Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Banke za 75.826 stranaka procenile da nose visok rizik od pranja novca


Banke u Srbiji su tokom 2019. godine 75.826 klijenata procenile kao visoko rizične u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Reč je o 0,63 odsto stranaka. Za polovinu klijenata ocenjuju da nose srednji, dok za 48,4 odsto postoji nizak rizik da učestvuju u ovim nelegalnim radnjama. Ovo pokazuje analiza Narodne banke Srbije koja je sačinjena na osnovu odgovora banaka.

Među bankarskim korisnicima visokog rizika najviše je građana srpskih rezidenata - 29.671, što je 39,13 odsto. Preduzetnika je 8.132, odnosno 10,75 odsto. Pravnih lica rezidenata visokog rizika je 19.986, što je 26,36 odsto. Građani nerezidenti u 16.465 slučajeva, 21,71 odsto, nose visok rizik pranja novca ili finansiranja terorizma. Kada je reč o stranim firmama, takav rizik postoji u 1.572 slučaja.

- U odnosu na prethodno analiziranu 2018. godinu, u bankarskom sektoru nije bilo značajne promene u strukturi stranaka prema stepenu rizika - stoji u analizi NBS. - Na osnovu podataka može se zaključiti da je broj stranaka visokog rizika u analiziranom periodu neznatno iznad proseka za navedene periode, koji iznosi nešto više od 75.500.

Prema dostavljenim podacima o izvršenoj klasifikaciji stranaka prema stepenu izloženosti riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, 11 banaka je više od 80 odsto svojih stranaka svrstalo u kategoriju niskog rizika. One su najveći broj klijenata svrstale u kategoriju srednjeg rizika. Od preostale četiri banke, tri su u srednji rizik svrstale između 50 i 80 odsto svojih stranaka. Jedna banka, specifična po malom broju stranaka, više od 59 odsto njih svrstala je u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

- Na osnovu analize podataka iz Upitnika, zaključuje se da banke ne primenjuju pojednostavljene radnje i mere na sve stranke koje su klasifikovale u nizak rizik, već da na preko 66 odsto stranaka niskog rizika primenjuju najmanje opšte radnje i mere - stoji u Analizi. - Pojačane radnje i mere banke primenjuju na sve stranke klasifikovane u visok rizik, ali i na 18.324 stranke koje su svrstale u srednji ili nizak stepen rizika.

Na pitanje u Upitniku o tome u koliko slučajeva je prekinut poslovni odnos usled nemogućnosti sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke - 18 banaka je odgovorilo da je to učinilo sa 133.440 stranaka. Od toga je jedna banka prekinula saradnju sa čak 90.999 stranaka. Tačno 16 banaka je odbilo ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije zbog nemogućnosti izvršenja propisanih radnji i mera u 15.368 slučajeva.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 16.07.2020.
Naslov: Redakcija