Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 10/2009 i 89/2015), u članu 3. stav 1. tačka 4) menja se i glasi;

"4) vodi imenik stečajnih upravnika i izdaje legitimaciju aktivnim stečajnim upravnicima;"

Posle tačke 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 7) i 8) koje glase:

"7) sprovodi elektronski, putem svog posebnog internet portala, prodaju, izdavanje u zakup, kao i druge postupke u vezi sa imovinom ili pravima stečajnog dužnika i pruža usluge stečajnim upravnicima u vezi sa tim postupcima;

8) prikuplja, obrađuje, analizira i objavljuje statističke podatke u vezi sa stečajnim postupcima,"

U stavu 2. tačka 3) briše se. Tačka 4) menja se i glasi:

"4) organizuje i sprovodi stručne obuke za stečajne upravnike i obavlja i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika;"

Član 2.

U članu 3a stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "kao i drugim propisima".

U stavu 3. posle reči: "uređuje stečaj" dodaju se zapeta i reči: "kao i drugim propisima,".

Član 3.

U članu 3b stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije drugog stepena), odnosno u osnovnom trajanju od najmanje četiri godine;"

Član 4.

U članu 3g stav 5. reči: "tri dana" zamenjuju se rečima: "15 dana".

Član 5.

U članu 3d stav 2. reč: "pokreće" zamenjuje se rečju: "sprovodi".

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Disciplinsko veće određuje, po svojoj inicijativi ili po predlogu stranke, usmenu raspravu kada je to korisno za razjašnjenje upravne stvari, a naročito ako se radi o težoj povredi dužnosti stečajnog upravnika, s tim što se mera oduzimanja licence ne može izreći bez održavanja usmene rasprave,"

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 6.

U članu 3đ stav 2. posle reči: "stečaj" dodaju se zapeta i reči: "kao i drugih propisa,".

U stavu 3. posle reči: "stečaj" dodaju se zapeta i reči: "kao i drugih propisa, kojima je povređeno pravo poverilaca ili trećih lica ili"

Član 7.

U članu 3e stav 2. reči: "javnu opomenu" zamenjuje se rečima; "javnu opomenu i novčanu kaznu".

Član 8.

Naslov iznad člana 3ž i član 3ž menjaju se i glase:

"Brisanje iz imenika stečajnih upravnika

Član 3ž

Direktor Agencije donosi rešenje o brisanju stečajnog upravnika iz imenika stečajnih upravnika koji vodi Agencija, u slučaju:

1) oduzimanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;

2) prestanka važenja licence zbog isteka roka na koji je izdata;

3) prestanka važenja licence zbog smrti stečajnog upravnika;

4) da stečajni upravnik podnese zahtev za prestanak važenja licence i brisanje iz imenika stečajnih upravnika.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 9.

Posle člana 5. dodaju se nazivi iznad članova i čl. 5a i 56, koji glase:

"Sprovođenje radnji u stečajnom postupku i druge aktivnosti preko elektronskog portala

Član 5a

Agencija je vlasnik elektronskog portala preko koga se mogu elektronskim putem sprovoditi postupci prodaje, izdavanja u zakup, kao i drugi postupci u vezi sa imovinom i pravima stečajnog dužnika.

Agencija preko svog portala objavljuje oglase, rešenja i druge akte suda u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Poslovi prikupljanja i statističke obrade podataka u vezi sa stečajnim postupcima

Član 5b

Podaci koje Agencija prikuplja, obrađuje, analizira i objavljuje u vezi sa stečajnim postupci čine posebnu bazu statističkih podataka, koju Agencija ustanovljava i vodi u cilju razvoja i unapređenja stečajnog postupka.

Sudovi i pruga državni organi koji se bave poslovima stečaja imaju pravo uvida u podatke iz baze statističkih podataka u vezi sa stečajnim postupcima koju sačinjava Agencija.

Bazu statističkih podataka Agencija vodi u skladu sa načelima statistike koji su definisani zakonom kojim se uređuje zvanična statistika,"

Član 10.

U članu 8. stav 3. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

"da) donosi akt o utvrđivanju tarife kojom određuje cenu usluga za poslove iz nadležnosti Agencije;"

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 3. stav 1. tačka 7) Zakona, koja se primenjuje godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, i člana 3. stav 1. tačka 8) Zakona, koja se primenjuje tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu.

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je ovlašćena organizacija koja obavlja: stručne i regulatorne poslove, a među kojima su poslovi izdavanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, stručni nadzor nad radom stečajnih upravnika, upis u imenik stečajnih upravnika, poslovi stečajnog upravnika u postupku sprovođenja stečaja nad pravnim licem koje je sa većinskim javnim i društvenim kapitalom, organizovanje i sprovođenje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, koje poslove obavlja kao poverene poslove, kao i drugi poslove koje obavlja u skladu sa Zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika.

Osnovni cilj osnivanja i poslovanja Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija) je da promoviše i unapredi profesiju stečajnog upravnika, ali i da obezbedi viši profesionalni kvalitet u obavljanju poslova stečajnog upravnika, da standardizuje neophodne uslove i kriterijume za obavljanje ove profesije, kao i da kroz vršenje stručnog nadzora obezbedi zakonitost i uveća stepen odgovornosti u radu stečajnih upravnika.

Nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona o stečaju i Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika pojavila se potreba za dodatnim izmenama radi usklađivanja sa zahtevima Svetske banke za potrebe "Doing Business" rang liste, s obzirom da je Akcionim planom predviđeno uspostavljanje elektronske prodaje nepokretnosti i izdavanja u zakup imovine u stečaju, te vođenje obavezne statistike u vezi sa stečajnim postupcima, iz kog razloga je potrebno izvršiti određene izmene u vezi sa obavljanjem poslova iz nadležnosti agencije i usklađivanje sa izmenama Zakona o stečaju.

Takođe, nakon poslednjih izmena Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika došlo do je do izmena i Zakona o opštem upravnom postupku, to je potrebno izvršiti usklađivanje i sa tim zakonom i izvršiti preciziranja pojedinih odredaba u vezi sa sprovođenjem postupka stručnog nadzora, odnosno disciplinskog postupka, uz istovremeno otklanjanje određenih nedoumica koje su se u primeni zakona u praksi pojavile.

Izmenom Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika omogućava se rešavanje uočenih problema na najbolji način, s obzirom da postojeći zakon predstavlja dobru osnovu za određena preciziranja i dopune.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 15.01.2021.