Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20), u članu 2. stav 1. tačka 8) reč: “lice” zamenjuje se rečima: “rezidentno pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je dodeljen PIB u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija,”.

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 6) posle reči: “naziv,” dodaju se reči: “šifru ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge,”.

Član 3.

U članu 6. stav 4. posle reči: “poslovnog prostora” dodaju se reči: “i poslovne prostorije”, a reči: “jednog elektronskog fiskalnog uređaja” zamenjuju se rečima: “jedan elektronski fiskalni uređaj”.

Član 4.

U članu 9. st. 4. i 6. posle reči: “poslovnog prostora” dodaju se reči: “i poslovne prostorije”.

Član 5.

U članu 15. stav 1. tačka 2) posle reči: “član 5.” dodaju se reči: “stav 2.”.

Član 6.

U članu 19. stav 1. reči: “do početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: “u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine”.

U stavu 2. reči: “do početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: “u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine”.

Dodaju se st. 3, 4. i 5, koji glase:

“Obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja posebno u svakom pojedinačnom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji može, u periodu iz st. 1. i 2. ovog člana, započeti u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), s tim da je dužan da u tim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama evidentiranje prometa na malo u celosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20).

Ukoliko obveznik fiskalizacije iz stava 3. ovog člana otpočne evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. novembra 2021. godine najmanje u jednom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, dužan je da u poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima ne vrši evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12).

Obveznik fiskalizacije iz člana 4. ovog zakona, koji ima samo jedan poslovni prostor, odnosno samo jednu poslovnu prostoriju, dužan je da evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), do otpočinjanja evidentiranja prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20).”

Član 7.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

“Član 19a

Sve fiskalne kase koje se nalaze u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a koje su fiskalizovane na osnovu Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), danom početka evidentiranja prometa na malo u tom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), smatraće se defiskalizovanim.”

Član 8.

Član 21. menja se i glasi:

“Član 21.

Zakon o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), prestaje da važi 1. maja 2022. godine.”

Član 9.

U članu 22. reči: “1. januara 2022. godine,” zamenjuju se rečima: “1. novembra 2021. godine,”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II.         RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

•           Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Imajući u vidu da je Zakon o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20), stupio na snagu u decembru 2020. godine, a da je propisano da se isti primenjuje od 1. januara 2022. godine, najznačajniji cilj koji se postiže donošenjem ovog zakona, je unapređenje uslova za implementaciju tehničkih rešenja za evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao i preciziranja pojedinih odredaba navedenog zakona. Takođe, razlog za donošenje ovog zakona je propisivanje prelaznog perioda za obveznike fiskalizacije, kako bi se tokom predloženog perioda postepeno prilagodili novom modelu fiskalizacije. Naime, ovim zakonom daje se mogućnost obveznicima fiskalizacije da fazno prelaze na novi model fiskalizacije u zavisnosti od tehničkih mogućnosti, čime će se omogućiti obveznicima fiskalizacije da nesmetano nastave svoje poslovanje, posebno kada se radi o obveznicima fiskalizacije koji vrše promet na malo na više lokacija, odnosno poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija.

Dakle, predloženo zakonsko rešenje stvara uslove da obveznici fiskalizacije na najefikasniji način pređu sa sadašnjeg modela evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12) na novi model online fiskalizacije, odnosno na evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) uvode zakonom, to znači da se izmene tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na obavezu evidentiranja prometa dobara i usluga na malo, kao i primljenih avansa za budući promet dobara i usluga na malo u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom na to da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati zakonom, te se s tim u vezi, u konkretnom slučaju, predlaže donošenje novog zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije, ovim zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom na to da se ovaj zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

III.        SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. ovog zakona vrši se preciziranje pojma dobavljača elektronskog fiskalnog uređaja, te se predlaže da dobavljač može biti rezidentno pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je dodeljen PIB u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, koje obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja.

U čl. 2, 3, 4. i 5. ovog zakona vrši se usaglašavanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20), preciziranje pojedinih zakonskih rešenja, kao i pravno-tehnička redakcija teksta.

