Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

Član 1.

U Zakonu o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata (“Službeni glasnik RS”, broj 45/13), u članu 2. reči: “Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: “Visokog saveta tužilaštva”.

Član 2.

U nazivu člana 9. reči: “Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: “Visokog saveta tužilaštva”.

U članu 9. stav 1. reči: “Državnog veća tužilaca i Vrhovnog kasacionog suda” zamenjuju se rečima: “Visokog saveta tužilaštva i Vrhovnog suda”.

U stavu 2. reči: “Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: “Visokog saveta tužilaštva”.

U stavu 3. reči: “Državnog veća tužilaca” zamenjuju se rečima: “Visokog saveta tužilaštva”.

Član 3.

U članu 29. stav 3. reči: “Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: “Državnom pravobranilaštvu”, a posle reči: “ličnosti i” reč: “javni” briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

 Aktom o promeni Ustava Republike Srbije izmenjena su ustavna rešenja koja se odnose na oblast pravosuđa.

Tako je sada prema članu 143. stav 2. Ustava Republike Srbije najviši sud u Republici Srbiji ‒ Vrhovni sud (prema ranijim ustavnim rešenjima ‒ Vrhovni kasacioni sud).

Pored toga, sada je državni organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost javnog tužilaštva ‒ Visoki savet tužilaštva (prema ranijim ustavnim rešenjima ‒ Državno veće tužilaca). Naime, prema članu 162. Ustava Republike Srbije Visoki savet tužilaštva je samostalan državni organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost javnog tužilaštva, Vrhovnog javnog tužioca, glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca (stav 1). Visoki savet tužilaštva predlaže Narodnoj skupštini izbor i prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca, imenuje vršioca funkcije Vrhovnog javnog tužioca, bira glavne javne tužioce i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca, glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca i vrši druge nadležnosti određene Ustavom i zakonom (stav 2).

Polazeći od izmenjenih ustavnih rešenja, Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata potrebno je sa njima usaglasiti.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U čl. 1. i 2. Predloga zakona predviđa se terminološko usklađivanje sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije u pogledu naziva državnih organa ‒ Vrhovnog suda i Visokog saveta tužilaštva.

U članu 3. Predloga zakona predviđa se i terminološko usklađivanje sa Zakonom o pravobranilaštvu.

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.01.2023.