Zastava Bosne i Hercegovine

PLANSKA DOKUMENTA I REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE: Paragraf organizuje vebinar 29. oktobra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće 29. oktobra 2021. godine vebinar na temu “Planska dokumenta i reforme lokalne samouprave”.

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, načelnicima opštinskih uprava, licima zaduženim za strateško planiranje, načelnicima odeljenja za finansije, društvene delatnosti, zaposlenima u oblasti zaštite životne sredine, komunalnih poslova, rukovodiocima i zaposlenima u organizacijama i ustanovama osnovanim od strane jedinice lokalne samouprave - centri za socijalni rad, ustanove kulture, obrazovanja i vaspitanja, turističke organizacije, kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, kao i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Učesnici na vebinaru će imati priliku da se upoznaju sa Programom reforme lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine, kao i najvažnijim ciljevima i obavezama koje proističu iz Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018) i pratećih podzakonskih akata.

Na vebinaru će detaljno biti prikazan sadržaj planskih dokumenata i dokumenata javnih politika, kao i postupak izrade i donošenja planova razvoja i srednjoročnih planova, sa konkretnim smernicama i primerima.

Vebinar će omogućiti učesnicima da sagledaju sadržaj i vezu planova razvoja i drugih dokumenata javnih politika (strategija, programa, koncepata politike) i srednjoročnih planova, koji predstavljaju budžetske projekcije za realizaciju planskih dokumenata u trogodišnjem periodu, kako bi sve obaveze vezane za navedenu tematiku izvršili blagovremeno, u skladu sa propisanim rokovima.

Polaznici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa najvažnijim ciljevima i obavezama, u skladu sa usvojenim Programom reforme lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine od strane Vlade, kao i sa obavezom donošenjem planova razvoja, sa konkretnim smernicama i primerima dobre prakse. Vebinar je koristan za sve učesnike procesa planiranja kod korisnika javnih sredstava.

Učesnici vebinara će moći da se blagovremeno upoznaju sa svim obavezama koje ih očekuju u okviru procesa planiranja do kraja budžetske 2021. godine, kako bi na najbolji i najefikasniji način izvršili svoje obaveze u delu donošenja planova i odluke o budžetu za naredni period.

Posebna pažnja biće posvećena planovima razvoja kao uslovu za donošenje srednjoročnog plana i odluci o budžetu kao okviru za usvajanje srednjoročnog plana.

Teme vebinara:

PROGRAM ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021- 2025. GODINE

 • Opšti prikaz Programa
 • Programski ciljevi u oblasti finansija na nivou jedinica lokalne samouprave
 • Ključni pravci razvoja u periodu od 2021. do 2025. godine
 • Planovi razvoja, strategije, politike
 • Međusobna uslovljenost srednjoročnih planova i donošenje odluke o budžetu
 • Kaznene odredbe propisane Zakonom o budžetskom sistemu

PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH SAMOUPRAVA - SADRŽAJ I NAČIN IZRADE I USVAJANJA PLANOVA RAZVOJA

 • Sadržaj plana razvoja jedinica lokalne samouprave
 • Ključne oblasti plana razvoja (ekonomski, društveni, urbani razvoj i zaštita životne sredine)
 • Definisanje vizije, prioritetnih ciljeva i mera u okviru plana razvoja
 • Način izrade plana razvoja
 • Transparentnost izrade plana razvoja i procedure usvajanja

IZRADA SREDNJOROČNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - VEZA PLANA RAZVOJA I BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Sadržaj Srednjoročnog plana jedinice lokalne samouprave
 • Prikaz mera koje se integrišu u Srednjoročni plan na bazi plana razvoja i drugih dokumenata javnih politika na nivou lokalne samouprave
 • Prikaz aktivnosti kao sastavnih delova mera
 • Način utvrđivanja indikatora (početnih i željenih vrednosti) mera i pokazatelja aktivnosti u Srednjoročnom planu
 • Principi finansijskog planiranja u Srednjoročnom planu jedinice lokalne samouprave

Predavači:

 • Dr Dragan Luković - viši savetnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i ekspert za sistem lokalne samouprave
 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Planska dokumenta i reforme lokalne samouprave“.

Izvor: Redakcija, 19.09.2021.