Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 155. broj "2021" zamenjuje se brojem "2022".

Član 2.

U članu 161. stav 2. reči: "2021. godinu" zamenjuju se rečima: "2022. godinu".

Član 3.

U članu 163. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine", a reči: "2022. godine" zamenjuju se rečima: "2023. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama je potreba da se utvrdi nov rok za početak primene Zakona o zaposlenima u javnim službama, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16, 113/17, 9518 i 86/19).

Navedena potreba uzrokovana je, pre svega, složenom epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije tokom 2020. godine, koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema Javnog sektora a samim tim je bilo onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini.

Pre svega, puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju, što je bilo značajno otežano tokom 2020. godine. Složenost procesa implementacije zakona, koja podrazumeva čitav niz mera i aktivnosti za državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, dalje normativne aktivnosti i analize finansijskih efekata za punu implementaciju i njene posledice po budžet, kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za osnivače javnih službi i drugih pravnih lica (donošenje kadrovskih planova, akata o sistematizaciji, rešenja o utvrđivanju koeficijenta za svakog zaposlenog u javnom sektoru i dr) uslovila je potrebu da se od usvajanja sistemskog i posebnih zakona pa do njihove primene ostavi odgovarajući vremenski period do kojeg će moći da se ostvari nesmetana komunikacija sa svim delovima Javnog sektora, do početka implementacije reforme.

Imajući u vidu da je nemoguće predvideti dužinu trajanja ove epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je utvrđivanj novog roka za početak primene zakona.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 155. Zakona o zaposlenima u javnim službama, redefinisanjem rokova od kojih počinje primena odredaba o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata koja se utvrđuje u budžetu Republike Srbije za 2022. godinu na način da se primenom ovog zakona troškovi za plate i druga primanja zaposlenih u 2022. godini kreću u okviru raspoložive mase sredstava za isplatu plata i drugih primanja zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Takođe, osnovice za obračun i isplatu plata koja se utvrđuje u budžetu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave za 2022. godinu utvrdiće se tako da se primenom ovog zakona ukupna sredstva za plate i druga primanja zaposlenih u 2022. godini kreću u okviru raspoložive mase sredstava za isplatu plata i drugih primanja zaposlenih.

Članom 2. menja se član 161. odlaganjem roka za donošenje prvog kadrovskog plana u skladu sa odredbama Zakona o zaposlenima u javnim službama.

Članom 3. kojim se menja član 163. redefinišu se rokovi od kojih počinje primena pojedinih odredaba Zakona.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu,

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAG U ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS"

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javnih agencija i javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.11.2020.