Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORG ANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI J EDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 47/18, 95/18 i 86/ 19), naslov iznad člana 28. menja se i glasi: "Utvrđivanje osnovice za 2022. godinu".

U članu 28. broj "2021" zamenjuje se brojem "20227.

U stavu 2. broj "2020" zamenjuje se brojem "20217.

Član 2.

U članu 33. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine",

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona d izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene tog Zakona, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/ 16, 113/17, 95L8 i 86/19),

Navedena potreba uzrokovana je, pre svega, složenom epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom virusa Som!4-19 na teritoriji Republike Srbije tokom 2020. godine, koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema javnog sektora a samim tim je bilo onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini. ·

Pre svega, puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa U njenom sprovođenju, što je bilo značajno otežano tokom 2020. godine.

Složenost procesa implementacije zakona, koja podrazumeva čitav niz mera i aktivnosti za državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, dalje normativne aktivnosti i analize finansijskih efekata za punu implementaciju i njene posledice po budžet, kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za osnivače javnih službi i drugih pravnih lica (donošenje kadrovskih planova, akata o sistematizaciji, rešenja o utvrđivanju koeficijenta za svakog zaposlenog u javnom sektoru i dr) uslovila je potrebu da se od usvajanja sistemskog I posebnih zakona pa do njihove primene ostavi odgovarajući vremenski period do kojeg će moći da se ostvari nesmetana komunikacija sa svim delovima javnog sektora, do početka implementacije reforme.

Imajući u vidu da je nemoguće predvideti dužinu trajanja ove epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je utvrđivanje novog roka za početak primene zakona.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se naslov iznad člana i član 28. Zakona 0 platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, redefinisanjem roka za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata za 2022. godinu, tako da se primenom ovog zakona i zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru troškovi za plate i druga primanja zaposlenih kreću u okviru raspoložive mase sredstava za plate utvrđene donetim finansijskim planovima. Planiranje ukupnih sredstava za plate zaposlenih u 2022. godini vrši se na osnovu elemenata na osnovu kojih su planirana ta sredstva za 2021. godinu.

Članom 2. menja se odredba člana 33. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odlaganjem početka primene tog zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS"

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javnih agencija i javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.11.2020.