U članu 6. ovog zakona vrši se izmena člana 19. st. 1. i 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20), tako što se predlaže da su lica koja imaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12) dužna da u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Pored toga, predlaže se izmena u stavu 2. navedenog člana Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20), tako da su lica koja nemaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12) i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14), a nisu oslobođena od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja prema Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (“Službeni glasnik RS”, broj 32/21), dužna da u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Pored toga, predlaže se da obveznik fiskalizacije, koji ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, posebno u svakom pojedinačnom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine, može započeti u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), s tim da je dužan da u tim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama evidentiranje prometa na malo u celosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Ukoliko obveznik fiskalizacije otpočne evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja počev od 1. novembra 2021. godine najmanje u jednom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija, dužan je da u poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima ne vrši evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12).

Takođe, predlaže se da je obveznik fiskalizacije koji ima samo jedan poslovni prostor, odnosno samo jednu poslovnu prostoriju, dužan da evidentiranje prometa na malo vrši u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), do otpočinjanja evidentiranje prometa na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20).

U članu 7. ovog zakona, predlaže se da se posle člana 19. doda član 19a, kojim se propisuje da će se sve fiskalne kase koje se nalaze u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, a koje su fiskalizovane na osnovu Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), danom početka evidentiranja prometa na malo u tom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), smatrati defiskalizovanim.

U članu 8. ovog zakona, predlaže se izmena člana 21, tako što se propisuje da Zakon o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

U članu 9. ovog zakona, predlaže se izmena člana 22. tako što se propisuje da se Zakon o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20) primenjuje od 1. novembra 2021. godine.

U članu 10. ovog zakona propisuje se stupanje na snagu ovog zakona i početak primene istog.

IV.        ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predloženim zakonskim rešenjem omogućava se unapređenje uslova za implementaciju novih tehničkih rešenja za evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja propisanim Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), kao i preciziranje pojedinih odredaba navedenog zakona.

Pored toga, predloženo zakonsko rešenje stvara uslove da obveznici fiskalizacije na najefikasniji način pređu sa modela evidentiranja prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12) na model nove fiskalizacije evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20), kao i sa podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona, u periodu od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine.

Predlogom zakona ne uređuju se novi administrativni postupci saglasno Zakonu o Registru administrativnih postupaka (“Službeni glasnik RS”, broj 44/21).

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Predložena rešenja u zakonu uticaće pre svega na dobavljače elektronskog fiskalnog uređaja, koji prema predloženom zakonskom rešenju mogu biti samo rezidentna pravna lica, odnosno preduzetnici, kojima je dodeljen PIB u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, koja obvezniku fiskalizacije isporučuju hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja. Na ovaj način, izvršeno je preciziranje da samo rezidentni privredni subjekt može biti dobavljač elektronskog fiskalnog uređaj, a u cilju pojednostavljenja i otklanjanja eventualnih problema i nedoumica u vezi sa radom elektronskih fiskalnih uređaja, kontrole dobavljača, kao i mogućnosti izricanja propisanih kazni u slučaju učinjenih prekršaja od strane dobavljača elektronskog fiskalnog uređaja.

Pored toga, predloženo zakonsko rešenje uticaće na sve obveznike fiskalizacije, kojima se prema predloženom rešenju daje prelazni period, i to od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine, da mogu u fazama, postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije. Ovakvim rešenjem stvaraju se uslovi privrednim subjektima, posebno onima koji imaju više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija da u zavisnosti od tehničke i organizacione spremnosti, postepeno pređu na novi model online fiskalizacije, a da istovremeno ne ugroze poslovanje.

2.         Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Predložena rešenja neće stvoriti dodatne troškove privredi, s obzirom da su isti opredeljeni prilikom donošenja Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 135/20).

3.         Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložena zakonska rešenja, posebno ona koja se odnose na dobavljače elektronskih fiskalnih uređaja, da mogu biti samo rezidentna pravna lica, odnosno preduzetnici, kojima je dodeljen PIB u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, a koje obvezniku fiskalizacije isporučuju hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja, u potpunosti opravdavaju eventualne troškove, s obzirom na to da se ovakvim predloženim zakonskim rešenjem omogućava efikasna kontrola dobavljača elektronskih fiskalnih uređaja, mogućnost propisivanja novčanih kazni za učinjene prekršaje, a sa druge strane omogućava se obveznicima fiskalizacije neposredna komunikacija sa dobavljačima elektronskih fiskalnih uređaja, otklanjanje eventualnih nedostataka.

