Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: MUP promenio način rada po podnescima građana, te će oni biti donošeni u formi upravnog akta, odnosno sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku


Po preporuci Zaštitnika građana, Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je svim organizacionim jedinicama izmenu dosadašnjeg načina rada po podnescima građana, koja podrazumeva da odluke na podnete zahteve građana treba da budu donete u formi upravnog akta, odnosno sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.

Zaštitnik građana je, po okončanju postupka kontrole rada MUP-a u avgustu 2020. godine, uputio preporuku tom ministarstvu da u daljem radu podneske građana kvalifikuje prema sadržini, primenom mera i aktivnosti iz svoje nadležnosti i da odlučuje u zakonom propisanoj formi, imajući u vidu da u ranijem postupanju po zahtevima građana nije odlučivalo u formi upravnog akta.

MUP je obavestio Zaštitnika građana da je preporuku o izmeni načina rada uputio svim organizacionim jedinicama tog ministarstva, koje u sklopu svojih nadležnosti primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje) radi dosledne primene u budućem radu.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 14.10.2020.
Naslov: Redakcija