postrojenju uz prethodno pribavljenu informaciju o lokaciji za tretman opasnog/neopasnog otpada od nadležnog organ. Predložena novina uvođenja obaveze pribavljanja saglasnosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši tretman otpada u mobilnom postrojenju motivisana je činjenicom da se za mobilna postrojenja ne radi studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Takođe, propisuje se obaveza da se pre početka rada moblinog postrojenja pribavljanja rešenja o saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Čl. 15. i 16. Nacrta zakona vrši se izmena čl. 38. i 39. Zakona tako što se preciznije propisuje fizičko-hemijskog tretmana otpada i biološkog tretmana otpada.

Članom 18. Nacrta zakona vrši se izmena člana 41. Zakona kojim se propisuje termički tretman otpada

Članom 19. Nacrta zakona predlaže se izmena člana 42. Zakona tako što se pooštravaju uslovi za odlaganje otpada na deponije. Takođe ovim se vrši usaglašavanje sa EU Direktivom 2018/850 o izmeni direktive o deponijama 1999/21.

Članom 20. Nacrta zakona člana 43. Zakona tako što se propisuje način sakupljanja komunalnog otpada kroz planski dokument u JLS.

Takođe, vrši se usklađivanje sa direktivom EU 2018/850 o izmeni direktive o deponijama 1999/21 i evropskog paketa za cirkularnu ekonomiju

Članom 21. Nacrta predlaže dodavanje novog člana 51a kojim se propisuje upravljanje otpadnom živom i živinim jedinjenjima.

Članom 22. Nacrta zakona predlaže se dodavanje nova dva člana 58a i 58b kojima se propisuje način upravljanja građevinskim otpadom i otpadom od mulja iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Članom 23. Nacrta zakona vrši se izmena u članu 59. Zakona na način da se razdvajaju delatnosti tretmana i skladištenje u potupku izdavanja dozvole. Ovom izmenom ne proširuje se lista dozvola koje se pribavljaju za obavljanje jedne ili više delatnosti u oblasti upravljanja otpadom već se samo vrši praktično izdvajanje dozvole za skladištenje otpada koja je ranije bila u okviru integralne dozvole za tretman otpada. Uslovi i postupak izdavanja dozvole se nisu promenili. Takođe, dopunjen je član 59. na način da je dodat stav kojim su propisane vrste dozvola u prekograničnom kretanju otpada.

Članom 24. Nacrta zakona dodat je novi član 59a kojim se uređuju finansijske garancije na način da je propisan pravnii osnov da Vlada donese podzakonski akt kojim će se propisati vrste finansijskih garancija za obezbeđivanje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom

Članom 25. Nacrta zakona 25. predlažu se izmene čl. 60. i 61. Zakona u pogledu nadležnosti za izdavanje dozvola, a u cilju preciznijeg utvrđivanja i definisanja nadležnosti za izdavanje dozvola, kako bi se predupredile dalje nedoumice i nedostaci uočeni u praksi. Naime prema sada važećim rešenjima, zbog nedovoljno preciznih odredbi člana 60. Zakona o upravljanju otpadom, postojao je pozitivni sukob nadležnosti između ministarstva i nadležnog organa autonomne pokrajine kada je u pitanju nadležnost za izdavanje dozvola za upravljanje opasnim otpadom tačnije za skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje opasnog otpada za postrojenje za koje dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ autonomne pokrajine, kao i za tretman otpada spaljivanjem. Predloženim rešenjem dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, dozvolu za termički tretman spaljivanjem, su-spaljivanjem, sagorevanjem u plazmi, gasifikacijom i pirolizom otpada i dozvolu za tretman otpada u mobilnom postrojenju izdaje ministarstvo. Autonomnoj pokrajini poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada, dozvole za termički tretman spaljivanjem, su-spaljivanjem, sagorevanjem u plazmi, gasifikacijom i pirolizom otpada, za sve aktivnosti i za sva postrojenja na teritoriji.

Gradu Beogradu poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za sve aktivnosti na teritoriji grada Beograda, za koje dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ grada Beograda.

U istom članu Predloga zakona predlaže se izmena člana 61. Zakona. navedenim članom predviđeni su slučajevi kada se dozvola za upravljanje otpadom ne izdaje.

