Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA: Rok za usvajanje plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova i sačinjavanje godišnjeg izveštaja o sprovođenju plana mera najkasnije do 31. januara 2021. godine


Ravnopravnost polova, u smislu Zakona o ravnopravnosti polova ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - dalje: Zakon), podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima, Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonima, i svi su dužni da je poštuju.

U skladu sa odredbom člana 13. Zakona, poslodavac, koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme, dužan je da u kalendarskoj 2021. godini, a najkasnije do 31.1.2021. godine, usvoji:

• Plan mera za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine i

• godišnji Izveštaj o sprovođenju Plana mera za period od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine

Napominjemo i da je poslodavac dužan da Plan mera iz prethodne godine, u konkretnom slučaju kalendarske 2020. godine, dostavi Ministarstvu zajedno sa Izveštajem o njegovom sprovođenju, najkasnije do 31.3.2021. godine.

Navedena dokumenta je potrebno dostaviti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd 11070, ili putem e-maila na biljana.stojkovic@minljmpdd.gov.rs

Izvor: Redakcija, 19.01.2021.