Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO FINANSIJA OBJAVILO NACRTE IZMENA I DOPUNA PORESKIH PROPISA


Ministarstvo finansija objavilo je nacrte izmena i dopuna poreskih propisa, i to:

  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Svi navedeni nacrti dostupni su na linku: https://www.mfin.gov.rs/tip-propisa/propisi-u-pripremi/

Ovom prilikom dajemo samo kraći pregled pojedinih izmena i dopuna koji se predlažu u nacrtima navedenih propisa, dok ćemo detaljnu analizu dati po njihovom usvajanju od strane Narodne skupštine.

  • Zakon o porezu na dohodak građana (dalje: ZPDG)

Nacrtom o izmenama i dopunama ZPDG propisan je novi neoporezivi iznos zarade, koji je u primeni 1. januara 2021. godine u iznosu od 18.300,00 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom, pri čemu je predviđeno da se prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 18.300,00 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši počev u 2022. godini.

Osim navedenog, Nacrtom o izmenama i dopunama ZPDG produženi su rokovi za primenu poreskih podsticaja u vidu povraćaja poreza na zarade poslodavcima, u skladu sa odredbama čl. 21v i 21d Zakona, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Dodatno, predlaže se proširenje predmeta oporezivanja porezom na kapitalni dobitak, u smislu da se prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu prava na digitalnoj imovini, osim digitalne imovine koja je nabavljena isključivo radi dalje prodaje, ostvaruje kapitalni dobitak. Posledično, predviđena su i pravila za utvrđivanje nabavne vrednosti digitalne imovine, kao i uslovi za ostvarivanja prava na poresko oslobođenje poreza na kapitalne dobitke ostvarene prodajom prava na digitalnoj imovini.

Nacrtom o izmenama i dopunama ZPDG predlaže se i da se prihod fizičko lica od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, kao i prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda smatra prihodom od kapitala, kao i da se preostala neto vrednost imovine raspuštenog investicionog fonda (otvorenog ili alternativnog), koja se raspodeljuje članovima, smatra dividendom. Takođe, izmenama je predviđena i mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana, po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond.

Konačno, značajna novina tiče se obaveze domaćeg isplatioca da obračuna i plati porez po odbitku po osnovu isplate poslodavcu iz druge države naknade troškova za rad stranog lica koje je upućeno na rad kod domaćeg isplatioca, ukoliko se porez prethodno ne plati samooporezivanjem.

  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica (dalje: ZPDPL)

Kao i kod prethodno analiziranih izmena, i Nacrtom izmena i dopuna ZPDPL predviđa da se po osnovu prodaje (ili drugog prenosa uz naknadu) prava na digitialnoj imovini (osim one koja je nabavljena isključivo za dalju prodaju), ostvaruje kapitalni dobitak.

Istovremeno, član 40. ZPDPL, dopunjen je odredbom kojom je propisano da se prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra dividendom i shodno tome podleže oporezivanju porezom na dobit po odbitku.

  • Zakon o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon o PDV)

Kada je u pitanju Nacrt izmena i dopuna Zakona o PDV, verovatno najvažnija novina, tiče se uvođenja vrednosnog praga u određivanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva (kod koje je poreski dužnik primalac dobara i usluga), tako što se određuje da se ovim prometom smatra promet čija je vrednost veća od 500.000 dinara bez PDV.

Takođe, predlažu se dva nova poreska oslobođenja, i to:

- oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja su u postupku aktivnog oplemenjivanja za koja bi obveznik – sticalac imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao sa obračunatim PDV;

- oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza koje se odnosi na poslovanje i posredovanje u poslovanju virtuelnim valutama koje se ne koriste kao zakonska sredstva plaćanja.

Pored ovih, Nacrt izmena i dopuna Zakona o PDV sadrži još nekoliko suštinskih novina, o kojima ćemo detaljno pisati po njihovom usvajanju.

  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: ZDOSO)

Izmene ZDOSO, predviđene u Nacrtu, tiču se usklađivanja sa izmenama ZPDG u pogledu produženja rokova za podsticaje koji se odnose na povraćaj doprinosa za novozaspolena lica, a koji su predviđeni za isplate zarada zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Izvor: Redakcija, 19.11.2020.