Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Računovođe dale 14 predloga za rešavanje problema u sistemu e-faktura


U sistemu elektronskih faktura (SEF) i dalje ima ogromnih problema, računovođe i privrednici su nezadovoljni zbog otežanih uslova za rad i Računovodstvena komora Srbije (RKS) poslala je ponovo stručne predloge Ministarstvu finansija da se otklone sistemski problemi i obezbedi pravna sigurnost u radu, saopštila je Računovodstvena komora Srbije.

Ako je ovako na početku godine šta možemo da očekujemo na kraju 2023. kad bude mnogo više podataka u SEF-u, ukazuju računovođe.

U pismu Predloga ministru finansija Siniši Malom, računovođe navode da posle dosta uloženog znanja i truda u prethodnom periodu, da pomognu Ministarstvu finansija da uspešno sprovede reformu uvođenja e -fakture, veoma malo toga je Ministarstvo uvažilo.

“Zbog svega, što smo ispred RKS, nagovestili kao buduće probleme, koji su potvrđeni u poslovnoj praksi u privatnom sektoru, uvođenjem e- fakture od 1. januara 2023. godine kao i u javnom sektoru od 1. jula 2022. godine sada ponovo, tražimo od ministra finansija i Ministarstva finansija, da se otklone svi problemi”, piše u saopštenju.

U cilju otklanjanja pravne nesigurnosti u radu i velikih problema u funkcionisanju SEF-a i zbog nelogičnih rešenja Računovodstvena komora Srbije, poslala je 14 predloga:

1. Prvo što treba uraditi, da na SEF-u budu prijavljeni svi obveznici (i to obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti), kojima PDV obveznici isporučuju dobra i da se doda status dobrovoljni korisnik, gde bi se tako rešio veliki problem, zbog sadašnje obaveze unosa pojedinačne evidencije PDV, prema onima koji nisu korisnici SEF-a i kojima nije izdata e- faktura.

2. Da se izbace poreske grupe iz e- fakture, da se taj deo izveštavanja obezbedi kroz PDV prijavu koja se dostavlja u Poresku upravu, koja treba da se kreira prema prometima u okviru poreskih kategorija i da bude PDV prijava do 50 polja. U praksi, softver koji se koristi za računovodstvene i PDV evidencije, testiran je i kreira se tako, da ga računovođe mogu sigurno koristiti u evidencijama i imati pravnu sigurnost u radu. Unos PDV kategorija je opterećenje za neobučene komercijaliste, koji su ovlašćeni korisnici SEF-a, kada ima više PDV kategorija, odnosno poreskih grupa za promet, po osnovu koga se formira e- faktura i zbog toga se uvode u pravnu nesigurnost i računovođe koje vode poslovne knjige i knjiže e- fakture.

3. Sa ovakvim problemima i nefunkcionisanje sistema SEF-a u januaru, postavlja se opravdano pitanje, šta tek možemo da očekujemo na kraju godine kada bude mnogo više podataka u samom SEF-u.

4. U slučaju kada za e- fakture, koje ne prolaze u SEF-u zbog nefunkcionisanja sistema, izdavalac dobije status da je poslata, a druga strana primalac-Kupac ima status “GREŠKA”, da se omogući da takve fakture sistem ponovo automatski šalje. (Računovođe ukazuju na primer da firma koja je za jedan dan poslala 200 faktura treba da prati šta je prošlo a šta nije, zato što SEF imao više prekida u radu).

5. U slučajevima kada je Kupac prihvatio e- fakturu, gde izdavalac može da je stornira bez njegovog znanja, smatramo da bi to trebalo nekako drugačije da se reši i da primalac e- fakture koju je odbio, dobije odmah informaciju da je e- faktura stornirana.

6. SEF mora biti povezan sa APR- om, gde se može staviti ograničenje za Kupca koji je ugašen ili kome je oduzet PIB, da ne bi moglo dalje se fakturiše na SEF- u (time bi se obezbedila pravna sigurnost u radu).

7. Da se omogući na SEF-u, da se na e- fakturi mogu uraditi izmene pre nego što bude odobrena od strane kupca, datum prometa i slično (na primer, da se doda komentar, jer bi u tom slučaju ostao isti broj dokumenta, ovako e- faktura se stornira/otkaže i u novoj varijanti e- faktura dobija novi broj dokumenta, što remeti hronologiju i redne brojeve, izdavanja faktura, u odnosu na promet.

8. Naknado prihvatanje otkazanih dokumenata ne bi trebalo da bude omogućeno, uvodi poreske obveznike u pravnu nesigurnost, u evidencijama PDV.

9. Bilo bi važno da se informaciono unapredi, da stavke na e- fakturama u SEF- u budu označene rednim brojevima.

10. Veoma je važno da se pojednostavi evidencija, vezana za još uvek neprihvaćene e- fakture, jer dobavljači žele da kupce podsete na to koji su možda iz nekih banalnih razloga, zaboravili da isto urade, a primili su robu. Ovako se reforma e- faktura sprovodi da se šalju e-mailovi kupcima, sa molbom da odobre e- fakturu, što je dupliranje posla i povećano administriranje.

11. U skladu sa sadašnjom odredbom i pravilom u članu 4 Zakona o elektronskom fakturisanju i propisanom obavezom pojedinačnih i zbirnih PDV evidencija u SEF u, trebalo bi u SEF- u omogućiti izveštaj o ukupnom PDV-u koji je evidentiran. Kako bi se uradila uporedivost podataka i kontrola unetog PDV-a u SEF, u odnosu na PDV evidencija u glavnoj knjizi i PDV evidencijama za poreski period, koje služe za izveštavanje Poreske uprave.

12. Takođe, važno je da se otkloni/usaglasi vremenski “GAP” prilikom primljenog avansa i izdavanja avansnog računa (bilo bi poželjno da se utvrdi procedura kako da se avans uplati). Tražimo da se izmeni odredba u članu 165. Pravilnika o PDV-u i da se propiše, da se avansni račun izdaje, odnosno da postoji propisana obaveza, samo u slučaju ako se uplata primi u jednom poreskom periodu, a promet dobara uradi u drugom poreskom periodu, u kome se izdaje e- faktura kroz SEF.

13. Programeri koji rade programe tvrde da XML fajl za fakture sa popustom, ne radi u skladu sa SEF- om. Komora predlaže da se to testira.

14. Veliki problem u e- fakturi, jeste mogućnost unosa samo jednog tekućeg računa, pa se banke utrkuju u agenciji da se njihov račun favorizuje, a firma dolazi u situaciju da “ugrozi” solventnost važnu za dobijanje pozajmica i kredita kod date banke, čiji račun nije iskazan na e- fakturi.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Olivera Bojić, 13.02.2023.
Naslov: Redakcija