Na ovaj način, izvršeno je preciziranje da samo rezidentni privredni subjekt može biti dobavljač elektronskog fiskalnog uređaj, a u cilju pojednostavljenja i otklanjanja eventualnih problema i nedoumica u vezi sa radom elektronskih fiskalnih uređaja, kontrole dobavljača, kao i mogućnosti izricanja propisanih kazni u slučaju učinjenih prekršaja od strane dobavljača elektronskog fiskalnog uređaja.

Pored toga, propisivanje prelaznog perioda od 1. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije, za razliku od sada važećeg rešenja, a to je da svi prelaze na novi model fiskalizacije od 1. januara 2022. godine, stvaraju se uslovi da obveznici fiskalizacije mogu u fazama, postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije. Ovakvim rešenjem stvaraju se uslovi privrednim subjektima, posebno onima koji imaju više poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija da u zavisnosti od tehničke i organizacione spremnosti, postepeno pređu na novi model online fiskalizacije, a da istovremeno ne ugroze poslovanje. Prema tome, predloženim prelaznim periodom daje se mogućnost izbora obveznicima fiskalizacije da sami odluče kada će otpočeti primenu novog modela fiskalizacije, pri čemu period prilagođavanja mora biti završen do 30. aprila 2022. godine. Predloženi prelazni period prilagođavanja smatra se primernim za sve obveznike fiskalizacije.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Donošenje novog zakona ne utiče direktno na stvaranje novih privrednih subjekata, ali obezbeđuje lakše uslove za kvalifikovanje proizvođača uređaja za evidentiranje prometa što može dovesti do ulaska novih proizvođača i veće konkurentnosti u ovoj oblasti. Takođe, njegovo donošenje utiče na sprečavanje nelojalne konkurencije što može imati pozitivan efekat na ulazak novih subjekata na tržište, odnosno može uticati na potencijalne investitore da održe sadašnja i vrše nova ulaganja u privredu Republike Srbije.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

U radu na nacrtu ovog zakona aktivno su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija, Poreske uprave i Privredne komore Srbije.

Pored toga, a saglasno Zakonu o planskom sistemu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 30/18), Ministarstvo finansija kao predlagač zakona, uputilo Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, na kojima su zainteresovane strane imale mogućnost da Ministarstvu finansija, elektronskim putem, dostave primedbe, predloge i sugestije u vezi sa navedenim Nacrtom zakona.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija će koordinirati aktivnosti sa nadležnim organima, i to prvenstveno sa Poreskom upravom u smislu obezbeđivanja tehničkih i drugih neophodnih uslova, kako bi se omogućila pravilna primena zakona u celini.

S obzirom na to da je primena ovog zakona uslovljena izmenama odgovarajućih podzakonskih akata Ministarstva finansija i drugih organa i institucija nadležnih za sprovođenje ovog zakona, pretpostavka za njegovu primenu jeste izmena istih u razumnom roku.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Informacije o sprovedenim konsultacijama:

S obzirom na to, da su predložene izmene neophodne u pogledu primene Zakona o fiskalizaciji i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast, izvršene su konsultacije sa Poreskom upravom, kao relevantnim organom državne uprave od koje je dobijeno pozitivno mišljenje.

Odredbama člana 41. stav 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (“Službeni list RS”, broj 30/18) propisano je da se na organe državne uprave shodno primenjuje član 37. tog zakona u pogledu kontrole sprovođenja analize efekata propisa pre njihovog usvajanja od strane Vlade, za sve zakone i druge propise kojima se bitno menja način ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica.

Ukazujemo da tokom postupka donošenja, Nacrt zakona zbog svog sadržaja, odnosno prirode predloženih izmena i dopuna, nije bio predmet drugih konsultacija u skladu sa članom 44. stav 2. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (“Službeni list RS”, broj 8/19).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.09.2021.