Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018), u članu 8. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Po hitnom postupku vode-se i svi drugi postupci pred sudovima i drugim državnim organima u kojima je stečajni dužnik stranka u postupku."

Član 2.

U članu 10. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Oglasi, rešenja i drugi akti suda, kada je to propisano ovim zakonom, dostavljaju se i ovlašćenoj organizaciji radi javnog objavljivanja na internet strani ovlašćene organizacije, kao i radi prikupljanja, obrade, analize i objavljivanja statističkih podataka u vezi sa stečajnim postupcima."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 3.

U članu 20. stav 2. posle reči: "odabira sa" dodaju se reči: "opšte ili posebne".

U stavu 3. posle reči: "u skladu sa članom 56. stav 3. ovog zakona" tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "koji ispunjava uslove za imenovanje u konkretnom stečajnom postupku u skladu sa kriterijumima za razvrstavanje pravnih lica i upis na opštu i posebnu listu stečajnih upravnika."

U stavu 5. posle reči: "metodom slučajnog odabira" tačka na kraju zamenjuje se zapetom i aktivnih stečajnih upravnika."

Član 4.

U članu 24. stav 1. reči: "najranije tri meseca pre isteka roka važnosti licence" zamenjuju se rečima: "najranije 60 dana, a najkasnije 10 dana pre isteka roka važenja licence".

U stavu 2. tačka 1) reči: "propisane ovim zakonom" zamenjuju se rečima: "iz člana 23. ovog zakona".

U tački 2) reči: "priloži dokaz da" brišu se.

Tačka 3) briše se.

U tački 4) reči: "priloži dokaz o uplati" zamenjuju se rečima: "je izvršio uplatu".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

"da) je izmirio sve obaveze prema ovlašćenoj organizaciji u skladu sa tarifom o određivanju cena usluga ovlašćene organizacije;"

U tački 5) reči: "priloži dokaz da" brišu se, a posle reči: "stručnog nadzora" tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "ukoliko mu je takva mera izrečena".

U stavu 3. reči: "za potrebe obnavljanja licence prilaže dokaz da je bilo" menjaju se i glase: "može obnoviti licencu ako je u poslednje dve godine bilo učesnik, odnosno".

Stav 4. menja se i glasi:

"Licu koje ne ispunjava uslove iz st. 2. i 3. ovog člana ne može biti obnovljena licenca."

Stav 5. menja se i glasi:

"Licenca se može oduzeti i pre isteka roka važenja licence u slučaj da:

1) je stečajnom upravniku prestalo državljanstvo Republike Srbije;

2) je stečajni upravnik pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti;

3) je stečajni upravnik pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv privrede, protiv pravnog saobraćaja, protiv službene dužnosti, kao i za krivično delo za koje je zaprećena kazna preko pet godina zatvora ili koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

4) se u posebnom postupku utvrdi da stečajni upravnik nije savesno obavljao poslove stečajnog upravnika u skladu sa ovim zakonom, nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom, kodeksom etike, kao i drugim propisima."

U stavu 9. reči: "ili kome je zahtev za obnavljanje licence odbijen" brišu se, reči: "u stavu 4." zamenjuje se rečima: "u stavu 5. tačka 4)", a zapeta ispred reči i reči:

"odnosno rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje licence" brišu se.

Član 5.

U članu 25. stav 5. menja se i glasi;

"Na osnovu imenika stečajnih upravnika ovlašćena organizacija sačinjava listu aktivnih stečajnih upravnika, koju je dužna da objavi na svojoj internet strani,"

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"Lista aktivnih stečajnih upravnika sastoji se od opšte liste na koju se upisuju svi aktivni stečajni upravnici i posebne liste na koju se upisuju aktivni stečajni upravnici koji ispunjavaju propisane uslove,"

Dosadašnji st. 6. i 7. postaje postaju st. 7. i 8.

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 8, dodaje se stav 9. koji glasi:

"Ministar propisuje bliže uslove i način upisa u imenik stečajnih upravnika."

Član 6.

U članu 26. u stavu 9. posle reči: "stečajnog upravnika" dodaju se reči: "u svim predmetima u kojima je imenovan".

