Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠI SUD U BEOGRADU: Uputstvo o radu sudija i zaposlenih u za vreme vanrednog stanja


• Za vreme trajanja vanrednog stanja sudije svih krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu postupaće u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, u predmetima protiv maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno gde je oštećeni maloletno lice, u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici, u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti, kao i drugim predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem. U svim drugim predmetima, odlažu se glavni pretresi i sprovođenje procesnih radnji pre optuženja.

• Za vreme trajanja vanrednog stanja, odlažu se sva ročišta u građanskopravnim sporovima, osim u građanskopravnim sporovima koji su po zakonu hitni, u postupcima u kojima je podnet predlog za određivanje prethodne ili privremene mere, u postupcima radi osporavanja ili utvrđivanja očinstva i materinstva i u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu.

U građanskim predmetima, u kojima se ročišta održavaju u skladu sa ovim uputstvom, postupajući sudija uvažiće pismenu molbu za odlaganje ročišta punomoćnika advokata učesnika u postupku, a stariji je od 60 godina, ima hronične zdravstvene probleme ili ima dete mlađe od 12 godina, uz koju molbu je podnet pismeni dokaz o navedenim činjenicama i pismena saglasnost vlastodavca.

• U krivičnopravnim i građanskopravnim predmetima u drugom stepenu, sudije će poslove obavljati od kuće (pripremati predmete za većanje i izrađivati sudske odluke), izuzev kada je neophodno da se održi sednica veća.

• Predsednici svih sudskih odeljenja u obavezi su da sačine raspored dežurstva sudija za vreme trajanja vanrednog stanja i isti dostave sudskoj upravi.

• Za vreme trajanja vanrednog stanja sudijski pomoćnici će raditi od kuće (pripremati nacrte sudskih odluka), s tim da će predsednici sudskih odeljenja sačiniti raspored dežurnih sudijskih pomoćnika na nedeljnom nivou koji će svoje radne obaveze obavljati u sudskim zgradama Palata pravde u Savskoj ulici br.17a i Ustaničkoj ulici br.29.

• Za vreme trajanja vanrednog stanja sudijski pripravnici, volonteri, korisnici početne obuke Pravosudne akademije i korisnici sa završenom obukom će raditi od kuće.

Svi sudijski pomoćnici, pripravnici, volonteri, korisnici početne obuke Pravosudne akademije i korisnici sa završenom obukom, u obavezi su da telefonskim putem i putem e-maila budu dostupni sudijama kod kojih su raspoređeni, predsednicima odeljenja i sudskoj upravi.

• Za vreme trajanja vanrednog stanja, za sva sudska odeljenja, neće se vršiti prijem stranka.

• Sudije i zaposleni sa detetom do 12 godina starosti, kao i sudije i zaposleni stariji od 60 godina, koji boluju od hroničnih i akutnih bolesti, do daljnjeg neće raditi, s obzirom na to da spadaju u kategoriju naročito osetljivih lica, o čemu će obavestiti svog neposrednog rukovodioca i kadrovsku službu, a sudije predsednika odeljenja u koje su raspoređeni, predsednika suda, kao i kadrovsku službu.

• Sudije porotnici stariji od 60 godina koji učestvuju u radu sudskih veća, kao i sudije porotnici koji spadaju u kategoriju lica obolelih od hroničnih i akutnih bolesti, neće postupati za vreme trajanja vanrednog stanja, o čemu su u obavezi da obaveste referenta za administrativno-tehničke poslove sa porotom.

• Rukovodioci svih organizacionih jedinica i službi suda čije je poslovanje potrebno za funkcionisanje suda u vanrednom stanju izradiće plan dežurstava lica koja će na nedeljnom nivou raditi za vreme trajanja vanrednog stanja i o tome pismenim putem ili putem e-maila obavestiti sudsku upravu.

• Svi zaposleni, bez obzira na način vršenja svoje radne obaveze, dužni su da se jednom nedeljno telefonskim putem javljaju svom neposrednom rukovodiocu.

• Dostavna služba za vreme trajanja vanrednog stanja neće vršiti dostavu sudskih pismena na terenu, dok će se dostava državnim organima vršiti kao i do sada, kružnom poštom.

• Uprava suda će za vreme trajanja vanrednog stanja funkcionisati u punom sastavu i svoje radne obaveze izvršavati u sedištu suda, u objektu Palata pravde.

Izvor: Vebsajt Višeg suda u Beogradu, 17.03.2020.
Naslov: Redakcija