Takođe, propisan je rok na koji se potvrda o izuzimanju od pribavljanja dozvole koja se odnosi na slučaj testiranja - na period od najduže 90 dana i da se ne može. Članom se predviđa i sadržina potvrde. sadrži naročito:

Članom 26. Nacrta zakona vrši se pooštravanje uslova za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom tako što se pored propisane dokumentacije traži i uverenje o neosuđivanosti za preduzetnika, vlasnika odnosno zastupnika pravnog lica za krivična dela protiv životne sredine

Članom 27. Nacrta zakona uvodi se promena u članu 63. Zakona u smislu da nadležni organ za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva, obaveštava javnost o podnetom zahtevu i pribavlja zapisnik o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje oblast zaštite životne sredine, od nadležnog inspekcijskog organa, u roku od 30 dana. Ovim izmenama daje se veći značaj zapisniku inspektora

Takođe, vrši se dodavanje stava kojim se propisuje da nadležni organ ne može izdati dozvolu za upravljanje otpadom pravnom licu ili preduzetniku čiji je vlasnik i/ili zastupnik i/ili odgovorno lice, pravosnažno osuđivan za neka od krivičnih dela protiv životne sredine.

Članom 28. Nacrta zakona vrši pravnotehničko usaglašavanje teksta Zakona sa predkoženim izmenama.

Članom 29. Nacrta zakona menja se član 67. Zakona na način da se preciznije definišu slučajevi kada se dozvola za upravljanje otpadom oduzima, odnosno kada se ukida dozvola.

Članom 30. Nacrta zakona menja se član 68. Zakona na način da se definišu uslovi za izmenu dozvole za sakupljanje i transport i kada se vrši izmena dozvole po službenoj dužnosti.

Članom 31. vrši se izmena člana 70. Zakona kojim se propisuje izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada kao i slučajevi kada se dozvola ne izdaje. Tako je predviđeno i da komunalna preduzeća i privredna društva kojima je odlukom jedinice lokalne samouprave povereno obavljanje delatnosti sakupljanja i transporta komunalnog otpada na njihovoj teritoriji, samo za sakupljanje i transport mešanog komunalnog otpada, otpada sa pijaca, ostataka od čišćenja ulica i kabastog komunalnog otpada u skladu sa propisom kojim se utvrđuje katolog otpada, s tim da su u obavezi da poseduju potrebnu opremu za sakupljanje, kao i vozila za transport navedenog otpada, nisu u obavezi da pribave dozvolu za sakupljanje i transport otpada.

Članom 32. Nacrta zakona vrši se izmena člana 72. Zakona na način da su brisane odredbe kojima je propisana obaveza Ministarstva da pre izdavanja dozvole za ucoz izvoz ii tranzit otpada naročito uzme u obzir da li se ponovno iskorišćenje vrši u postrojenjima države uvoza koja imaju niži standard tretmana za određenu vrstu otpada nego u državi izvoza, uzimajući u obzir potrebu obezbeđivanja odgovarajućeg funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, stanje prerađivačkih kapaciteta na teritoriji Republike Srbije, podatke o raspoloživim i potrebnim količinama otpada kao sekundarne sirovine koje vodi Agencija, zaštitu neobnovljivih prirodnih i energetskih resursa i nacionalne ciljeve prerade za određene vrste otpada.

Ovim članom definiše se bliže notifikacioni postupak.

Takođe, daje se ovlašćenje ministru da bliže propiše obrazac zahteva za izdavanje dozvole i prethodne saglasnosti i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za uvoz, izvoz, i tranzit otpada - prekogranično kretanje otpada koje podleže notifikacionom postupku, kada se radi o višekratnim isporukama za postrojenje kojem trebaju dozvole i prethodna saglasnost za tretman, u skladu sa član 71. stav 7.

Članom 33. Nacrta zakona vrši se dodavanje novog člana 72a kojim se bliže uređuje izgled dozvole za prekogranično kretanje otpada.

Takođe propisuju se slučajevi u kojima se dozvola oduzima odnosno slučajevi kada je moguće izvršiti izmenu dozvole.

Članom 34. Nacrta zakona vrši se dodavanje stava u član 76. kojim se bliže uređuje registar nustporizvoda.

Članom 35. Nacrta zakona uređuju se plaćanje taksi na način da se propisuje da podnosilac zahteva snosi troškove plaćanja administrativnih taksi, utvrđenih u skladu sa posebnim propisima.

Članom 36. Nacrta zakona vrši se usklađivanje nadležnosti, pa se tako u članu

84. Nacrta, gradu Beogradu poverava vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja, transporta, skladištenja, odnosno nad radom postrojenja za tretman, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za koje nadležni organ izdaje dozvolu na osnovu ovog zakona.

Članom 37. Nacrta zakona propisuje se dopuna člana 86. stav 1. tački 50a na način da se u ovlašćenjima inspektora navodi da može da naloži proizvođaču i uvozniku proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju i dostavi godišnji izveštaj koji nije popunjen u skladu sa posebnim propisom.

Članom 39. Nacrta zakona propisana je završina odredba kojom je utvrđena obaveza donošenja podzakonskih akata u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 40. Nacrta zakona predlaže se stupanje na snagu zakona osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 14.10.2021.