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

"Po prijemu rešenja kojim se izriče mera javna opomena i novčana kazna u iznosu od 1.000.000,00 dinara ili mera novčana kazna u iznosu od 1.000.000,00 dinara, stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika u predmetu u kome je izrečena takva disciplinska mera."

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

Član 7.

U članu 35. stav 5. menja se i glasi: "Na prvoj sednici skupštine poverilaca stečajni poverioci, za čija potraživanja se učini verovatnim da iznose više od 50% ukupnih potraživanja stečajnih poverilaca, daju saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika, a ukoliko saglasnost izostane, predlažu razrešenje imenovanog i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika koji ispunjava uslove za imenovanje u konkretnom stečajnom postupku u skladu sa kriterijumima za razvrstavanje pravnih lica i upis na opštu i posebnu listu stečajnih upravnika. Stečajni sudija razrešava imenovanog stečajnog upravnika i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika ukoliko ispunjava uslove za imenovanje u konkretnom stečajnom postupku u skladu sa kriterijumima za razvrstavanje pravnih lica i upis na opštu i posebnu listu stečajnih upravnika za područje nadležnog suda, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika".

Stav 8. reči: "objavljivanjem oglasa u dva visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije" zamenjuju se rečima: "na internet strani ovlašćene organizacije".

Član 8.

U članu 59. stav 2. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

3) 600.000 dinara za srednja pravna lica, od čega:

(1) 200.000,00 dinara - za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 100.000,00 dinara,

(2) 400.000,00 dinara - za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman,

(3) 600.000,00 dinara - za stečajne dužnike čiji iznos blokade je veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman ili imaju više od 50 poverilaca ili se radi o postupku koji ima elemente inostranosti;

4) 1.000.000 dinara za velika pravna lica, od čega:

(1) 600.000,00 dinara - za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 100.000,00 dinara,

(2) 800.000,00 dinara - za stečajne dužnike čiji iznos blokade nije veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman,

(3) 1.000.000,00 dinara - za stečajne dužnike čiji iznos blokade je veći od 500.000,00 dinara ili imaju ranije ugovorene poslove koji nisu okončani ili imovinu na više lokacija ili obavljaju specifičnu delatnost koja je u vezi sa proizvodima koji iziskuju poseban tretman ili imaju više od 50 poverilaca ili se radi o postupku koji ima elemente inostranosti."

Član 9.

U članu 61. stav 8. menja se i glasi:

"Javni registri, državni organi i organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i imaoci javnih ovlašćenja, odnosno službe od javnog poverenja, javna i komunalna preduzeća imaju obavezu da, na zahtev stečajnog upravnika, bez naknade, dostave podatke u vezi sa imovinom, pravima i interesima stečajnog dužnika."

Član 10.

U članu 70. stav 1. tačka 5) broj: "30" zamenjuju se brojem: "15", a broj: "120" zamenjuju se brojem: "60".

Član 11.

U članu 71. stav 3. reči: "u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije" zamenjuju se rečima: "na internet strani ovlašćene organizacije".

Član 12.

U članu 93a dodaje se stav 4. koji glasi:

"U slučaju da stečajni sudija donese odluku o ukidanju mera obezbeđenja ili zabrane izvršenja i namirenja iz stava 2. ovog člana, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari, kao i troškovi koji nastanu povodom imovine koja je predmet obezbeđenja padaju na teret razlučnog, odnosno založnog poverioca."

Član 13.

U članu 936 stav 1. tačka na kraju briše se i dodaju reči: "i ako predmetna imovina nije od ključnog značaja za reorganizaciju."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Prilikom donošenja odluke o ukidanju mera obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja ili namirenja iz stava 1. ovog člana, stečajni sudija može zatražiti mišljenje stečajnog upravnika ili druga stručna lica da li je ta imovina od ključnog značaja za reorganizaciju."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "reorganizaciju, odnosno za" brišu se.

Posle dosadašnjeg stava 2, koji postaje stav 3, dodaje se stav 4. koji glasi:

"U slučaju da stečajni sudija donese odluku o ukidanju mera obezbeđenja ili zabrane izvršenja i namirenja iz stava 1. ovog člana, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari, kao i troškovi koji nastanu povodom imovine koja je predmet obezbeđenja padaju na teret razlučnog, odnosno založnog poverioca".

Član 14.

U članu 111. stav 5. broj: "120" zamenjuje se brojem: "60".

Član 15.

U članu 132. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Prodaja imovine, odnosno pravnog lica može se sprovoditi elektronski, putem posebnog internet portala ovlašćene organizacije za prodaju imovine stečajnog dužnika."

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6,7. i 8.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: "u najmanje dva visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i" brišu se.

Dosadašnji stav 8. briše se.

U stavu 9. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "i da li se prodaja sprovodi elektronski, putem posebnog internet portala ovlašćene organizacije za prodaju imovine stečajnog dužnika."

Član 16.

U članu 133. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "kao i da li se prodaja sprovodi elektronski".

U stavu 12. posle reči u zagradi: "zakonske obaveze" dodaje se zapeta i reči:

"obaveze po osnovu tarife ovlašćene organizacije".

Član 17.

U članu 145. stav 2. menja se i glasi:

"Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, elektronskoj oglasnoj strani suda, internet strani ovlašćene organizacije, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

Član 18.

U članu 148. stav 7. menja se i glasi:

"Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda, elektronskoj oglasnoj tabli suda, na internet strani ovlašćene organizacije i u "Službenom glasniku Republike Srbije", a po pravnosnažnosti se dostavlja registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru radi brisanja stečajnog dužnika iz tog registra, kao i ovlašćenoj organizaciji radi vođenja statistike."

Član 19.

U članu 156. stav 1. tačka 10) nakon reči: "u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom" dodaju se reči: "i obaveštavati ovlašćenu organizaciju i poverioce o sprovođenju plana reorganizacije, kao".

U tački 16) tačka i zapeta na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "koji će pratiti sprovođenje plana u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom i nadzirati rad i postupanje nezavisnog stručnog lica:"

Član 20.

U članu 159. stav 2. broj: "90" zamenjuju se brojem: "60".

U stavu 5. posle reči: "elektronskoj oglasnoj tabli suda" dodaju se zapeta i reči:

"na internet strani ovlašćene organizacije".

U stavu 9. broj: "60" zamenjuje se brojem: "45".

Član 21.

U članu 159b posle stava 9. dodaju se novi st. 10. i 11, koji glase:

"Stečajni sudija, na predlog razlučnog poverioca ili založnog poverioca KOJI dokaže da je njegovo potraživanje obezbeđeno založnim pravom dospelo delom ili u celosti, koji sadrži procenu vrednosti imovine koja je predmet razlučnog, odnosno založnog prava, sačinjenu od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja), koja nije starija od 12 meseci, donosi odluku o ukidanju mere obezbeđenja iz stava 3. tačka 4) ovog člana u odnosu na tu imovinu na period do pravnosnažnog okončanja prethodnog postupka iz člana 159. stav 1. ovog zakona.

Prilikom donošenja odluke o ukidanju mere obezbeđenja iz stava 3. tačka 4) ovog člana, stečajni sudija može zatražiti mišljenje privremenog stečajnog upravnika, ukoliko je imenovan, ili druga stručna lica da li je ta imovina od ključnog značaja za reorganizaciju."

Dosadašnji stav 10. postaje stav 12.

Član 22.

U članu 164. u stavu 1. broj: "90" zamenjuju se brojem: "60".

Stav 3. menja se i glasi:

"Oglas o ročištu za razmatranje plana reorganizacije i glasanju od strane poverilaca objavljuje se na oglasnoj i elektronskoj oglasnoj tabli suda, na internet strani ovlašćene organizacije i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 23.

U članu 166. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Pravnosnažno rešenje sa usvojenim planom reorganizacije iz stava 1. ovog člana stečajni sudija dostavlja ovlašćenoj organizaciji, radi vođenja statistike i objavljivanja na internet strani ovlašćene organizacije,"

Član 24.

Podzakonski akti doneti na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbi člana 3. koje se primenjuju od 1. januara 2022. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 15.01.2021.