Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Savez samostalnih sindikata Srbije traži izmene i dopune člana 188. Zakona


Smatrajući da sadašnja definicija člana 188. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ne pruža dovoljnu zaštitu sindikalnim predstavnicima i članovima sindikata pri obavljanju sindikalne delatnosti, što u praksi dovodi do njihovog masovnog stavljanja u nepovoljan položaj pri otkazivanju ugovora o radu od strane poslodavaca, Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je Socijalno ekonomskom savetu Inicijativu za izmene i dopune ovog člana Zakona o radu.

Kao posledica ove, nedovoljno jasne, odredbe u Zakonu, javljaju se česte zloupotrebe od strane poslodavaca: raspoređivanje sindikalnih aktivista na druge manje plaćene poslove, raspoređivanje u drugu organizacionu celinu, upućivanje na rad u drugo mesto rada, upućivanje na rad kod drugog poslodavca, proglašavanje tehnološkim viškom.

U skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzećima po preporuci br.143 o radničkim predstavnicima, član 188. Zakona o radu trebalo bi da štiti sindikalne poverenike, članove i predsednike od diskriminacije i zloupotrebe poslodavca.

SSSS upozorava da, dok se ne obezbedi prava zaštita i sloboda sindikalnog delovanja sindikalnim predstavnicima i članovima sindikata u preduzećima, socijalni dijalog u Republici Srbiji ostaje u krizi što može dovesti do toga da država na kraju ostane bez socijalnih partnera.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Član 188

Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj zaposlenog zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima.

Teret dokazivanja da otkaz ugovora o radu ili stavljanje u nepovoljan položaj zaposlenog nije posledica statusa ili aktivnosti iz stava 1. ovog člana je na poslodavcu.

Izvor: Vebsajt Savez samostalnih sindikata Srbije, 08.10.2021.
Naslov: Redakcija