Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA: Rok za prijavu 15 dana


Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 7) Zakona o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010) i čl. 46. i 61. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva("Sl. glasnik RS", br. 10/2023), predsednik Narodne skupštine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANjU PRVOG JAVNOG KONKURSA

ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA

1. Ovom odlukom raspisuje se Prvi javni konkurs za izbor četiri člana Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština (u daljem tekstu: Javni konkurs).

2. Narodna skupština bira članove Visokog saveta sudstva među istaknutim pravnicima, posle sprovedenog javnog konkursa, na predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine (u daljem tekstu: Odbor), glasovima dve trećine svih narodnih poslanika.

3. Mandat člana Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština traje pet godina i ne može biti ponovo biran na tu funkciju.

4. Kandidat za člana Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština može biti lice sa najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci koje ispunjava i uslove iz člana 44. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023), i to:

1) da ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu;

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama na pravnom fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama na pravnom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine;

3) da ima iskustvo i znanje od značaja za rad pravosuđa;

4) da je dostojno za obavljanje funkcije člana Saveta;

5) da nije navršilo 65 godina života;

6) da ne obavlja sudijsku ili javnotužilačku funkciju;

7) da nije izabrano na javnu funkciju neposredno od građana, da ne obavlja funkciju na koju ga bira Narodna skupština, odnosno da ne obavlja funkciju sudije Ustavnog suda ili državnog sekretara;

8) da snažno ne utiče na donošenje političkih odluka;

9) da nije vršio neprimeren uticaj na rad sudije, suda ili nosioca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva;

10) da u javnom istupanju nije zastupao stav koji ugrožava nezavisnost sudstva ili samostalnost javnog tužilaštva.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje član Visokog saveta sudstva treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama. Moralne osobine su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda Visokog saveta sudstva i sudstva u vršenju funkcije i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, očuvanje samostalnosti, nepristrasnosti, integriteta i dostojanstva u vršenju funkcije i izvan nje i staranje o očuvanju poverenja u rad i autoritet Visokog saveta sudstva i sudstva u javnosti.

Prilikom izbora posebno se ceni stručni ili naučni rad od značaja za rad pravosuđa, kao i razumevanje pravosuđa i zalaganje u profesionalnom radu ili javnom delovanju za nezavisnost sudstva.

5. Član Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština ne može biti na funkciji u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine ili javnoj službi, biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način, baviti se javnim ili privatnim plaćenim poslom, izuzev nastavne delatnosti na pravnom fakultetu, niti pružati pravne usluge ili davati pravne savete uz naknadu.

Sa funkcijom člana Visokog saveta sudstva nespojivi su i druga funkcija, posao ili privatni interes koji su protivni dostojanstvu i nezavisnosti člana Visokog saveta sudstva ili štete ugledu Visokog saveta sudstva.

6. Član Visokog saveta sudstva može, van radnog vremena, da se bez posebnog odobrenja bavi nastavnom, naučnom i umetničkom delatnošću, uz naknadu.

U slučaju određenom zakonom, član Visokog saveta sudstva može, u toku radnog vremena, da obavlja nastavnu delatnost u Pravosudnoj akademiji.

Član Visokog saveta sudstva može u toku radnog vremena, po odobrenju predsednika Visokog saveta sudstva, da učestvuje u radu stručnog tela obrazovanog u skladu sa posebnim propisom i radne grupe za izradu zakona i drugog akta.

Član Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština za vreme trajanja mandata ne može biti biran za sudiju, predsednika suda ili nosioca javnotužilačke funkcije.

7. Član Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština ostvaruje prava iz radnog odnosa u Visokom savetu sudstva u skladu sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa sudije, ako Zakonom o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023) nije drukčije određeno.

Za vreme trajanja mandata, članu Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština miruju prava iz radnog odnosa koja je ostvarivao do izbora za člana Visokog saveta sudstva.

Izuzetno, član Visokog saveta sudstva koga je izabrala Narodna skupština, a koji je nastavnik na pravnom fakultetu, može ostvarivati prava iz radnog odnosa na pravnom fakultetu.

8. Javni konkurs sprovodi Odbor.

9. Prijava na Javni konkurs podnosi se Odboru na obrascu koji je sastavni deo ove odluke, a koji se može preuzeti na internet stranici Narodne skupštine www.parlament.rs.

Potpisana prijava na Javni konkurs, sa dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu, podnosi se neposredno ili poštom preporučeno, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ove odluke u “Službenom glasniku Republike Srbije”, na adresu: Narodna skupština Republike Srbije, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Beograd, Kralja Milana 14, sa naznakom “Za Prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština”.

10. Lice koje podnosi prijavu na Javnom konkursu, uz prijavu prilaže sledeću dokumentaciju:

1) biografiju;

2) uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija);

3) izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest meseci (original ili overena fotokopija);

4) diplomu ili uverenje o završenom pravnom fakultetu – osnovne akademske studije u obimu od 240 ESPB bodova, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine (overena fotokopija);

5) potvrdu o najmanje deset godina iskustva u pravnoj struci, sa tačnim opisom poslova (original ili overena fotokopija);

6) dokaz da nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (original ili overena fotokopija);

7) potvrdu Agencije za sprečavanje korupcije da ne obavlja sudijsku ili javnotužilačku funkciju, odnosno da nije izabrano na javnu funkciju neposredno od građana, da ne obavlja funkciju na koju ga bira Narodna skupština, odnosno da ne obavlja funkciju sudije Ustavnog suda ili državnog sekretara (original ili overena fotokopija);

8) ispravu o očitanoj ličnoj karti sa mikrokontrolerom (čipom), odnosno fotokopiju lične karte bez mikrokontrolera.

Dokazi koji se prilažu u fotokopiji overavaju se od strane javnog beležnika, osim na područjima gradova ili opština za koja nisu imenovani javni beležnici, u kojima fotokopiju može overiti osnovni sud, sudska jedinica, prijemna kancelarija osnovnog suda ili opštinska uprava.

11. Odbor odbacuje nedozvoljenu, nepotpunu ili neblagovremenu prijavu.

Prijava je nedozvoljena ako je podnese lice koje ne ispunjava uslove iz čl. 43. i 44. stav 1. tač. 1), 2), 5), 6) i 7) Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 10/2023).

12. Posle ispitivanja dozvoljenosti, blagovremenosti i potpunosti prijava, Odbor sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor i objavljuje njihove biografije i raspored razgovora sa njima na internet stranici Narodne skupštine.

Odbor, na javnoj sednici, uz učešće opšte i stručne javnosti razmatra prijave i podnete dokaze i obavlja razgovor sa kandidatima sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor. Razgovor sa kandidatima direktno se prenosi putem medija.

Na posebnoj sednici, Odbor usvaja predlog osam kandidata za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva, koji dostavlja Narodnoj skupštini u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na Javni konkurs.

13. Ova odluka se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”, u najmanje jednom sredstvu javnog informisanja koje pokriva teritoriju Republike Srbije, kao i na internet stranici Narodne skupštine i Visokog saveta sudstva.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.02.2023.
Naslov: Redakcija