Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Krug obaveza koji se odnosi na advokate i javne beležnike je proširen, što znači da će njihovo angažovanje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma biti pojačano, a sve u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima


Poslnici u Narodnoj skupštini Republike Srbije razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Razlozi za donošenje zakona su sledeći, usklađivanje sa zahtevima novih propisa EU, tačnije sa Petom direktivom EU 2018/843 Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, od 30. maja 2018. godine, a koji se odnose na sprečavanje korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma.

Otklanjanje nedostatka, konstatovanih u drugom izveštaju, o pojačanom praćenju Republike Srbije od strane Komiteta "Manival", telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima FATF, kao i otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećih zakonskih rešenja.

Krajnji cilj zakona jeste povećanje ocene usklađenosti sa FATF preporukama. Drugim rečima, ukoliko preporuke nisu na adekvatan način prenesene u domaće zakonodavstvo, ne postoji mogućnost da one budu na pravi način sprovedene od strane obveznika, kao i državnih organa. Zbog toga je neophodno da preporuke budu prenesene i propisane ovim zakonom, čime se stvara pravni okvir za uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a naročito njegovog preventivnog dela.

Ključne izmene su sledeće, regulisanje obaveza advokata i javnih beležnika. Advokati i javni beležnici u dosadašnjem zakonu bili su označeni kao obveznici ili radnje i mere koje su bili obavezni da primenjuju, nisu bile adekvatne njihovom statusu obveznika. Javni beležnici su izmenama i dopunama ovog zakona postali gotovo ravnopravni sa advokatima u pogledu obaveza koje su dužni da preduzimaju u skladu sa zakonom.

Krug obaveza koji se odnosi na advokate i javne beležnike je proširen, što znači da će njihovo angažovanje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma biti pojačano, a sve u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima.

Definisanje novih obveznika primene zakona, lica koja se bave poštanskim saobraćajem i pružaoci kastodi usluge novčanika, uvršteni su u grupu obveznika koji primenjuju odredbe zakona. Nadzor nad revizorima ne sprovodi više Uprava za sprečavanje pranja novca, već Komisija za hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom o reviziji.

Uveden je jedinstveni registar korisnika novčane doznake i registra sefova.Uspostavljanje jedinstvenog registra korisnika novčane doznake ima za cilj pristup podacima o licima koja prenose novčana sredstva, bez uspostavljanja poslovnog odnosa sa pružaocem platnih usluga, odnosno mimo računa otvorenih u bankama, naveo je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, obrazlažući taj zakonski predlog u parlamentu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 16.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija